Định Cư Canada Diện Tay Nghề AIPP – Chương Trình Thí Điểm Đại Tây Dương

Hi?n nay nhu c?u ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? c?a ng??i dân ngày càng t?ng cao, do s?c hút m?nh m? t? nhi?u ?i?m khác nhau nh? kinh t? (thu?c top ??u th? gi?i v? n?n kinh t?) chính sách xã h?i, cùng v?i nh?ng ?i?u ki?n tiêu chu?n ??nh c? t? các ch??ng trình, chính sách c?a chính ph? Canada ??a ra không quá kh?t khe và khó kh?n. B?i th? nên Canada ?ã nhanh chóng tr? thành qu?c gia lý t??ng c?a ng??i lao ??ng có tay ngh? gi?i khi mu?n ???c ??nh c? Canada theo di?n tay ngh?. Công ty ??nh c? Villaland s? cùng b?n ??ng hành, giúp b?n th?c hi?n con ???ng ??nh c? Canada di?n tay ngh? AIPP, t?nh bang Atlantic m?t cách d? dàng và nhanh chóng.

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?nh AIPP bang Atlantic

??nh c? Canada di?n tay ngh? AIPP t?nh bang Atlantic ???c chính ph? Canada ??c bi?t quan tâm, do ?ây là khu v?c có di?n tích nh?, ít thu hút ng??i lao ??ng, d?n ??n th?c tr?ng ngu?n l?c lao ??ng thi?u. Tr??c tình hình ?ó ch??ng trình th? nghi?m Atlantic Immigration Pilot Program ?ã nhanh chóng ???c ??a vào th? nghi?m t?i 4 t?nh bang khu v?c ??i Tây D??ng g?m các t?nh bang Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland, New Brunswick và Labrador.

??nh c? di?n tay ngh? AIPP

Khu v?c t?nh bang Atlantic có ngu?n tài nguyên thiên nhiên phong phú, góp ph?n phát tri?n m?nh m? ngành nông – lâm – ng? nghi?p t?i vùng. Không ch? v?y n?i ?ây còn có khí h?u th?i ti?t khá d? ch?u, mát m? vào mùa ?ông và ?m mát vào mùa hè v?a mang ??n s? tho?i mái cho b?n khi sinh s?ng t?i ?ây l?i v?a t?o ?i?u ki?n thu?n l?i ?? phát tri?n th? m?nh nông nghi?p.

Ngoài ra, khi ??n v?i t?nh bang Atlantic b?n còn ???c h??ng th? và ng?m nhìn nh?ng bãi bi?n ??p tr?i dài và ??t ??, cùng ???c hòa mình vào n?n v?n hóa riêng bi?t ??c ?áo – ?ây c?ng chính là y?u t? giúp ngành du l?ch và d?ch v? t?i vùng phát tri?n.

Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? có gì ??c bi?t?

V?i m?c tiêu gi?i quy?t thách th?c ngu?n nhân l?c ?ang thi?u, ??ng th?i giúp gi? chân và thu hút m?nh m? nhân tài qu?c t? ??n và làm vi?c t?i khu v?c Atlantic mà ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? AIPP t?nh bang Atlantic ?ã ??a ra nh?ng ?i?u ki?n ??nh c? c?c có l?i cho ng??i lao ??ng. Ch??ng trình ??nh c? Canada vùng atlantic ???c chia thành 3 ch??ng trình nh? (lao ??ng tay ngh? b?c cao, lao ??ng tay ngh? b?c trung, sinh viên qu?c t? ?ã t?t nghi?p)

??nh c? di?n tay ngh? AIPP

– ??i v?i ch??ng trình lao ??ng tay ngh? AIPP cao và lao ??ng tay ngh? b?c trung: thì ?i?u ki?n ?? ???c ??nh c? Canada là làm vi?c toàn th?i gian, có kinh nghi?m làm vi?c 1 n?m, t?t nghi?p b?c trung h?c ph? thông, có yêu c?u ?ánh giá b?ng c?p ho?c có b?ng c?p do Canada c?p và có ch?ng ch? trình ?? ngo?i ng? CLB/NCLC 4 tr? lên (trong ?ó nghe 4.5, nói 4.0, ??c 3.5, vi?t 4.0). ??c bi?t h?n v?i ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?nh bang Atlantic b?n s? không ph?i ch?ng minh tài chính khi ??n ??nh c? làm vi?c t?i ?ây.

– ??i v?i ch??ng trình lao ??ng sinh viên qu?c t? ?ã t?t nghi?p: thì s? có s? khác bi?t v?i hai ch??ng trình trên ? ?i?m, b?n s? không c?n ph?i có kinh nghi?m làm vi?c mà ch? c?n hoàn thành ch?ng ch? 2 n?m h?u trung h?c t? các h?c vi?n công ???c ch? ??nh thu?c khu v?c Atlantic.

Khi b?n ?áp ?ng ???c nh?ng ?i?u ki?n trên b?n s? có c? h?i ???c ??nh c? t?i Canada và nhanh chóng nh?n ???c th? xanh th??ng trú nhân, ???c h??ng t?t c? các quy?n l?i mà m?t công dân b?n x? có ???c nh? ???c h??ng quy?n l?i v? ch? ?? phúc l?i, y t? và giáo d?c, l?i có 2 qu?c t?ch, ti?n cho vi?c ?i l?i t? do gi?a hai n??c.

Công ty ??nh c? Canada Villaland uy tín, t? l? thành công cao

??nh c? di?n tay ngh? AIPP

V?i nh?ng n?n t?ng cùng nh?ng ?i?m hút m?nh t? ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? AIPP t?nh bang Atlantic, ?ã mang ??n cho b?n c? h?i ???c làm vi?c và ??nh c? t?i ??t n??c có n?n kinh t? phát tri?n v??t b?c. ?? vi?c ??nh c? c?a b?n ???c di?n ra thu?n l?i, nhanh chóng b?n nên tìm ??n m?t ??a ch? tin c?y giúp b?n làm th? t?c, chu?n b? gi?y t? h?p l?.

Công ty ??nh c? Canada Villaland – ?i?m ??n tin c?y c?a b?n, v?i kinh nghi?m nhi?u n?m cùng ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, có ki?n th?c, ?ã qua ?ào t?o s? nhi?t tình h??ng d?n b?n làm h? s? gi?y t? chính xác, nh? v?y s? lo?i tr? th?c tr?ng sai sót. ??c bi?t chi phí h?p v?i túi ti?n c?a ng??i dân Vi?t Nam, ch? 80000 USD b?n s? s? h?u vé th??ng trú cho c? gia ?ình. Còn ??i gì mà không liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t nh?ng ch??ng trình ??nh c? Canada.

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

??nh c? di?n tay ngh? AIPP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *