ĐỊNH CƯ CANADA VIỆC LÀM TẠI BRITISH COLUMBIA

villaland dinh cu canada

?ôi nét v?: British Columbia (vi?t t?t là B.C) là m?t trong nh?ng t?nh bang phát tri?n nh?t Canada và n?m phía Tây v?i nh?ng cánh r?ng b?t ngàn, các h? n??c trong lành, ???ng b? bi?n dài và nhi?u r?ng núi trùng ?i?p. “Th? ph?” c?a B.C là Victoria ???c m?nh danh là thành ph? v??n v?i cu?c s?ng th??ng l?u. Ngoài ra, B.C có thành ph? c?ng l?n nh?t Canada, l?n th? 3 và là TOP 10 thành ph? ?áng s?ng nh?t th? gi?i (theo EIU) mang tên Vancouver.

M?t s? ?u ?i?m v? cu?c s?ng n?i b?t t?i British Columbia

  • V? trí kinh t? chi?n l??c, British Columbia là t?nh có GDP l?n th? 4 t?i Canada ( theo c?c th?ng kê Canada 2014), t? l? th?t nghi?p th?p nh?t liên t?c t? 2011- 2016. ? B.C v?i nhi?t ?? ?m áp nh?t Canada, ch?t l??ng cu?c s?ng tuy?t v?i, thiên nhiên trong lành và di?n tích lên t?i 944.735 km2.
  • N?n kinh t? sôi ??ng v?i nhi?u l?nh v?c: s?n xu?t, kinh doanh nh? lâm nghi?p, khai khoáng, các ngành d?ch v?-bán l? và xây d?ng. Trong ?ó ngành công nghi?p d?ch v? vi?c làm có t? l? cao nh?t ? khu v?c phía Tây c?a BC và ph?n l?n thu?c v? ngành tài chính, b?o hi?m, b?t ??ng s?n và qu?n lý doanh nghi?p.
  • Khu v?c trung tâm c?a Vancouver có 60% di?n tích là khu v?c v?n phòng và là n?i có tr? s? c?a các công ty khai m?, chi nhánh ngân hàng trong n??c và qu?c t?, công ty k? toán và các công ty lu?t…
  • H? th?ng sân bay qu?c t? thu?n ti?n ?i m?i n?i trên th? gi?i
  • Dân ? B.C ???c ch?m sóc mi?n phí y t? v?i ch?t l??ng d?ch v? cao
  • N?n giáo d?c tiên ti?n ??ng c?p qu?c t? v?i nh?ng ngôi tr??ng ??i h?c ??u thu?c top th? gi?i
  • M?c ?? an ninh cao và t? l? t?i ph?m th?p
  • B.C ???c thiên nhiên ban t?ng nh?ng cánh r?ng b?t ngàn, các h? n??c trong lành, ???ng b? bi?n dài và nhi?u r?ng núi trùng ?i?p. N?i ?ây có khí h?u nhi?t ??i v?i b?n mùa rõ r?t và d? ch?u. C?ng ??ng dân c? t?i BC vô cùng ?a d?ng v? m?t v?n hoá, s?c t?c và ngôn ng?, v?i h?n 27% dân s? là ng??i nh?p c?. Vì v?y nên cu?c s?ng r?t c?i m? d? hòa ??ng và thân thi?n cho c? b?n và con cái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *