Diễn biến đại dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ ở Canada

Tính ??n chi?u ngày 09/04/2020, Canada hi?n t?i có 19. 438 ng??i
nhi?m Covid-19 và h?n 435 ng??i t? vong. Di?n bi?n b?nh d?ch trên ?à t?ng ch?m
do hi?u qu? c?a vi?c cách ly xã h?i và ý th?c ng??i dân t?t lên trong vi?c t? b?o
v? chính mình. Trong ?ó, Ontario có kho?ng 5.300 ca nhi?m và Quebec 9.300 ca,
?ây là 2 t?nh bang b? ?nh h??ng n?ng nh?t. Vài ngày tr??c, ng??i dân còn r?t ch?
quan nh?ng nay ?ã h?n ch? ra ???ng và s? d?ng các bi?n pháp b?o v? b?o thân tr??c
??i d?ch.

Nhi?u ng??i lao ??ng b? m?t vi?c, m?t s? khác s? b? lây nhi?m khi ?i làm, và t?t c? nh?ng khó kh?n ?ó ???c chính ph? Canada tuyên b? h? tr? ?? v??t qua ??i d?ch. C? th? là nh?ng công dân có EI (Employment Insurance), t?c là b?o hi?m vi?c làm, s? n?p h? s? qua My Canada Service Account, tr??c ngày 15/03 s? ???c nh?n ???c kho?n ti?n cho ng??i lao ??ng th?t nghi?p t?i 55% thu nh?p hàng tu?n nh?ng ch? t?i ?a là  562 CAD/tu?n (ngh?a là dù b?n ki?m 1,500 CAD/tu?n thì c?ng ch? t?i ?a nh?n ???c 562 CAD/tu?n tr? khi công ty b?n có chính sách h? tr? thêm ).

Công dân có th? truy c?p vào t?o account n?p online r?i nh?n
Access Code g?i th? v? nhà, m?i th? t?c ??u c?c k? ??n gi?n và d? hi?u cho nh?ng
lao ??ng ?ã ?i làm ?óng thu? và có ?óng EI.

N?u b?n không ?? ?i?u ki?n ?? n?p EI do làm bán th?i gian ho?c
toàn th?i gian nh?ng ch?a ?? s? gi? tích l?y cho EI ho?c n?p sau ngày 15/03 thì
chính ph? s? t? ??ng h? tr? cho công dân thông qua ch??ng trình CERB, b?n s? ???c
nh?n 500CAD/tu?n trong su?t th?i gian th?t nghi?p, t?i ?a không quá 16 tu?n.

Trong vòng 3 ngày sau khi ??ng ký, công dân có th? s? nh?n ???c
?? s? ti?n này. Do tình tr?ng quá t?i, l??ng h? s? t?i h?n 1 tri?u ng??i ??ng
ký nên h? th?ng x?y ra l?i mà nh?ng ai ?ã nh?n ???c s? ti?n EI l?i nh?n ???c
thêm 2,000CAD t? CERB. Tuy nhiên, s? ti?n này bu?c ph?i hoàn l?i sau vài tháng
ho?c có th? c?n tr? vào ??t khai thu? cu?i n?m. ?i?u này c?ng cho th?y, chính
ph? luôn ??t l?i ích c?a công dân lên hàng ??u.

Ngoài 2 kho?n tr? c?p l?n trên, m?t s? ti?n ?? ?? trang tr?i
ti?n l?u trú, ?n u?ng và các kho?n chi phí khác, các gia ?ình có con nh? s? ???c
tr? c?p thêm m?t kho?n ti?n v?i m?c ?ích ch?m sóc tr? và d?y bé h?c online.

Ngoài kho?n tr? c?p c?a chính ph? liên bang, tùy theo chính ph?
m?i t?nh bang s? có chính sách h? tr? cho ng??i dân c?a h? theo cách khác nhau.
??i v?i Ontario, chính quy?n t?nh bang ?ã h? tr? cho gia ?ình có tr? em là 200CAD/bé,
s? ti?n s? ???c chuy?n vào tài kho?n c?a cha m? trong 2 tu?n k? t? khi n?p h?
s?. K? t? tháng 5, ch??ng trình Children Care Benefit s? h? tr? thêm
300CAD/tháng/bé. Do ?ó, s? ti?n Children Care Benefit m?i bé nh?n ???c vào kho?ng
800CAD/tháng/bé. Riêng v?i ch??ng trình này, cha m? tr? không c?n n?p b?t k? m?t
lo?i gi?y t? nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *