Điều Kiện Định Cư Canada Diện Đầu Tư Quebec

???c ??nh c? t?i m?t qu?c gia phát tri?n, ??ng ngh?a v?i vi?c chúng ta s? s?ng trong m?t môi tr??ng có s? phát tri?n toàn di?n t? kinh t? ??n giáo d?c công ngh?, khoa h?c, chính tr? và an ninh qu?c phòng, góp ph?n nâng cao ch?t l??ng ??i s?ng, không ch? v?y nó còn có ý ngh?a ??i v?i th? h? t??ng lai. Canada là ?i?m ??n lý t??ng, b?n hoàn toàn có th? d? dàng ??nh c? nh? vào chính sách ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec. V?y chính sách này c? th? ra sao? và ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec là nh? th? nào? chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u.

M?c ?ích c?a chính sách ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec

??nh C? Canada Di?n ??u T?

??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec là m?t trong chu?i nh?ng ch??ng trình ??nh c? do chính ph? Canada h? tr?, ?i vào ho?t ??ng t? nh?ng n?m 1986 và ???c chính quy?n t?nh Quebec qu?n lý, m?c ?ích c?a chính sách này là.

Nh?m thu hút doanh nhân các n??c trên th? gi?i ??u t? vào n?n kinh t? t?i Canada, t? ?ó giúp h? tr? các d? án kinh t? t?i t?nh Quebec nói riêng và thúc ??y n?n kinh t? Canada nói chung, góp ph?n xây d?ng n?n kinh t? v?ng ch?c, nâng cao ch?t l??ng ??i s?ng c?ng nh? thu nh?p bình quân ??u ng??i c?a ng??i dân n?i ?ây.

Không d?ng l?i ? ?ó ch??ng trình ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec còn có ý ngh?a to l?n trong vi?c gi?i quy?t vi?c làm, ??y lùi hi?n tr?ng th?t nghi?p ?ang di?n ra t?i Canada và các n??c khác trên th? gi?i, nh?t là nh?ng n??c ?ang phát tri?n hay kém phát tri?n, t?o c? h?i vi?c làm, kéo n?n kinh t? chung.

Ngoài ra, v?i tiêu ?? ch??ng trình là ??nh c? Canada ??u t? Quebec, chúng ta ?ã ph?n nào hi?u ???c m?c ?ích quan tr?ng, không th? nào không nh?c t?i c?a ch??ng trình này ?ó là gi?i quy?t nhu c?u mu?n ??nh c? Canada c?a r?t nhi?u ng??i, t?o ?i?u ki?n giúp ng??i dân ??nh c? d? dàng, h?p pháp.

Quy?n l?i khi tham gia ch??ng trình ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec

??nh C? Canada Di?n ??u T?

Sau khi b?n ???c xem xét k? l??ng và có ?? ?i?u ki?n ?? có th? tham gia ch??ng trình ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec, b?n s? nh?n ???c th? xanh (c?p visa) th??ng trú h?p pháp t?i ??t n??c Canada.

Ti?p sau ?ó b?n hoàn toàn có quy?n n?p ??n nên chính quy?n n??c này ?? xin qu?c t?ch, nh? v?y b?n s? hoàn toàn tr? thành ng??i dân Canada, ???c h??ng nh?ng quy?n l?i (mi?n h?c phí t? ti?u h?c ??n trung h?c ph? thông và các v?n ?? an sinh phúc l?i xã h?i, y t?, giáo d?c,…) mà nh?ng ng??i dân chính g?c có ???c.

Không ch? v?y b?n s? có hai qu?c t?ch cùng lúc (Canada và Vi?t Nam), t? do ?i l?i, sinh s?ng gi?a hai n??c.

B?n có th? b?o lãnh cho m?i thành viên gia ?ình b?n sang sinh s?ng, làm vi?c và h?c t?p trên ??t n??c có n?n kinh t? phát tri?n.

?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec

??nh C? Canada Di?n ??u T?

Vi?c ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec, tuy ???c bi?t là s? giúp ng??i dân các n??c có nhu c?u nh?p c? sinh s?ng t?i Canada tr? lên d? dàng, nh?ng th?c t? ch??ng trình này c?ng có nhi?u ?i?u ki?n kh?t khe, không ph?i ai c?ng có ?? kh? n?ng ?áp ?ng ???c h?t nh?ng ?i?u ki?n, yêu c?u mà ch??ng trình ??a ra, g?m có.

Kh? n?ng tài chính: ng??i mu?n tham gia ch??ng trình nh?p c? Canada di?n ??u t? Quebec ph?i có kinh t? tài chính v?ng ch?c, v?i s? tài s?n s? h?u h?p pháp t?i thi?u là CA $2 tri?u bao g?m t?t c? t? b?t ??ng s?n, ??n ti?n ti?t ki?m, c? ph?n công ty,… c?a v? ho?c ch?ng.

Kinh nghi?m qu?n lý th?c t?: b?n ph?i có ít nh?t 2 n?m kinh nghi?m ? v? trí qu?n lý doanh nghi?p ho?c công ty, v?i ch?c danh nh? t?ng giám ??c, giám ??c tài chính, phó giám ??c, tr??ng phòng nhân s?,…(l?u ý ch?c v? này ???c tính trong kho?ng th?i gian 5 n?m g?n nh?t, k? t? ngày b?n n?p h? s?).

S? ti?n c?n có ?? tham gia ??nh c? ??u t? Quebec: b?n ph?i c?n có s? ti?n $350.000 ?? ??u t? vào các d? án kinh t? chính ph? Canada mà không ???c hoàn l?i ti?n ho?c ??u t? $1.2 tri?u vào các d?ch v? tài chính trung gian ???c ?y quy?n th?c hi?n ch??ng trình ??u t? cho chính ph? và s? ti?n này s? ???c hoàn l?i sau 5 n?m mà không có lãi.

Có ý ??nh ??nh c? t?i t?nh Quebec và ??t ???c ?i?m t?i thi?u trong thang ?i?m c?a ch??ng trình ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec.

V?i nh?ng thông tin v? ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec mà chúng tôi v?a chia s?, hy v?ng ?ã giúp b?n có thêm nh?ng hi?u bi?t h?u ích v? ch??ng trình ??nh c? Canada di?n ??u t? Quebec, t? ?ó b?n ??c có th? bi?t ???c mình ?ã ?áp ?ng ??y ?? nh?ng ?i?u ki?n trên hay ch?a ho?c có th? ph?n ??u làm vi?c vì m?t m?c tiêu ??nh c? Canada- m?t trong nh?ng qu?c gia có n?n kinh t? phát tri?n trên th? gi?i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *