ĐỊNH CƯ CANADA: YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH SKILLED WORKERS – EXPRESS ENTRY

Là m?t trong ba ch??ng trình ??nh c? di?n Express Entry cùng v?i skilled Trades và Canadian Experienced Class, Ch??ng trình Skilled Workers h??ng ??n nh?ng d?i t??ng lao ??ng có tay ngh? cao và trình ?? ti?ng Anh t?t.

Yêu c?u t?i thi?u:

1. Kinh nghi?m làm vi?c tay ngh? cao:

– Có ít nh?t 1 n?m (t?ng th?i gian 1.560 gi? ho?c 30 gi? m?t tu?n) làm vi?c liên t?c toàn th?i gian ho?c bán th?i gian v?i th?i gian làm vi?c t??ng ???ng,
– Là công vi?c có tr? l??ng (công vi?c tình nguy?n, th?c t?p không l??ng s? không ???c tính),
– Làm cùng m?t công vi?c,
– Trong 10 n?m v?a qua,
– Có k? n?ng nhóm 0 ho?c k? n?ng c?p ?? A ho?c B thu?c Ch??ng trình phân lo?i ngh? nghi?p Qu?c gia (National Occupational Classification – NOC).

Tr??ng h?p làm vi?c toàn th?i gian:
30 gi?/tu?n trong 12 tháng = 1 n?m làm vi?c toàn th?i gian (1.560 gi?)

Tr??ng h?p làm vi?c bán th?i gian:
15 gi?/tu?n trong 24 tháng = 1 n?m làm vi?c toàn th?i gian (1.560 gi?)

HO?C
30 gi?/tu?n trong 12 tháng làm nhi?u h?n m?t công vi?c = 1 n?m làm vi?c toàn th?i gian (1.560 gi?)

Ng??i n?p ??n ph?i ch?ng minh h? ?ã th?c hi?n các nhi?m v? công vi?c ???c li?t kê trong báo cáo mô t? ngh? nghi?p trong NOC, bao g?m tât c? nh?ng nhi?m v? c?n b?n và ph?n l?n các nhi?m v? chính ?ã ???c trình bày. N?u không ch?ng minh ???c kinh nghi?m làm vi?c phù h?p v?i mô t? trong NOC, ng??i n?p ??n không có ?? ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình.

2. Trình ?? ngôn ng?

Ng??i n?p ??n ph?i :

– ??t yêu c?u t?i thi?u v? trình ?? ngôn ng? theo Tiêu chu?n ngôn ng? c?a Canada (Canadian Language Benchmark – CLB) c?p ?? 7,
– Làm bài ki?m tra ngôn ng? ?ã ???c phê duy?t b?i B? Qu?c t?ch và nh?p c? Canada (CIC) ??t yêu c?u v? kh? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t.
Ng??i n?p ??n c?n ch?ng minh h? ?áp ?ng yêu c?u v? trình ?? ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp b?ng cách ?ính kèm b?n báo cáo k?t qu? ki?m tra ngôn ng? vào h? s? di?n Express Entry. Th?i ?i?m c?pB?n k?t qu? ki?m tra ngôn ng? ph?i cách th?i ?i?m n?p ??n ?? ngh? c?p th? th??ng trú nhân không quá hai n?m.

3. Trình ?? h?c v?n

Ng??i n?p ??n ph?i có:

– B?ng t?t nghi?p, ch?ng ch? ho?c ch?ng nh?n t?t nghi?p ch??ng trình trung h?c ph? thông ho?c sau trung h?c c?a Canada

HO?C

– Ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình theo tiêu chu?n n??c ngoài, và
– M?t b?n báo cáo ?ánh giá tiêu chu?n giáo d?c (Educational Credential Assessment – ECA) t? m?t c? quan ???c CIC ki?m duy?t. B?n báo cáo có n?i dung ch?ng minh ch??ng trình giáo d?c theo quy chu?n n??c ngoài c?a ng??i n?p ??n là t??ng ???ng v?i b?ng t?t nghi?p, ch?ng ch?, ch?ng nh?n ch??ng trình trung h?c ph? thông ho?c sau ph? thông.

4. Ch?ng minh tài chính

Ng??i n?p ??n ph?i ch?ng minh h? có ?? n?ng l?c tài chính ?? chi dùng cho b?n thân và gia ?ình sau khi h? ??n Canada, tr? khi ng??i này:
– Hi?n ?ang có công vi?c h?p pháp t?i Canada, và
– Có m?t l?i m?i làm vi?c có hi?u l?c t? m?t ng??i s? d?ng lao ??ng t?i Canada.

5. Các yêu c?u khác

– Ng??i n?p ??n không b? c?m nh?p c?nh Canada.
– Ng??i n?p ??n không có k? ho?ch s?ng t?i t?nh bang Quebec

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *