Định Cư Canada Tại Quebec – Người Mới Định Cư Được Hỗ Trợ Học Tiếng Pháp

Ti?ng Pháp là ngôn ng? giao ti?p chính t?i Quebec, Canada, tuy nhiên ?i?u ki?n ?? ???c ??nh c? Quebec thông qua ch??ng trình ??nh c? Quebec theo di?n ??u t? thì l?i không h? b?t bu?c ph?i có ch?ng ch? b?ng ti?ng Pháp, chính vì v?y mà s? ng??i thành th?o ti?ng Pháp là r?t ít, gây khó kh?n trong vi?c giao ti?p và tìm ki?m vi?c làm, hi?u ???c ?i?u này chính quy?n Quebec ?ã ??a ra chi?n d?ch ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp.

S? thi?t y?u c?a chính sách ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp

??nh C? Canada T?i Quebec - Ng??i M?i ??nh C? ???c H? Tr? H?c Ti?ng Pháp

V?i chi?n d?ch ??nh c? Quebec theo di?n ??u t? mà chính quy?n Quebec ??a ra, không ch? giúp t?o ?i?u ki?n thúc ??y n?n kinh t? Canada nói chung và t?nh bang Quebec nói riêng phát tri?n ?i lên, mà còn giúp gi?i quy?t nhu c?u ???c ??nh c? h?p pháp t?i Canada c?a r?t nhi?u ng??i ngo?i qu?c.

Vi?c nhi?u ng??i ??nh c? vào Quebec mang l?i l?i ích l?n cho chính quy?n, nh? có thêm ngu?n v?n ??u t?, giúp phát tri?n các doanh nghi?p t?nh bang l?n m?nh, ??ng th?i t?o ra nhi?u doanh nghi?p m?i, giúp gi?i quy?t vi?c làm cho ng??i dân, nh? v?y mà n?n kinh t? Quebec s? phát tri?n m?nh m?, mà v?n n?n th?t nghi?p ???c h?n ch? t?i m?c th?p nh?t, ??i s?ng ng??i dân thì ???c nâng cao.

Còn ??i v?i nh?ng doanh nhân ???c ??nh c? vào Quebec, h? c?ng ???c h??ng r?t nhi?u quy?n l?i nh? ???c làm vi?c trong m?t môi tr??ng chuyên nghi?p, ???c phát tri?n h?t t?t c? kh? n?ng, n?ng l?c th?c s? c?a mình ? m?t ??t n??c có n?n kinh t? phát tri?n m?nh m? và ??c bi?t h? còn ???c h??ng m?i quy?n l?i v? giáo d?c, v?n hóa, an sinh xã h?i,… nh? ng??i b?n ??a.

Tuy v?y ?? l?i ích c?a chính ph? và doanh nhân ngo?i qu?c ??t ???c ???c hi?u qu? nh? mong mu?n, có l?i ?ôi bên thì ng??i tham gia ch??ng trình ??nh c? Quebec di?n ??u t? ph?i thành th?o ngôn ng? giao ti?p chính c?a t?nh bang ?ó là ti?ng Pháp.

Nh?ng trên th?c t? ?i?u ki?n b?t bu?c khi tham gia ch??ng trình ??nh c? Quebec không h? có ?i?u kho?n b?t bu?c ph?i có ch?ng ch? ti?ng Pháp, vì v?y mà h?u nh? nh?ng ng??i tham gia ch??ng trình h? không thành th?o ngôn ng? này, ?i?u này ?ã gây khó kh?n trong v?n ?? giao ti?p và vi?c làm, khi?n h? không hòa nh?p nhanh chóng v?i cu?c s?ng s? t?i, ??ng th?i công vi?c phát tri?n doanh nghi?p c?ng không ??t ???c hi?u qu? nh? d? tính ban ??u, v?a gây ?nh h??ng ??n b?n thân ng??i tham gia, l?i gây ?nh h??ng ??n n?n kinh t? c?a t?nh bang.

??ng tr??c hi?n tr?ng ?ó, B? tr??ng B? Di Trú Quebec ?ã ??a ra chi?n d?ch ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp, nh?m khuy?n khích th??ng chú nhân Canada ghi danh vào các khóa h?c ti?ng Pháp mi?n phí.

Tìm hi?u chi?n d?ch ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp

??nh C? Canada T?i Quebec - Ng??i M?i ??nh C? ???c H? Tr? H?c Ti?ng Pháp

Chi?n d?ch ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp do bà Kathleen Weil – B? tr??ng B? Di Trú Quebec sáng l?p. Chi?n d?ch này không nh?ng cung c?p các khóa h?c ti?ng Pháp mi?n phí (có th? h?c bán th?i gian ho?c h?c toàn th?i gian) mà còn h? tr? chi phí ?i l?i và ch?m sóc tr? cho c?ng ??ng nh?ng ng??i m?i ??n ??nh c? t?i t?nh bang Quebec, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t h?t m?c có th? ?? h? có th? h??ng ?ng chi?n d?ch m?nh m?.

Không d?ng l?i ? ?ó, ?? chi?n d?ch có s?c lan t?a và tr? lên ph? bi?n ??i v?i nh?ng ng??i m?i ??n ??nh c?, chi?n d?ch s? d?ng qu? sáng l?p là 750,000 USD ?? th?c hi?n qu?ng bá thông qua m?ng xã h?i, ph??ng ti?n truy?n thông, trên ?ài phát thanh hay các ?i?m giao thông công c?ng, nh? v?y mà vi?c h?c ti?ng Pháp cho nh?ng ng??i m?i ??nh c? ?ang ngày càng phát tri?n m?nh và ??t ???c nhi?u thành công nh? d? ??nh.

??nh C? Canada T?i Quebec - Ng??i M?i ??nh C? ???c H? Tr? H?c Ti?ng Pháp

?? có th? hòa nh?p v?i cu?c s?ng và công vi?c m?i m?t cách nhanh chóng thì vi?c thành th?o ti?ng Pháp s? là l?i th?, giúp nh?ng ng??i m?i ??n ??nh c? t?i t?nh Quebec phát tri?n h?t th? m?nh c?a mình, ??ng th?i l?i giúp n?n kinh t? t?nh bang phát tri?n ?i lên. Hi?u rõ ?i?u này chính quy?n t?nh bang Quebec ?ã ??a ra chi?n d?ch ??nh c? Canada t?i Quebec – ng??i m?i ??nh c? ???c h? tr? h?c ti?ng Pháp, ?ây là m?t chi?n d?ch chi?n l??c và h?p lý, k?p th?i kh?c ph?c ???c nh?ng nh??c ?i?m còn t?n t?i trong chính sách ??nh c? Quebec di?n ??u t?.

Công Ty ??nh C? Canada Villaland

Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988

Website: http://villaland.com.vn/

??a ch?: C?n 24OT03, T?ng 24, Toà Nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park,208 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *