Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Prince Edward Island

Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Prince Edward Island ?ã có nh?ng ?óng góp quan tr?ng trong vi?c thu hút ngu?n l?c lao ??ng qu?c t?, ??n và làm vi?c t?i t?nh bang, t? ?ó cung c?p m?t l?c l??ng lao ??ng l?n bù ??p cho ngu?n lao ??ng ?ang thi?u h?t t?i t?nh bang.

Nh?ng l?i ích khi tham gia ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Prince Edward Island

 

– B?n và gia ?ình ng??i thân (b?, m?, v?, ch?ng, con cái) s? ???c c?p th? xanh, tr? thành th??ng trú nhân h?p pháp t?i Canada.

– ???c sinh s?ng t?i m?t t?nh bang có n?n kinh t? phát tri?n, mang ??n nhi?u c? h?i vi?c làm phù h?p.

– ???c h??ng m?i ??c quy?n v? an ninh và các chính sách phúc l?i xã h?i.

– Con cái c?a b?n s? ???c h?c t?p b?i H? th?ng giáo d?c chu?n qu?c t?, theo ch? ?? giáo d?c hi?n hành c?a t?nh bang (???c mi?n h?c phí t? b?c m?m non ??n b?c h?c ph? thông, l?i ???c h?c sau ph? thông v?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng hàng ??u th? gi?i).

– ???c sinh s?ng trên vùng ??t có nhi?u c?nh ??p t? nhiên hùng v? (?ây c?ng là y?u t? phát tri?n ngành du l?ch và d?ch v?).

– Có hai qu?c t?ch và t? do ?i l?i gi?a hai n??c mà không c?n có visa.

Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Prince Edward Island

Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Prince Edward Island g?m có 3 lo?i nh?: Công nhân lành ngh? bên ngoài Canada, Công nhân quan tr?ng và ???ng ??n tay ngh? PEI.

??i v?i lo?i Công nhân lành ngh? bên ngoài Canada: ?i?u ki?n ?? ?ng viên có th? tham gia ch??ng trình là:

+ ??t ???c ?i?m s? ít nh?t là 50 theo b?c thang ?i?m mà Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ng? Prince Edward Island ??a ra.

+ Nh?n ???c l?i m?i làm vi?c lâu dài t? nhà tuy?n d?ng thu?c t?nh bang Prince Edward Island.

+ Có b?ng c?p, ch?ng ch? ch?ng th?c b?n ?ã hoàn thành b?c h?c sau ??i h?c.

+ ?ang trong ?? tu?i t? 21-59.

+ ?ã làm vi?c toàn th?i gian, tích l?y kinh nghi?m ít nh?t là 2 n?m v?i m?t ngành ngh? mà b?n d? ??nh làm.

+ B?n ph?i ch?ng minh mình có ?? ngu?n tài chính ??m b?o có kh? n?ng chi tr? toàn b? chi phí cho b?n và gia ?ình trong quá trình nh?p c? t?i Canada (g?m phí làm h? s?, phí ?i l?i,…).

+ ?ã có t? cách pháp nhân t?i ??t n??c Canada.

+ Thành th?o và giao ti?p t?t ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.

+ B?n có th? tham gia bu?i ph?ng v?n tr?c ti?p t?i V?n phòng Nh?p c? khi ???c yêu c?u.

+ ??a ra và ch?ng th?c v? m?t ý ??nh th?c ch?t ?? tham gia Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Prince Edward Island.

– ??i v?i lo?i Công nhân quan tr?ng: ?? ???c tham gia ch??ng trình b?n c?n ph?i ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n sau:

+ ?i?m c?n ??t ???c trong thang ?i?m c?a Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Prince Edward Island ít nh?t là 50.

+ Nh?n ???c l?i m?i làm vi?c lâu dài t? nhà tuy?n d?ng c?a t?nh bang Prince Edward Island, thu?c các nhóm ngành ngh? C, D trong NOC.

+ ?ã t? làm vi?c cho m?t nhà tuy?n d?ng t?i Prince Edward Island, ít nh?t là 6 tháng.

+ S?n sàng tham gia cu?c ph?ng v?n tr?c ti?p gi?a ?ng viên và V?n phòng Nh?p c? khi ???c yêu c?u.

+ ?ã ???c c?p gi?y phép lao ??ng h?p l? cùng t? cách pháp lý.

+ ?ã tr?i qua và t?t nghi?p c?p b?c trung h?c tr? lên.

+ ?ang trong ?? tu?i t? 21-59.

+ T?ng làm công vi?c toàn th?i gian và có 2 n?m kinh nghi?m trong ngành ngh? d? ??nh làm.

+ Thành th?o ti?ng Pháp ho?c Anh và có ch?ng ch? ch?ng nh?n v?i s? ?i?m 4 NCL ??t tiêu chu?n ngôn ng?.

+ Ch?ng minh b?n có ?? ngu?n tài chính ?? chi tr? cho t?t c? các lo?i phí cho c? quá trình tham gia ??nh c?.

+ Ph?i ??a ra và ch?ng th?c m?t ý ??nh th?c s? ?? b?n ??nh c? t?i t?nh bang Prince Edward Island.

??i v?i lo?i ???ng ??n tay ngh? PEI (Prince Edward Island): ?i?u ki?n ?? tham gia ch??ng trình g?m:

+ ??u tiên v?n là ?i?u ki?n ??t ???c ít nh?t ?i?m s? 50 trong thang ?i?m c?a Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Prince Edward Island.

+ Nh?n ???c l?i m?i làm vi?c lâu dài t? nhà tuy?n d?ng c?a t?nh bang PEI, thu?c nhóm ngành ngh? O,A ho?c B trong NOC.

+ ?ã ???c c?p gi?y phép làm vi?c h?p l?, giúp h?p th?c hóa trên gi?y t? khi ?ng viên ??n làm vi?c t?i ?ây.

+ S?n sàng tham gia cu?c ph?ng v?n gi?a ?ng viên và V?n phòng Nh?p c? khi có yêu c?u.

+ Có các v?n b?ng ch?ng minh b?n ?ã hoàn thành ch??ng trình b?c trung h?c tr? lên.

+ ?ang trong ?? tu?i t? 21-59.

+ ?ã làm vi?c theo ngành ngh? d? ??nh và tích l?y 2 n?m kinh nghi?m v?i công vi?c toàn th?i gian.

+ Có trình ?? ngo?i ng? v? ti?ng Pháp ho?c ti?ng Anh t?t, nh?m giúp ?ng viên hoàn thành t?t công vi?c c?a mình khi ??n ??nh c? làm vi?c.

+ Ch?ng minh ý ??nh th?c s? b?n ??n ??nh c? t?i t?nh bang PEI.

Qua bài vi?t b?n ??c ?ã có thêm thông tin v? các l?i ích, các lo?i hình ??nh c?, cùng các ?i?u ki?n khi tham gia Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Prince Edward Island, t? ?ó hi?u và có nh?ng ý ??nh, ph??ng h??ng riêng c?a mình cho t??ng lai phía tr??c. ?? ???c t? v?n và bi?t thêm nhi?u thông tin v? các v?n ?? có liên quan m?i liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland.

Công Ty ??nh C? Canada Villaland

Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988

Website: http://villaland.com.vn/

??a ch?: C?n 24OT03, T?ng 24, Toà Nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park, 208 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *