ĐỊNH CƯ CANADA CẦN BAO NHIÊU TIỀN?

?i?nh c? canada câ?n bao nhiêu tiê?n? Ch??c ch??n la? câu ho?i ma? nh??ng ng???i co? y? ?i?nh sinh sô?ng lâu da?i ?? ?â?t n???c xinh ?e?p Canada ?ê?u pha?i ???t ra va? suy ngh? ?ê? chuâ?n bi? cho mi?nh nh??ng ?iê?u kiê?n tô?t nhâ?t tr???c khi b??t ?â?u mô?t cuô?c sô?ng m??i.

?â?t n???c xinh ?e?p Canada co? diê?n ti?ch l??n th?? hai thê? gi??i va? n??m trong sô? nh??ng quô?c gia gia?u co? nhâ?t thê? gi??i. ?ây chi?nh la? n?i ma? râ?t nhiê?u ng???i muô?n ?ê?n ?i?nh c? va? lâ?p nghiê?p. ?ê? co? ????c mô?t cuô?c sô?ng nh? mi?nh mong muô?n ha?y ch??c ch??n ba?n ?a? chuâ?n bi? ?â?y ?u? mo?i th?? va? biê?t ?i?nh c? canada câ?n bao nhiêu tiê?n?

Ti?m hiê?u thâ?t ky? thông tin vê? ?i?nh c? canada câ?n bao nhiêu tiê?n

  • Chi phi? sinh hoa?t khi ??nh c? Canada kha?c nhau tu?y va?o n?i ba?n se? sinh sô?ng. Chi phi? na?y co? thê? chiê?m t??i 50% sô? tiê?n ma? ba?n se? kiê?m ????c ta?i ?ây v??i viê?c chi cho nha? ??, ca?c tiê?n i?ch, ?n uô?ng, quâ?n a?o, ba?o hiê?m va? di chuyê?n.
  • Nh?? ?ê?n s?? tr?? giu?p cu?a nh??ng ng???i co? chuyên môn: luâ?t s?, chu? ngân ha?ng, nha? t? vâ?n ta?i chi?nh ?ê? ????c t? vâ?n thâ?t ky? ca?ng.
  • T?? ti?m hiê?u thông tin trên trang web cu?a C? quan D?ch v? Biên gi?i Canada (Canadian Border Services Agency) vê? viê?c: Ch??ng minh ta?i chi?nh khi muô?n ?i?nh c? ta?i Canada, Mang tiê?n ?ê?n Canada, Ca?c m??t ha?ng ????c nhâ?p khâ?u miê?n thuê?.

Ca?c khoa?n chi phi? ba?n da?nh cho ?i?nh c? canada câ?n bao nhiêu tiê?n

Chi phi? cho nha? ??

?ê? chi phi? cho nha? ?? va? ca?c tiê?n i?ch sinh hoa?t, mô?t gia ?i?nh ?? Canada pha?i chi t??i 35 ?ê?n 50% thu nhâ?p cu?a mi?nh. Co? thê? thâ?y chi phi? cho nha? ?? ?ây vô cu?ng ???t ?o? bao gô?m: phi? s???i â?m, tiê?n ?iê?n, ?iê?n thoa?i, n???c sinh hoa?t…

Nê?u ba?n thuê nha?, ?ô?i v??i c?n pho?ng nho? chi phi? i?t nhâ?t la? 350 ?ôla/tha?ng. Co?n v??i ca? mô?t c?n nha? cho gia ?i?nh thi? i?t nhâ?t se? la? 2000 ?ôla/tha?ng.

Nê?u mua nha?, ba?n câ?n co? thê? châ?p. Ca?c ngân ha?ng se? xem xem ba?n co? ?u? ta?i chi?nh ?ê? mua nha? hay không va? cho ba?n vay thê? châ?p.

Ba?o hiê?m y tê?

Ba?n nên check thông tin vê? viê?c mua ba?o hiê?m y tê? cu?a mi?nh v??i Bô? Y tê? ta?i n?i ma? ba?n ?ang sinh sô?ng xem co? thuô?c diê?n b??t buô?c pha?i mua hay không. ?? mô?t sô? n?i ta?i Canada, ch??ng tri?nh na?y co? thê? không bao gô?m v??i nh??ng ng???i m??i nhâ?p c? trong vo?ng 3 tha?ng ?â?u.

Chi phi? cho viê?c sinh hoa?t

Viê?c ?n uô?ng cu?a gia ?i?nh la? ?iê?u ba?n th???ng xuyên pha?i chi. No? tu?y thuô?c va?o sô? l???ng ca?c tha?nh viên trong gia ?i?nh cu?a ba?n va? ca? tâ?n suâ?t ba?n ?i ?n ha?ng.

?ô?i v??i quâ?n a?o se? chiê?m d???i 10% chi phi?. Nê?u muô?n tiê?t kiê?m ba?n co? thê? mua ta?i ca?c c??a ha?ng quâ?n a?o cu?.

Chi phi? ?ê? di chuyê?n

Khi sinh sô?ng ?? Canada ba?n co? thê? di chuyê?n b??ng xe h?i t?? mua ho??c thuê la?i, xe ?a?p, ca?c ph??ng tiê?n giao thông công cô?ng ho??c ?i bô?. Ba?n nên cân nh??c vê? viê?c co? nên mua ô tô hay không vi? chi phi? ba?n bo? ra da?nh cho no? không pha?i la? nho? Va? chu? yê?u ng???i Canada di chuyê?n b??ng nh??ng ca?ch th??c co?n la?i.

Ca?c loa?i chi phi? kha?c

Khi sinh sô?ng ?? Canada ba?n cu?ng nên d?? tru? cho mi?nh nh??ng khoa?n chi phi? pha?t sinh kha?c nh?:

  • Mua thuô?c ?? Canada không ????c du?ng ba?o hiê?m y tê?.
  • Tiê?n cho ca?c cuô?c go?i quô?c tê?.
  • Chi phi? cho viê?c ho?c tâ?p.
  • Chi phi? kiê?m tra thanh toa?n, giao di?ch cu?a ba?n.

Mô?t ?iê?u ba?n nên l?u y? la? khi la?m viê?c ?? Canada ba?n se? không ????c nhâ?n tâ?t ca? l??ng cu?a mi?nh ma? se? bi? ông chu? tr?? ?i mô?t khoa?n ?ê? chi tra? cho thuê?, ba?o hiê?m… ?iê?u na?y co? thê? gia?m l??ng cu?a ba?n t?? 25 ?ê?n 30%. Chi?nh vi? vâ?y ba?n ha?y t?? cân b??ng ca?c khoa?n ta?i chi?nh, chi phi? mô?t ca?ch h??p ly? nhâ?t.

Co? thê? thâ?y viê?c ?i?nh c? ?? mô?t ?â?t n???c pha?t trie?n nh? Canada không pha?i mô?t viê?c ??n gia?n va? chi phi? kha? ???t ?o?. Ba?n nên cân nh??c va? ti?nh toa?n xem ?i?nh c? canada câ?n bao nhiêu tiê?n ?ê? co? thê? chuâ?n bi? mo?i th?? tô?t nhâ?t cho mi?nh va? ca? gia ?i?nh. Nê?u kha? n?ng cu?a ba?n không ?a?p ??ng ?u? ha?y cho?n sô?ng trong mô?t môi tr???ng ba?n th??c s?? ca?m thâ?y thoa?i ma?i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *