Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Newfoundland Và Labrador

N?m trong khu v?c có m?c ?? t?ng tr??ng dân s? th?p, t?nh bang Newfoundland và Labrador ?ang g?p ph?i v?n ?? thi?u ngu?n nhân l?c làm vi?c thu?c nhóm ngành ngh? chi?n l??c. Chính ?i?u này ?ã khi?n nhà c?m quy?n liên bang và t?nh bang này ph?i h?p m?t ??a ra bi?n pháp kh?c ph?c. ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Newfoundland và Labrador – thu?c Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng, ???c áp d?ng trong khu v?c Atlantic ?ã ra ??i trong hoàn c?nh ?ó, nh?m thu hút ngu?n lao ??ng qu?c t?, ??n sinh s?ng và làm vi?c t?i n?i ?ây, giúp bù ??p l??ng lao ??ng ít ?i trong t?nh bang.

Tìm hi?u v? Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng

??nh C? Canada Di?n Tay Ngh? T?i T?nh Bang Newfoundland Và Labrador

Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng là d? án ??nh c? m?i ???c Chính ph? liên bang gi?i thi?u vào tháng 1/2017. Và là s? h?p tác gi?a Chính ph? liên bang và t?nh bang, nh?m vào vi?c thu hút ngu?n lao ??ng tay ngh? v?i ba nhóm ng??i ?ó là ng??i lao ??ng có tay ngh? cao, ng??i lao ??ng ? b?c trung và sinh viên t?t nghi?p qu?c t?.

???c bi?t Ch??ng trình s? ???c th? nghi?m v?i 4 t?nh ??u tiên thu?c khu v?c Atlantic g?m có: New Brunswick, Nova Scotia, ??o Hoàng t? Edward (PEI), và Newfoundland và Labrador. Nh?ng t?nh bang này ?ã tiên phong trong ch??ng trình thí ?i?m và ?ã ??t ???c nh?ng b??c ti?n quan tr?ng. 

?i?u ki?n ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Newfoundland và Labrador

?i?u ki?n tr??c tiên mà ?ng viên c?n ph?i có ?ó là ph?i ??t ???c ?i?m s? 50 trong thang ?i?m ?ánh giá di?n tay ngh? g?m có:

– Trình ?? h?c v?n, có các ch?ng ch?, b?ng c?p liên quan ??n công vi?c ?ng tuy?n, nh?m ch?ng th?c ?ng viên có ?? kh? n?ng hòa nh?p và hoàn thành t?t công vi?c.

– ?? tu?i, ph?i n?m trong ?? tu?i t? 21 – 59.

– Trình ?? ngôn ng?, thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp, ngoài ra n?u ng??i n?p ??n ?ng tuy?n v? trí công vi?c Mã NOC C và D s? ph?i ?áp ?ng yêu c?u ngôn ng? t?i thi?u.

– Kh? n?ng thích ?ng v?i công vi?c, cu?c s?ng t?t d?a trên c? s? ?ng viên có ng??i thân ?ang sinh s?ng, làm vi?c t?i Newfoundland và Labrador ho?c tr??c ?ây ?ã có kinh nghi?m làm vi?c t?i t?nh bang Newfoundland và Labrador.

– Kinh nghi?m làm vi?c, ph?i có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m tr? lên v?i ngành ngh? l?nh v?c có liên quan ??n công vi?c d? ??nh ?ng tuy?n.

??nh C? Canada Di?n Tay Ngh? T?i T?nh Bang Newfoundland Và Labrador

?i?u ki?n th? hai là b?n ph?i nh?n ???c th? m?i làm vi?c t? nhà tuy?n d?ng t?i t?nh bang Newfoundland và Labrador. Trong th? m?i bao g?m các yêu c?u sau:

– B?n ph?i có ý ??nh c? trú, làm vi?c lâu dài t?i t?nh bang Newfoundland và ph?i cam k?t làm vi?c toàn th?i gian.

– Ph?i có trình ?? tay ngh? cao mà lao ??ng t?i Canada không ?áp ?ng ???c.

– Ngành ngh? b?n l?a ch?n ?ng tuy?n ph?i n?m trong nhóm ngành ngh? chi?n l??c c?a t?nh bang nh? ngành tài nguyên thiên nhiên, nông nghi?p và nông s?n, công nghi?p v?n hóa, ch?m sóc s?c kh?e, ng? nghi?p, du l?ch,…

– Yêu c?u c?a ?ng viên ??a ra ph?i phù h?p v?i ngh? nghi?p và m?c l??ng hi?n hành c?a t?nh bang.

– Trong th? m?i có ?? c?p t?i yêu c?u ?ng viên ph?i tr?c ti?p ??n t?i Newfoundland và Labrador ?? ph?ng v?n s? b? v?i nhà tuy?n d?ng và C?c C?i Cách, Th??ng M?i và Phát Tri?n Nông Thôn.

Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Newfound và Labrador ?ã góp ph?n quan tr?ng trong vi?c gi?i quy?t và kh?c ph?c v?n ?? b?t c?p thi?u ngu?n lao ??ng trong n??c, t? ?ó ??m b?o vào vi?c phát tri?n b?n v?ng n?n kinh t? ??t n??c Canada nói chung và t?nh bang Newfoundland và Labrador nói riêng. B?n ??c quan tâm ??n ??nh c? di?n tay ngh? Newfoundland và Labrador ho?c các v?n ?? có liên quan xin liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *