Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang British Columbia

??nh c? Canada di?n tay ngh? vùng nông thôn và mi?n b?c ch?a bao gi? h?t hot, b?i n?i ?ây có n?n kinh t? thu?c top ??u th? gi?i, l?i có khoa h?c k? thu?t tiên ti?n, cùng v?i các chính sách giáo d?c – xã h?i c?c t?t. Nh? th? mà s? l??ng ng??i ngo?i qu?c có nhu c?u sinh s?ng và làm vi?c t?i qu?c gia này v?n ?ang t?ng d?n. ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang British Columbia là m?t trong nh?ng Ch??ng trình n?m trong chu?i các ch??ng trình ??nh c? mà Chính ph? Canada ??a ra nh?m thu hút ngu?n lao ??ng qu?c t? ??n và làm vi?c t?i t?nh bang British Columbia, t? ?ó thúc ??y n?n kinh t? n?i ?ây phát tri?n. ?i?u này c?ng m? ra cho ng??i lao ??ng qu?c t? c? h?i ???c ??nh c?, tr? thành th??ng trú nhân t?i Canada. Ch??ng trình thu hút lao ??ng tay ngh? lao ??ng Nông Thôn và Mi?n B?c ???c ra ??i nh?m vào ??i t??ng công nhân có tay ngh? cao và du h?c sinh ?ã t?t nghi?p h? ph? thông t?i British Columbia.

Lý do b?n nên tham gia ??nh c? di?n tay ngh? British Columbia

T?nh bang British Columbia có n?n kinh t? phát tri?n ?a d?ng và sôi ??ng, v?i nhi?u ngành ngh?, l?nh v?c khác nhau, bi?u hi?n c?a nó ???c th? hi?n rõ nh?t ? giá tr? GDP t?nh bang ??t ???c ??ng th? 4 t?i Canada:

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang British Columbia

– Khung c?nh thiên nhiên ??p v?i nhi?u cung b?c c?m xúc t? hùng v? ??n l? m?t. ??c bi?t n?i ?ây còn n?i ti?ng v?i thành ph? Vancouver – ???c ?ánh giá là thành ph? ?áng s?ng nh?t th? gi?i, giúp thu hút l??ng ng??i ??n th?m quan, ngh? d??ng m?i n?m, t?o ?i?u ki?n phát tri?n ngành du l?ch – d?ch v? t?i n?i ?ây.

– N?i ?ây còn có khí h?u, th?i ti?t, d? ch?u, mát m? vào mùa hè và không quá l?nh vào mùa ?ông, v?i nhi?t ?? trung bình vào mùa hè là 23-25 ?? C và kho?ng 2-5 ?? vào mùa ?ông.

– T?nh bang British Columbia còn có h? th?ng giáo d?c hi?n ??i, cùng ph??ng pháp h?c t?p qu?c t?, ??m b?o t?o ra ngu?n nhân l?c ch?t l??ng. Vì th? mà n?i ?ây quy t? nhi?u tr??ng ??i h?c, cao ??ng danh ti?ng trên th? gi?i.

?i?u ki?n tham gia Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? British Columbia

?? tham gia ??nh c? di?n tay ngh? British Columbia, có c? h?i tr? thành th??ng trú nhân t?i Canada b?n c?n ph?i ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n sau ?ây:

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang British Columbia

– Tr??c tiên ?i?u ki?n c?n thi?t ?ó là ?ng viên ph?i nh?n ???c th? m?i làm vi?c t? m?t nhà tuy?n d?ng t?i t?nh bang British Columbia, v?i công vi?c n?m trong danh sách nhóm ngành ngh? O, A ho?c B.

– Ph?i có v?n b?ng, ch?ng ch? v? trình ?? h?c v?n hay ?ào t?o chuyên môn liên quan ??n công vi?c ?ng tuy?n.

– ?ã có kinh nghi?m làm vi?c liên quan ??n công vi?c ?ng tuy?n t?i thi?u là 2 n?m.

– ??m b?o và ch?ng th?c ???c kh? n?ng tài chính c?a b?n thân trong vi?c có kh? n?ng chi tr? các phí cho cá nhân và nh?ng ng??i ph? thu?c ?i theo.

– ??t ???c m?c l??ng làm vi?c v? thu nh?p t?i thi?u theo quy ??nh.

V?i nh?ng lý do và ?i?u ki?n b?t bu?c ?? ???c tham gia Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? British Columbia mà chúng tôi v?a cung c?p cho b?n s? giúp b?n ??c quan tâm có cái nhìn th?c t? v? Ch??ng trình, ?? t? ?ó xem xét kh? n?ng b?n thân và ??a ra quy?t ??nh tham gia hay không tham gia Ch??ng trình. N?u b?n có mong mu?n bi?t thêm nhi?u thông tin v? v?n ?? ??nh c? Canada v? di?n tay ngh? m?i liên h? v?i chúng tôi – Công ty ??nh c? Villaland.

 

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *