Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang New Brunswick

New Brunswick là t?nh bang n?m trong khu v?c Atlantic, có di?n tích nh? nên ít thu hút ???c s? chú ý b?i ngu?n lao ??ng qu?c t?. Trong khi ?ó m?c ?? t?ng tr??ng dân s? ? ?ây l?i th?p, d?n ??n tình tr?ng thi?u h?t ngu?n lao ??ng tr?m tr?ng. Tr??c th?c tr?ng ?ó Chính ph? và chính quy?n t?nh bang ?ã liên k?t, h?p tác ??a ra các chính sách, Ch??ng trình phù h?p, k?p th?i nh?m gi?i quy?t v?n ?? trên. M?t trong s? ?ó ph?i k? ??n Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick – ?ây là Ch??ng trình thu?c Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng, ???c áp d?ng trong khu v?c Atlantic. ?ây c?ng là m?c ?ích thu hút ngu?n lao ??ng ngo?i qu?c có tay ngh? cao ho?c ngu?n lao ??ng có trình ?? trung c?p và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? ??n sinh s?ng và làm vi?c t?i t?nh bang, t? ?ó ?áp ?ng ?? nhu c?u ngu?n nhân l?c cho t?nh bang.

Quy trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick

?? ???c tham gia Ch??ng trình và hi?u v? cách th?c làm vi?c, xét tuy?n h? s? ?ng viên c?a chính quy?n t?nh bang New Brunswick b?n c?n n?m ???c quy trình x? lý h? s? c?a Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? New Brunswick sau.

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick

– ??u tiên ?ng viên ph?i g?i bi?u th?c quan tâm tr?c tuy?n (EOI) cho t?nh bang New Brunswick.

– Ti?p theo ng??i n?p ??n s? nh?n ???c th? m?i t? nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh t?i t?nh bang New Brunswick.

– Sau ?ó b?n s? chính th?c n?p h? s? ?ng tuy?n, v?i các gi?y t? theo ?úng quy ??nh.

– Nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh s? xem xét h? s?, d?a trên các ?i?u ki?n, tiêu chí b?t bu?c, n?u ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n b?n s? ???c c?p th? th?c c? trú t?i t?nh bang New Brunswick.

– Sau khi b?n ??n ??nh c? sinh s?ng và làm vi?c lâu dài t?i New Brunswick s? ???c chính quy?n n?i ?ây ch?ng th?c và gi?i quy?t h? s? nh?p qu?c t?ch Canada c?a b?n.

– ?áp ?ng yêu c?u nh?p t?ch c?a b?n. Lúc này b?n có th? ???c phép n?p h? s? xin nh?p qu?c t?ch Canada.

?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick

?i?u ki?n ???c xét trên 2 dòng: có s?n l?i m?i công vi?c và dòng có gia ?ình t?i New Brunswick.

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick

– ??i v?i nh?ng ng??i có s?n l?i m?i công vi?c: ?? ???c tham gia Ch??ng trình ?ng viên ph?i có ???c l?i m?i làm vi?c t? m?t ng??i ch? lao ??ng ? t?i t?nh bang New Brunswick. Ph?i ??t ???c s? ?i?m t?i thi?u là 50 trong thang ?i?m ???c ?ánh giá d?a vào trình ?? h?c v?n, ?? tu?i cho phép, kinh nghi?m làm vi?c, kh? n?ng thích ?ng và trình ?? ngo?i ng?). ??ng ý ký m?t th?a thu?n ?? ???c ??nh c? v?nh vi?n t?i t?nh bang New Brunswick – ?ây là ?i?u ki?n c?n thi?t.

– ??i v?i ng??i có gia ?ình t?i New Brunswick: ?? ???c tham gia Ch??ng trình ?ng viên c?n ?áp ?ng ?? các yêu c?u sau:

+ Ph?i có ng??i quen hay h? hàng g?n g?i ?ang c? trú làm vi?c t?i New Brunswick.

+ Ph?i có kinh nghi?m làm vi?c trong kho?ng th?i gian là 2 n?m ?úng v?i ngành ngh?, công vi?c ?ng tuy?n.

+ Có các ch?ng ch?, b?ng c?p ?ã qua ?ào t?o chuyên môn ch?ng th?c b?n có ?? kh? n?ng hòan thành t?t công vi?c d? ??nh s?p t?i s? làm.

+ Ph?i ch?ng minh ???c tài chính có ?? ?i?u ki?n ?? nuôi s?ng b?n thân và gia ?ình khi ??n ??nh c? New Brunswick.

+ Có mong mu?n ý ??nh ???c sinh s?ng và làm vi?c lâu dài t?i New Brunswick.

+ ??ng ý ký m?t th?a thu?n ?? ???c ??nh c? v?nh vi?n t?i New Brunswick.

?i?u ki?n dành cho ng??i thân ? Canada:

+ ?ã ???c c?p th? xanh (th??ng trú nhân) ho?c ?ã ???c công nh?n là công dân chính th?c t?i Canada.

+ ?ang làm vi?c ho?c ?ang ??u t? kinh doanh t?i t?nh bang New Brunswick trong kho?ng th?i gian t?i thi?u là 12 tháng.

+ Có kh? n?ng, n?ng l?c tài chính ?? chi tr? cho cu?c s?ng c?a b?n thân t?i t?nh bang.

V?i nh?ng thông tin ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang New Brunswick bên trên mà chúng tôi chia s? cung c?p cho b?n ??c nh?ng thông tin b? ích v? quy trình ??nh c? di?n tay ngh? New Brunswick, ??ng th?i c?ng ??a ra nh?ng ?i?u ki?n, yêu c?u c?n thi?t giúp b?n có ?? tiêu chí tham gia Ch??ng trình. ?? bi?t thông tin thêm v? các v?n ?? có liên quan xin liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland, ?? ???c t? v?n tr?c ti?p.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *