Định Cư Canada: Tại Sao Nên Đầu Tư Vào New Brunswick?

New Brunswick là m?t t?nh bang c?a Canada, n?i có s? k?t h?p hoàn h?o c?a l?i s?ng ven bi?n nông thôn và l?i s?ng ?ô th? ph?n hoa, l?i có n?n kinh t? phát tri?n m?nh m?, ??ng top 10 nh?ng t?nh bang hàng ??u b?n nên ??nh c?, nh? v?y khi?n không ít ng??i b? thu hút và có mong mu?n ???c s?ng ??nh c? t?i ?ây. ??nh c? Canada: T?i sao nên ??u t? vào New Brunswick chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u v? v?n ?? này rõ h?n nha.

T?i sao nên ??u t? vào New Brunswick?

??nh C? Canada: T?i Sao Nên ??u T? Vào New Brunswick?

V? v? trí ??a lý: New Brunswick có v? trí ??a lý lý t??ng và thu?n l?i v? m?i m?t v?a giúp phát tri?n kinh t? m?nh m?, v?a giúp cân b?ng ch?t l??ng s?ng. V?i v? trí n?m ? phía ?ông c?a Canada, giáp bi?n và là t?nh thành có 3 thành ph? l?n, s?m u?t, b?n v?a có th? tr?i nghi?m cu?c s?ng nông thôn, ven bi?n nh? nhàng l?i v?a có th? tr?i nghi?m ???c cu?c s?ng thành th?, sung túc và nh?n nh?p, giúp cu?c s?ng c?a b?n phong phú nhi?u s?c màu, thú v? h?n m?i ngày.

Không ch? v?y n?i ?ây còn gi? v? trí chi?n l??c v? kinh t?, do n?m ? giao l? PEI, Nova Scotia, New Brunswick, l?i có s? ho?t ??ng m?nh m? c?a m?t nhà máy l?c d?u và nhi?u nhà máy công nghi?p khác, t?o vi?c làm cho r?t nhi?u ng??i dân, giúp h? t?ng thu nh?p, thúc ??y n?n kinh t? ?i lên.

Ngoài ra, n?u b?n ???c ? n?i ?ây b?n s? ???c ng?m nhìn và chiêm ng??ng thành ph? th? ph? c?a New Brunswick – Fredericton, thu?c m?t trong nh?ng thành ph? ??p nh?t Canada, n?i có nh?ng công viên hi?n ??i, cùng nh?ng ???ng mòn và con sông ??p xuyên gi?a thành ph?.

V? kinh t?: kinh t? New Brunswick có c? h?i phát tri?n ? nhi?u ngành t? nông nghi?p, ng? nghi?p, ??n công nghi?p và du l?ch,…

Do v? trí ??a lý New Brunswick giáp bi?n, giúp phát tri?n ngành kinh t? ?ánh b?t, nuôi tr?ng th?y h?i s?n, ngoài ra còn giúp phát tri?n ngh? ?óng tàu và ngành công nghi?p ch? bi?n th?y s?n.

H?n th? n?a ? nh?ng vùng ngo?i ô có ??t ?ai r?ng l?n, màu m? r?t thích h?p phát tri?n nông nghi?p và lâm nghi?p.

Ngoài ra, n?i ?ây có c?nh v?t thiên nhiên ??p, thu hút l??ng khách du l?ch l?n, t? ?ó giúp New Brunswick phát tri?n ngành du l?ch và các ngành d?ch v? có liên quan (khách s?n, nhà hàng,…).

??c bi?t New Brunswick còn có nh?ng khu công nghi?p l?n và còn ???c chính ph? quan tâm ??a ra các ch??ng trình khuy?n khích các doanh nghi?p ??u t? phát tri?n, nh? v?y n?n kinh t? n?i ?ây m?i có s? phát tri?n toàn di?n v? m?i m?t.

H? th?ng giáo d?c: h? th?ng giáo d?c New Brunswick ???c quan tâm ??c bi?t và ???c chú tr?ng ??u t? h?t m?c t?o ?i?u ki?n phát tri?n nhân tài.

Giáo d?c công l?p n?i ?ây ???c chính ph? chi tr? cho 100% ti?n h?c phí t? c?p m?u giáo ??n c?p b?c Trung h?c ph? thông, l?i ???c h?c thông qua h? th?ng kép v?i hai th? ngôn ng? ti?ng Anh và ti?ng Pháp, ngoài ra, chính ph? c?ng r?t quan tâm ??n ch??ng trình giáo d?c s?m t?o s? g?n k?t và li?n m?ch trong vi?c h?c t?p t? khi sinh ra ??n khi l?n lên.

Khí h?u th?i ti?t: khí h?u n?i ?ây mát m?, l?i r?t chan hòa v?i thiên nhiên, v?i h? th?ng 1000 cây xanh, v?a giúp cung c?p l??ng oxy d?i dào cho con ng??i l?i giúp thanh l?c môi tr??ng, giúp môi tr??ng tr? lên trong lành, d?u nh? h?n.

B?t ??ng s?n: b?t ??ng s?n t?i New Brunswick có giá thành khá r?, m?t ngôi nhà v?a t?m ?? r?ng rãi cho m?t gia ?ình chung s?ng ch? dao ??ng kho?ng 200.000 USD.

Ch??ng trình ??u t? ??nh c? t?nh bang New Brunswick

??nh C? Canada: T?i Sao Nên ??u T? Vào New Brunswick?

Quy?n l?i c?a ng??i tham gia ??u t?

Ng??i tham gia ??u t? ??nh c? t?nh bang New brunswick s? ???c c?p th? xanh, th??ng trú cho c? gia ?ình, nh? v?y b?n s? ???c chung s?ng v?i c? gia ?ình t?i ?ây.

Không ch? v?y b?n còn ???c h??ng m?i quy?n l?i nh? nh?ng ng??i dân b?n ??a t? giáo d?c, công vi?c, y t?, an ninh qu?c phòng,…

L?i ???c h??ng h?c phí ??i h?c ch? b?ng ? chi phí h?c theo hình th?c du h?c sinh.

?i?u ki?n tham gia ch??ng trình ??u t? ??nh c? New Brunswick

B?n ph?i là ng??i s? h?u s? tài s?n minh b?ch, cá nhân là 600.000 CAD ???c tính bao g?m b?t ??ng s?n, thu nh?p cá nhân, c? phi?u công ty, ti?n ti?t ki?m,…. trong ?ó ti?n có s?n ph?i ?? 300.000 CAD.

Ph?i có t?i thi?u 5 n?m kinh nghi?m v?i ch?c v? qu?n lý c?p cao (?i?u ki?n này ???c tính trong n?m 5 g?n nh?t) và ??c bi?t ph?i ?ang trong ?? tu?i t? 22-55 tu?i.

Có ?i?m thi IELTS th?p nh?t là 5.0, ?i?m này có th? ???c xét v?i b?ng c?p ti?ng Pháp (th?i gian ?? ?i?u ki?n trong 2 n?m g?n nh?t).

Trình ?? h?c v?n: ph?i có ch?ng ch? t? b?c trung c?p ngh? tr? lên.

Ph?i ??u t? m? doanh nghi?p t?i New Brunswick v?i s? ti?n t?i thi?u là 250.000 CAD.

Ph?i ký qu? ??u t? vào t?nh bang New Brunswick là 100.000 CAD (s? ti?n này s? ???c hoàn tr? khi c? gia ?ình b?n chuy?n ??n s?ng ? t?nh bang và duy trì ???c s? phát tri?n c?a doanh nghi?p b?n m? t?i ?ây).

Là m?t doanh nghi?p tr? thành ??t, có ??c m? chinh ph?c nh?ng vùng ??t m?i – New Brunswick s? là m?t n?i lý t??ng giúp b?n v??n xa và g?t hái nhi?u thành công trong s? nghi?p, ??ng th?i m? ra m?t t??ng lai t??i sáng cho th? h? k? b??c. V?i bài vi?t ??nh c? Canada: T?i sao nên ??u t? vào New Brunswick? giúp b?n ??c có cái nhìn th?c t? v? t?nh bang, t? ?ó ??a ra ???c nh?ng quy?t ??nh ?úng ??n t?o ???c n?n t?ng cho b??c ngo?t mai sau.

Công Ty ??nh C? Canada Villaland

Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988

Website: http://villaland.com.vn/

??a ch?: C?n 24OT03, T?ng 24, Toà Nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park,208 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *