Điều Kiện Định Cư Canada Diện Tay Nghề

Canada trong th?i gian g?n ?ây b?t ??u n?i l?ng chính sách ??nh c? và vi?c làm ?ã thu hút không ít nhân l?c t?i Vi?t Nam nói riêng. Nh?ng th?c m?c ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n tay ngh? nh? th? nào? Có lo?i ??nh c? di?n tay ngh? nào? T?t c? s? ???c tr? l?i trong bài vi?t d??i ?ây.

??nh c? Canada
??nh c? Canada

?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n tay ngh?

  • ?i?u ki?n t?i các Liên Bang

Lao ??ng trình ?? cao liên bang

(Federal Skilled Worker)

· Có kinh nghi?m làm vi?c thu?c l?nh v?c nhóm O, A, B trong danh sách ngành ngh? ??nh c? National Occupational Classification c?a Canada

· T?i thi?u 1 n?m làm vi?c ???c tr? l??ng trong vòng 10 n?m g?n nh?t.

· V??t qua bài ki?m tra v? kh? n?ng ngôn ng? ho?c cung c?p ???c các ch?ng ch? ngôn ng? qu?c t? còn hi?u l?c. (IELTS 6.0 (ti?ng Anh) ho?c TEF (ti?ng Pháp)).

· B?ng c?p ???c c?p b?i tr??ng t?i Canada ho?c t?i các ??n v? ngoài ???c công nh?n t??ng ???ng.

· ??t ?i?m t?i thi?u trong 2 vòng ?ánh giá, vòng 1 là 67/100 ?i?m, vòng 2 là ?i?m Comprehensive Ranking System c?a t?ng l?n.

· Ch?ng minh tài chính, s?c kh?e và lý l?ch b?n thân.

· Có k? ho?ch sinh s?ng, s?p x?p cu?c s?ng t?i Canada, tr? Quebec (c?n n?p h? s? vào ch??ng trình riêng c?a t?nh bang Quebec).

Th??ng nhân liên bang trình ?ô cao

(Federal Skilled Trades Program)

· Có kinh nghi?m làm vi?c trong nhóm ngành th? trong danh sách National Occupational Classification.

· Có k? ho?ch sinh s?ng ? Canada, tr? Quebec.

· ??t yêu c?u v? ngôn ng? ti?ng Anh/ti?ng Pháp ??t CLB/NCLC 4 cho k? n?ng ??c và vi?t, CLB/NCLC 5 cho k? n?ng nghe và nói.

· T?i thi?u 2 n?m kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian trong 5 n?m g?n nh?t.

· B?ng c?p ch?ng ch? theo yêu c?u.

H?ng có kinh nghi?m làm vi?c ? Canada

(Canadian Experience Class)

· Có t?i thi?u 12 tháng làm trong kh?i ngành ngh? k? n?ng t?i Canada trong vòng 03 n?m g?n nh?t.

· Yêu c?u v? ngôn ng?: v?i nhóm O, A: CLB/NCLC 7, nhóm B: CLB/NCLC 5.

· ??t yêu c?u v? s?c kh?e, lý l?ch.

· K? ho?ch s?ng t?i Canada tr? t?nh bang Quebec.

  • ?i?u ki?n t?i các T?nh Bang và Quebec

T?nh bang Quebec – Có ý ??nh c? trú và làm vi?c t?i Quebec

– Có ít nh?t m?t b?ng c?p t??ng ???ng v?i b?ng trung h?c ho?c b?ng cao ??ng ngh? trong h? th?ng giáo d?c Quebec

– Có kinh nghi?m và k? n?ng ngh? nghi?p có th? h?i nh?p vào th? tr??ng vi?c làm t?i Quebec

– Trình ?? ti?ng Pháp là m?t y?u t? quan tr?ng. ?ng viên nên ki?m tra trình ?? ki?n th?c ti?ng Pháp v?i m?t t? ch?c ???c công nh?n. Ti?ng Anh c?ng là m?t y?u t? c?n thi?t.

– ??t 67 ?i?m trong thang ?i?m ??nh c? Canada di?n tay ngh?.

T?nh bang Ontario – Có th? m?i làm vi?c c?a m?t công ty ? Ontario trong l?nh v?c chuyên môn liên quan ??n ngành h?c.

 

-?ng viên ph?i n?p h? s? tham d? ch??ng trình trong vòng 2 n?m k? t? khi t?t nghi?p.

– Công vi?c c?n tuy?n ph?i thu?c m?t trong 2 nhóm sau:

+ Nhóm chuyên môn cao: Ngành ngh? trong l?nh v?c s?c kh?e và giáo d?c nh? bác s?, d??c s?, nhà v?t lý tr? li?u, chuyên viên k? thu?t phòng thí nghi?m y khoa, giáo s?, nhà nghiên c?u c?p cao,…

+Nhóm tay ngh? cao: Ngành ngh? trong l?nh v?c s?n xu?t và xây d?ng nh? nhân viên ch? t?o máy và nhân viên ki?m tra máy móc, th? ?i?n công nghi?p, th? m?c (bao g?m th? làm khung và th? làm ki?u), th? ?p dán t??ng, th? c? khí trang thi?t b? h?ng n?ng,…

T?nh bang Manitoba – Kh? n?ng ngôn ng?: ?ánh giá qua ch?ng ch? IELTS ho?c DELF/DALF

-?? tu?i: T? 18 tu?i ??n 49 tu?i

– Kinh nghi?m làm vi?c: Ít nh?t t? 1 n?m tr? lên

– B?ng c?p: ?ánh giá qua b?ng Th?c s? ho?c Ti?n s? cùng ch?ng ch? Post-secondary

– Kh? n?ng thích nghi: Các m?i quan h? t?i Manitoba, k? ho?ch s?ng, các khóa h?c ?ã hoàn thành

?i?u ki?n ??nh c? Canada Di?n tay ngh?
?i?u ki?n ??nh c? Canada Di?n tay ngh?

Các lo?i ??nh c? Canada di?n tay ngh?

Hi?n nay, Canada có 3 ch??ng trình ??nh c? theo di?n tay ngh? mà b?n c?n quan tâm. Bao g?m: Canada Express Entry (c?a Liên bang), Provincial Nominee Programs (c?a các t?nh/Bang, không tính Quebec) và Quebec-selected skilled worker (??nh c? di?n tay ngh? theo ch??ng trình riêng c?a t?nh Quebec). D??i ?ây là m?t vài l?u ý, thông tin c?a t?ng lo?i ??nh c?:

  • Ch??ng trình ??nh c? Canada c?a Liên Bang

Ch??ng trình áp d?ng quy ??nh tiêu chu?n chung dành cho ng??i ngo?i n??c mu?n ??nh c? t?i Canada. ?ng viên khi l?a ch?n ch??ng trình c?a Liên Bang s? ???c phép l?u l?i ? t?t c? các bang thu?c Canada. Tuy nhiên ch??ng trình ??nh c? Liên Bang có nh?ng ?i?u ki?n và yêu c?u ??nh c? g?t gao, khó h?n so v?i T?nh Bang.

Hi?n nay, ch??ng trình ??nh c? Canada c?a Liên Bang ?ang có 3 d?ng là Canadian Experience Class (ch??ng trình Kinh nghi?m làm vi?c Liên bang , Federal Skilled Trade Program (Tay ngh? nhóm th? Liên bang), Federal Skilled Worker Program (Tay ngh? k? n?ng Liên bang).

  • Ch??ng trình ??nh c? Canada c?a T?nh Bang

? m?i t?nh bang c?a Canada s? có nh?ng quy ??nh, yêu c?u ??nh c? thu?c chính sách riêng c?a t?ng t?nh bang. Vì v?y, ?ng viên ph?i t? tìm hi?u quy ??nh, yêu c?u và ??ng ký ??nh c? ? t?nh bang ?ã ch?n. Sau khi ??t yêu c?u, b?n s? ???c b?o lãnh ?? c?p th? Th??ng trú dân ( Permanent Resident – PR). Ch??ng trình T?nh Bang có cam k?t th?i gian sinh s?ng n?i b?n n?p h? s?.

  • Ch??ng trình ??nh c? c?a Quebec

Quebec là t?nh bang có chính quy?n riêng trong s? 13 t?nh bang ? Canada. Vì v?y, ch??ng trình ??nh c? c?a Quebec s? có nh?ng quy ??nh chính sách ??nh c? theo di?n tay ngh? riêng c?a nó. T? ngày 02/08/2018, ch??ng trình ??nh c? c?a Quebec ?ã có m?t vài thay ??i v? h? th?ng tính thang ?i?m và h? th?ng qu?n lý ??n xin nh?p c? sau ?ó.

??nh c? Canada tay ngh?
??nh c? Canada tay ngh?

06 y?u t? thang ?i?m ?? ?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n tay ngh?

– Giáo d?c: Chi?m t?i ?a 25 ?i?m. Các ch?ng ch? n??c ngoài c?a ?ng viên s? ???c ti?n hành ?ánh giá b?i bên th? 3 ch? ??nh tr??c nh?m xác ??nh m?c t??ng ???ng t?i Canada. ?i?m s? ???c ch?m d?a trên s? t??ng ???ng quy ??nh ?ó.

– Kinh nghi?m làm vi?c: T?i ?a 15 ?i?m. ?ng viên c?n ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m ?? ?? ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình.

– ?? tu?i: Chi?m 12 ?i?m t?i ?a, tu?i dao ??ng t? 25 – 50.

– Kh? n?ng s?p x?p vi?c làm: Chi?m 10 ?i?m. Các ?ng viên ph?i ??a ra ???c h?p ??ng tuy?n d?ng v?i công ty b?n ??a ch?ng minh r?ng vi?c tuy?n d?ng lao ??ng ngo?i qu?c mang l?i tác d?ng kinh t? tích c?c.

– Kh? n?ng thích nghi: Ch? ??t t?i ?a 10 ?i?m. D?a trên các m?i quan h? mà ?ng viên s? h?u liên quan ??n ng??i b?o lãnh và ng??i ph?i ng?u.

– Trình ?? ngôn ng?: ??t t?i ?a 28 ?i?m. Ngôn ng? chính ? Canada là ti?ng Anh và ti?ng Pháp. Do ?ó, ?i?m ngôn ng? c?a ?ng viên t? l? thu?n v?i n?ng l?c s? d?ng hai lo?i ngôn ng? ?ó.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *