Định cư Canada diện tay nghề Tại Tỉnh Bang Quebec

Tại Sao Định Cư Canada Luôn Hấp Dẫn Người Việt

?? gi?i quy?t và gi? chân ngu?n lao ??ng n??c ngoài, giúp bù ??p s? thi?u h?t ngu?n lao ??ng trong n??c, Chính ph? Canada ?ã ??a ra nhi?u chính sách, ch??ng trình ??nh c? phù h?p, có s?c hút m?nh t?i kh?p các t?nh bang c?a ??t n??c Canada, ?i?n hình là Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Quebec ch??ng trình ??nh c? dành riêng cho ng??i lao ??ng có tay ngh? cao v?i nhu c?u, mong mu?n ???c làm vi?c và sinh s?ng th??ng trú t?i t?nh bang Quebec.

?i?m hút ng??i lao ??ng c?a t?nh bang Quebec

??nh c? Canada di?n tay ngh? T?i T?nh Bang Quebec

Quebec là m?t t?nh bang có di?n tích ??ng ??u Canada, l?i có n?n kinh t? phát tri?n v??t b?c, ??ng ngh?a v?i c? h?i vi?c làm l?n và các chính sách – phúc l?i xã h?i t?t. Do Quebec v?i t? cách là m?t qu?c gia tr?c thu?c Canada nên Quebec có th? ch? chính tr? cùng n?n v?n hóa xã h?i riêng. Không ch? v?y n?i ?ây còn có khí h?u khá d? ch?u, v?i 4 mùa rõ r?t, t?o c?m giác thích thú, tho?i mái khi ???c sinh s?ng và làm vi?c t?i ?ây.

N?i ?ây ch? y?u ch?u ?nh h??ng c?a n?n v?n hóa Pháp và ??o Công giáo, t?o nên m?t n?n v?n hóa ??c ?áo và ??c s?c. Ngoài ra, H? th?ng giáo d?c t?nh bang Quebec c?ng là m?t ?i?m hút m?nh m? ??i v?i các ?ng viên, b?i n?i ?ây có H? th?ng giáo d?c hi?n ??i, theo ph??ng pháp và giáo trình d?y chu?n qu?c t?, nh? th? mà Quebec tr? thành n?i có nhi?u tr??ng ??i h?c n?i ti?ng hàng ??u th? gi?i.

?i?u ki?n tham gia ??nh c? di?n tay ngh? t?i t?nh bang Quebec

?? ???c tham gia Ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Quebec và có c? h?i tr? thành th??ng trú nhân n?i ?ây các ?ng viên ph?i ?áp ?ng ??y ?? các ch? tiêu ?i?u ki?n b?t bu?c sau:

??nh c? Canada di?n tay ngh? T?i T?nh Bang Quebec

– Ph?i là ng??i mong mu?n ???c làm vi?c và sinh s?ng c? trú t?i Quebec.

– Ph?i có kinh nghi?m làm vi?c trong ngành l?a ch?n, nh?m thích ?ng nhanh v?i công vi?c t?i Quebec.

– Trình ?? h?c v?n yêu c?u có t?i thi?u m?t b?ng c?p t??ng ???ng v?i b?ng trung h?c hay cao ??ng ngh? trong H? th?ng giáo d?c c?a t?nh bang Quebec.

– Trình ?? ngo?i ng?, c?n thông th?o ti?ng Pháp ho?c ti?ng Anh ?ây là hai ngôn ng? thông d?ng t?i Canada (??c bi?t là ti?ng Pháp, b?i ti?ng Pháp là ngôn ng? giao ti?p chính t?i Canada, b?i v?y b?n nên ti?n hành ki?m tra, th?m ??nh và ch?ng th?c kh? n?ng ngôn ng? ti?ng Pháp c?a mình thông qua m?t t? ch?c uy tín).

– ?ng viên tham gia Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Quebec c?n ??t ???c ?i?m s? 67 trong t?ng thang ?i?m 100 c?a ??nh c? di?n tay ngh?. Thang ?i?m này ???c ch?m d?a trên các tiêu chí v? ngôn ng?, h?c v?n, ?? tu?i, kinh nghi?m, kh? n?ng thích nghi và s?p x?p vi?c làm t?i Canada.

Qua bài vi?t ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Quebec mà chúng tôi v?a cung c?p bên trên ?ã cung c?p cho b?n ??c nh?ng thông tin h?u ích v? nh?ng ?u ?i?m giúp thu hút ngu?n lao ??ng và nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? ?ng viên có th? tham gia và ???c ??nh c? th??ng trú t?i Canada, t? ?ó b?n có hi?u bi?t nh?t ??nh v? Ch??ng trình. N?u quan tâm và có nhu c?u tìm hi?u chi ti?t v? các v?n ?? có liên quan vui lòng liên h? t?i –  Công ty ??nh c? Villaland, ?? ???c t? v?n tr?c ti?p.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *