WORK PERMIT TẠI CANADA

M?i n?m, h?n 300.000 lao ??ng n??c ngoài ??n làm vi?c t?i Canada v? gi?y phép lao ??ng t?m th?i.?? làm vi?c t?i Canada trên c? s? t?m th?i, h?u h?t ng??i lao ??ng n??c ngoài yêu c?u gi?y phép lao ??ng.??i v?i lao ??ng n??c ngoài, m?t ?? ngh? tuy?n d?ng t? m?t ch? lao ??ng Canada th??ng ???c yêu c?u tr??c khi nhân viên có th? ???c c?p gi?y phép làm vi?c t?m th?i b?i vi?c làm và phát tri?n xã h?i Canada (ESDC). Có m?t vài b??c cho quá trình này. Tùy thu?c vào qu?c t?ch c?a công dân n??c ngoài, Visa t?m trú (TRV) t?m th?i c?ng có th? c?n ph?i có ???c ?? nh?p c?nh vào Canada.

B??c 1: Nhà tuy?n d?ng áp d?ng cho ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng, n?u c?n thi?t.

Tr??c khi có Gi?y phép lao ??ng t?m th?i, ng??i s? d?ng lao ??ng Canada mu?n thuê m?t công nhân n??c ngoài t?m th?i có th? c?n ph?i n?p ??n xin và ???c ESDC ?ánh giá tác ??ng tích c?c c?a th? tr??ng lao ??ng (LMIA). r?ng không có công dân Canada ho?c th??ng trú nhân nào có th? làm vi?c ?ó.Gi?y phép lao ??ng có th? do các quan ch?c di trú Canada c?p mà không có yêu c?u LMIA trong m?t s? tình hu?ng h?n ch?, nh? sau:

Theo các hi?p ??nh qu?c t?, ch?ng h?n nh? Hi?p ??nh th??ng m?i t? do B?c M? (NAFTA);

Do l?i ích kinh t?, xã h?i ho?c v?n hóa ?áng k?, ho?t ??ng công vi?c s? mang l?i cho ng??i Canada;

Là m?t ph?n c?a các th?a thu?n ??i ?ng Canada và các t?nh / vùng lãnh th? c?a nó ?ã tham gia v?i các qu?c gia khác, ch?ng h?n nh? các ch??ng trình trao ??i thanh thi?u niên và giáo viên.

Vì v?y, sinh viên qu?c t? h?c t?p t?i Canada có th? ?áp ?ng các yêu c?u h?c t?p, ???c g?i là các v? trí co-op.

?? cho phép v? / ch?ng / ??i tác chung c?a Gi?y phép lao ??ng và m?t s? ch? s? h?u Gi?y phép du h?c t?i Canada làm vi?c t?i Canada.

B?i vì b?n ch?t c?a công vi?c là t? thi?n ho?c tôn giáo.

?? công nh?n r?ng m?t s? ng??i ? Canada vì nh?ng lý do khác ngoài nh?ng ?i?u nêu trên, ch?ng h?n nh? vi?c ??a ra tuyên b? t? n?n, c?n ph?i t? h? tr? h?

B??c 2: Nhà tuy?n d?ng gia h?n vi?c làm t?m th?i.

Khi LMIA ???c c?p, ng??i s? d?ng lao ??ng Canada có th? cung c?p m?t công vi?c t?m th?i cho công nhân n??c ngoài. Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i g?i m?t b?n sao c?a LMIA tích c?c cùng v?i m?t th? m?i làm vi?c chi ti?t cho công nhân n??c ngoài.

B??c 3: Công nhân n??c ngoài n?p ??n xin gi?y phép lao ??ng.

V?i nh?ng tài li?u này, ng??i lao ??ng n??c ngoài có th? n?p ??n xin ESDC cho Gi?y phép Làm vi?c T?m th?i c?a Canada. N?u nhà tuy?n d?ng Canada ?ang tuy?n d?ng ? t?nh Quebec, nhân viên n??c ngoài c?ng có th? c?n ph?i nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n du l?ch Québec (CAQ) ?? làm vi?c t?m th?i t?i Quebec.

Có m?t s? ngành ngh? ? Quebec ???c ‘t?o ?i?u ki?n’ và ?? ?i?u ki?n ?? x? lý h?p lý. Các n? l?c tuy?n d?ng ??a ph??ng không c?n ph?i ???c th?c hi?n b?i các nhà tuy?n d?ng nh? là m?t ph?n c?a ?ng d?ng c?a h? ?? thuê công nhân n??c ngoài t?m th?i cho nh?ng v? trí này t?i Quebec.

B??c 4: Gi?y phép lao ??ng ???c c?p.

Nhân viên C? quan D?ch v? Biên gi?i Canada (CBSA) s? c?p Gi?y phép Lao ??ng T?m th?i Canada t?i th?i ?i?m nh?p c?nh khi công nhân n??c ngoài ??n Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *