Định Cư Canada Diện Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Yukon

Canada – ?i?m ??n lý t??ng c?a ng??i lao ??ng qu?c t?, n?i ?ây có di?n tích r?ng l?n, l?i có n?n kinh t? phát tri?n m?nh m?, cùng nhi?u ?i?u ki?n v? xã h?i h?p d?n. Tuy v?y ngu?n nhân l?c ? ?ây ?ang trong tình tr?ng thi?u mà công vi?c l?i quá t?i. Chính ?i?u này ?ã khi?n nhà c?m quy?n liên bang ph?i ??a ra nh?ng chính sách, ch??ng trình ??nh c? cu?n hút, giúp thu hút ngu?n lao ??ng qu?c t? ??n sinh s?ng và làm vi?c ?? n?n kinh t? ???c ?n ??nh phát tri?n v?ng m?nh.  ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Yukon n?m trong ch??ng trình ??nh c? t?nh bang, nh?m vào ??i t??ng ng??i lao ??ng có tay ngh? cao thu?c các ngành ngh? ?ang thi?u lao ??ng c?a t?nh bang Yukon.

?i?m hút ??n t? vùng ??t t?nh bang Yukon

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Yukon

Vùng ??t Yukon có di?n tích nh?, l?i có l??ng c? dân sinh s?ng không quá nhi?u nên cu?c s?ng n?i ?ây không quá xô b? và ch?t ch?i.Khí h?u, vì n?m g?n c?n B?c c?c nên khí h?u n?i ?ây khá kh?c nghi?t (l?nh giá), tuy v?y bù l?i n?i ?ây l?i có lu?ng không khí ???c ?ánh giá trong lành nh?t th? gi?i, mang ??n c?m giác d? ch?u, thanh l?c cho con ng??i. Thiên nhiên, hùng v?, v?i nét ??p hoang s? ??y cu?n hút – ?u ?i?m phát tri?n ngành du l?ch và d?ch v?. Ngu?n tài nguyên ??a ch?t phong phú nh? vàng, d?u m?, thi?c và khí t? nhiên, góp ph?n phát tri?n n?n kinh t? chung.

Các lo?i ??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Yukon

– Ch??ng trình lao ??ng có tay ngh?: ?ây là ch??ng trình giúp ?? các nhà tuy?n d?ng t?i t?nh bang Yukon tìm ki?m ho?c ?? c? ?ng viên phù h?p có ?? ?i?u ki?n tham gia ?ng tham gia ch??ng trình ?ng tuy?n vào các v? trí nhóm ngành ngh? ?ang b? thi?u ngu?n lao ??ng. ?i?u ki?n ?? ?ng viên ???c tham gia ch??ng trình là:

+ ?ng viên ph?i ??m b?o vi?c làm tuy?n d?ng n?m trong nhóm ngành ngh? O, A và B c?a NOC.

+ Ph?i ch?ng th?c công vi?c này ?ang b? thi?u mà ch?a th? tìm ???c ng??i lao ??ng phù h?p, có ?? trình ?? kh? n?ng hoàn thành.

+ Công vi?c tuy?n d?ng ph?i là công vi?c toàn th?i gian và ?ng viên ph?i có kh? n?ng giao ti?p thành th?o ti?ng Pháp ho?c ti?ng Anh.

??nh c? Canada di?n tay ngh? t?i t?nh bang Yukon

– Ch??ng trình lao ??ng tay ngh? có tác ??ng t?m quan tr?ng: Ch??ng trình ???c ra ??i v?i m?c ?ích l?p ??y ngu?n nhân l?c c?p th?p cho công vi?c chuyên ngành khách s?n và d?ch v?. ?? tham gia Ch??ng trình các ?ng viên c?n ph?i ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau:

+ ?ng viên ph?i ??m b?o công vi?c tuy?n d?ng thu?c nhóm ngành ngh? C, D trong NOC.

+ ?ã ???c c?p gi?y phép lao ??ng và có kinh nghi?m làm vi?c ? v? trí này ít nh?t là 6 tháng tr? lên.

+ Ph?i có kh? n?ng ngôn ng? b?ng ti?ng Pháp ho?c ti?ng Anh.

– Ch??ng trình Express Entry: Ch??ng trình Express Entry ???c ra ??i b?i c? quan Di trú, Ng??i t? n?n, Qu?c t?ch Canada. Ch??ng trình nh?m vào ??i t??ng ng??i lao ??ng có tay ngh? và sinh viên t?t nghi?p qu?c t?. ?i?u ki?n ?? tham gia Ch??ng trình: 

+ Ph?i có l?i m?i làm vi?c t? nhà tuy?n d?ng thu?c t?nh bang Yukon.

+ Ph?i n?m trong ?? tu?i t? 21-55.

+ Trình ?? h?c v?n, ph?i có b?ng c?p, ch?ng ch? ch?ng th?c ?ã hoàn thành vi?c h?c t? b?c trung h?c tr? lên (t??ng ???ng v?i c?p b?c h?c t?i Canada).

+ Trình ?? ngo?i ng?, ph?i thành th?o ti?ng Pháp ho?c ti?ng Anh và ph?i ??t ???c s? ?i?m t?i thi?u.

+ Có kinh nghi?m làm vi?c trong nhóm ngành ngh? d? ??nh ít nh?t 1 n?m tr? lên.

Ch??ng trình ??nh c? di?n tay ngh? Yukon v?a giúp nhà tuy?n d?ng lao ??ng thu?c t?nh bang Yukon tìm ki?m ???c ngu?n nhân l?c l?n bù ??p cho s? thi?u h?t c?a ngu?n nhân l?c t?nh bang, l?i v?a giúp ng??i lao ??ng qu?c t? có trình ?? và có nhu c?u ???c sinh s?ng làm vi?c t?i Yukon Canada ???c ??nh c? Canada h?p pháp lâu dài – tr? thành th??ng trú nhân c?a ??t n??c Canada xinh ??p. V?i nh?ng thông tin trên n?u b?n có nhu c?u tham gia ch??ng trình ho?c mu?n tìm hi?u thêm v? các v?n ?? có liên quan xin liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland.

 

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *