Điều Kiện Để Trở Thành Công Dân Tại Canada

B?n ?ang ??c m? ???c khám phá vùng ??t m?i l? ??y ti?m n?ng phát tri?n nh? Canada? S? phát tri?n trù phú c?a ngành kinh t?, con ng??i d? hoà ??ng, ??t n??c c?a nhi?u lu?ng v?n hoá th? gi?i ?ang cu?n hút b?n nh?ng b?n l?i không bi?t làm cách nào ?? sang ?ó th?c hi?n gi?c m? c?a mình? Theo kênh tin t?c c?a chính ph? Canada  ???c c?p nh?t g?n ?ây cho bi?t nh?ng ?i?u ki?n ?? tr? thành công dân c?a Canada b?n nên bi?t:

Nh?ng yêu c?u ?? b?n tr? thành m?t công dân t?i Canada là gì?

công dân t?i canada(1)

Lý l?ch c?n ch?c ch?n: ??i v?i m?t ??t n??c phát tri?n nh? Canada thì vi?c xét duy?t ?? sang ?ây ??nh c? không ph?i ??n gi?n. Chính ph? ? ?ây có cung c?p th? th?c ngay c? khi b?n không sinh ra t?i Canada. Xem xét thêm v? b? m? xem ?ã t?ng là công dân c?a ??t n??c này ch?a. Nh?ng c? quan ch?c n?ng s? giúp b?n b?ng cách cung c?p cho b?n m?t b?n gi?y t? các thông tin c? b?n ?? b?n xác ??nh rõ các v?n ?? này.

B?n ?ã ?? 18 ch?a: N?u b?n ch?a thì sang ??t n??c này s? ???c xét duy?t d? dàng h?n r?t nhi?u, ng??i ch?a thành niên s? ???c b? m? ho?c ng??i giám h? c?a h? ?i?n vào gi?y t? ??ng ký ?? nh?p qu?c t?ch k? c? ph? huynh ho?c ng??i giám h? không là công dân c?a ??t n??c này.

– C?p th? th?c cho lao ??ng lành ngh?: N?i ?ây luôn có ch? ?? ?u ?ãi cho cho nh?ng ng??i lao ??ng lành ngh?, Canada c?ng có m?t h? th?ng l?n theo dõi nh?ng ng??i nh?p c?, ?ó là cách mà công nhân lành ngh? ???c c?p th? l?c, nh?ng ?ng viên ?i theo ch??ng trình này ??u d?a vào tài n?ng và tri?n v?ng v? vi?c làm c?a h?. Nh?ng ng??i x?p h?ng cao nh?t s? ???c gi? l?i và c?p phép thành công dân.

– Tr? thành ng??i th??ng trú: B?n có th? s? d?ng nhi?u cách ?? tr? thành th??ng trú t?i ?ây, ví d? nh?: thông qua n?i b?n ?, nh? ng??i thân ? các t?nh bang hay các t? ch?c yêu c?u nh?p c?. Nh?ng ng??i làm dân c? trú v?nh vi?n s? ???c h??ng r?t nhi?u quy?n l?i v? phúc l?i làm vi?c, h?c t?p và du l?ch.

– Báo cáo k? ho?ch di trú: Khi b?n ?ã là thành viên c?a ??t n??c này thì theo b?n c?n ph?i có m?t k? ho?ch rõ ràng, chính ph? ??nh ngh?a ??nh c? lâu dài là b?n ph?i có 3/5 ??ng ký ? ?ây. B?n không dành th?i gian bên trong biên gi?i b?n s? m?t t? cách th??ng trú m?t cách t?t nh?t.

– Cung c?p h? s? thu? thu nh?p: B?n s?ng ? b?t k? n??c nào thì c?ng ph?i có h? s? thu? thu nh?p cá nhân, c?ng gi?ng nh? yêu c?u v? c? trú thì b?n c?ng ph?i có kh? n?ng cung c?p 3 n?m v? các kho?n hoàn thu?. H? c?ng ch? mu?n công vi?c c?a b?n có h?p pháp hay không thôi ch? không có gì quá ph?c t?p.

– Yêu c?u bi?t ti?ng anh và ti?ng Pháp: Canada là m?t ??t n??c ?a ch?ng t?c nh?ng s? d?ng chính hai ngôn ng? là ti?ng Anh và Pháp, và khi b?n mu?n tr? thành công dân thì b?n c?n ph?i bi?t m?t trong hai th? ti?ng ?ó. Không c?n thông th?o quá nh?ng ?? ?? b?n mô t? chính mình và hoàn thành các tài li?u v?n b?n b?ng các ??n ??ng ký.

Nh?ng v?n ?? b?n bi?t ít bi?t v? Canada

công dân t?i canada

– Lý do b?n b? t? ch?i khi ??ng ký ??n nh?p c?: M?t trong nh?ng lý do khi?n b?n không th? ??nh c? ? Canada là: chính ph? không c?p qu?c t?ch cho nh?ng ng??i ?ã ph?m t?i trong vòng 4 n?m khi n?p ??n ho?c ?ang b? xét x?.

– Chu?n b? trang ph?c ?? tránh rét: Canada là ??t n??c không có khí h?u ?n ??nh cho m?i vùng, b?n nên tìm hi?u t?ng vùng ?? chu?n b? trang ph?c cho phù h?p tránh lãng phí.

– Tìm hi?u v?n hoá n?i ?ây: B?n s? ch?ng bao gi? hoà nh?p ???c không khí n?i ?ây n?u b?n ch?a hi?u bi?t gì v? v?n hoá c?a Canada. Nh?ng b? môn th? thao yêu thích hay b?t c? ?i?u gì c?ng s? là c? h?i hoà nh?p cu?c s?ng.

N?u b?n ?ang mu?n ??nh c? Canada thì hãy liên h? Công ty ??nh c? Villaland chúng tôi s? t? v?n cho b?n t? th? t?c cho ??n khi b?n nh?n ???c PR cho cá nhân và b?o lãnh cho c? gia ?ình ???c th? th??ng trú nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *