??NH C? CANADA

Canada là m?t qu?c gia phát tri?n và n?m trong s? các qu?c gia giàu có nh?t trên th? gi?i, v?i thu nh?p bình quân ??u ng??i cao th? tám toàn c?u, và ch? s? phát tri?n con ng??i cao th? 11. Canada ???c x?p vào hàng cao nh?t trong các so sánh qu?c t? v? giáo d?c, ?? minh b?ch c?a chính ph?, t? do dân s?, ch?t l??ng sinh ho?t, và t? do kinh t?.

Các ch??ng trình ??nh c? Canada theo t?nh bang ch? ??nh, di?n doanh nhân ??u t? ???c Chính ph? Canada nói chung và các t?nh bang nói riêng ban hành nh?m thu hút doanh nhân n??c ngoài ??n sinh s?ng, làm vi?c t?i Canada,?óng góp cho s? phát tri?n và th?nh v??ng chung c?a Canada. ??nh c? Canada bao g?m nhi?u lo?i visa Canada cho nhi?u ??i t??ng nh? các ?ng viên có tay ngh? và trình ?? Anh/Pháp , các doanh nhân ho?c nhà ??u t?

M?T VÀI NÉT V? CH? ?? PHÚC L?I XÃ H?I KHI ??NH C? T?I CANADA

GIÁO D?C

– Mi?n h?c phí cho tr? em t? m?u giáo (5 tu?i) ??n l?p 12 (18 tu?i)

– Chi phí ch? b?ng 1/2 so v?i du h?c sinh

– Chính ph? s? tr? c?p ho?c cho sinh viên vay ti?n h?c phí trong tr??ng h?p sinh viên không ?? thu nh?p

Y T?

– M?i ng??i ph?i ?óng b?o hi?m y t? nh?ng s? ti?n ph?i ?óng tùy thu?c vào m?c thu nh?p c?a  t?ng ng??i.

– Không ph?i tr? ti?n m?i l?n ?i khám hay n?m vi?n ch?a b?nh.

– Ng??i m?i ??n th??ng ???c nh?n b?o hi?m b?nh t?t sau kho?ng th?i gian ba tháng.

Có B?o Hi?m thu?c men cho m?i công dân. Ngoài ra còn có ch? ?? b?o hi?m cho ng??i lao ??ng b? b?nh t?t hay tai n?n ngh? nghi?p

B?O HI?M TH?T NGHI?P

Ch??ng trình b?o hi?m th?t nghi?p t?i Canada

PHÚC L?I NG??I GIÀ

– Công dân Canada ho?c Th??ng trú nhân ?ã ??nh c? Canada trên 10 n?m ??u ???c h??ng quy?n l?i này.

– Ngoài ra ng??i già Canada v?n có th? h??ng các kho?n phúc l?i khác nh?: ti?n hoàn thu?

mua nhà, b?o hi?m y t? mi?n phí, mi?n phí ti?n thu?c ch?a b?nh, ?i xe buýt ???c ?u ?ãi, v.v.

PHÚC L?I TR? EM

– Con t? 0 – 6 tu?i: nh?n 533 CAD/ tháng

– Con t? 6 – 18 tu?i: nh?n 450 CAD/ tháng. S? ti?n này s? gi?m n?u thu nh?p c?a G? quá cao.

các ch??ng trình ??nh c? canada

??NH C? CANADA AIPP

NH?N PR C? GIA ?ÌNH

??U T? ??NH C? SINP

NH?NG ?I?U C?N BI?T KHI LÀM TH? T?C ??NH C? CANADA

??nh c? canada

1 Thuê d?ch v? chuyên nghi?p: 

B?n c?m th?y mình ch?a ?? kh? n?ng hay ch?a ?? tiêu chu?n ?? có th? t? mình làm gi?y t? ?i qua ??t n??c này thì hãy tìm ngay m?t công ty d?ch v? uy tín, h? s? giúp b?n chu?n b? m?i gi?y t? và tìm ???c các ngách nh? giúp b?n tìm ???c cách ?? t?ng ?i?m ch?t l??ng c?a b?n, d? dàng l?t qua ???c danh sách ??nh c? t?i ?ây. Ng??c l?i, n?u b?n ?? t? tin v? các tiêu chu?n mà h? ??t ra thì hãy tr?c ti?p n?p h? s? ?ng tuy?n t?i các trung tâm ??nh c? v?a ?? ph?i t?n ti?n, t?n th?i gian mà tìm thêm ???c nhi?u thông tin h?u ích, ??ng não x? lý nhanh g?n nhi?u vi?c h?n sau này.

2 Chu?n b? v?n ti?ng Anh t?t: 

Trong quá trình mu?n ??nh c? t?i ?ây ?i?u ki?n tiên quy?t là b?n ph?i h?c t?p ti?ng anh m?t cách thu?n th?c, n?u kh? n?ng ti?ng anh c?a b?n ?? t?t thì thi IELTS theo quy ??nh tiêu chu?n trong cách tính ?i?m c?a ch??ng trình ??nh c?, k?t qu? nh? mong ??i thì h? s? c?a b?n d? dàng ???c duy?t. N?u b?n không có công tác chu?n b? mà mong mu?n h? s? ???c duy?t r?i  và chuy?n sang CIC m?i h?c ti?ng anh thì quá tr? b?i th?i gian h?c không ph?i ng?n, c?n có s? rèn luy?n ?úc k?t lâu dài m?i phát huy ???c tác d?ng tri?t ??. B?n c?ng không nên t? tin quá m?c vào trình ?? ti?ng anh c?a mình b?i l? n?u nh? ?i?m c?a b?n trên 7.0 thì ch?a ch?c b?n ?ã ?? s?c ?? làm vi?c trong môi tr??ng ngo?i qu?c Canada.

3 Công vi?c có th? s? không có ngay: 

B?n không nên chi ti?n ?? có job offer n?u h? s? c?a b?n ?ã ??t ?? nh?ng yêu c?u và tài chính c?a b?n thì ?ang có h?n vì c?n ?? dành ti?n cho nh?ng vi?c có ích h?n. Vi?c có job offer không có ngh?a là khi b?n sang ??t n??c này s? có vi?c làm ngay, nó ch? giúp b?n t?ng ?i?m ch?t l??ng còn vi?c b?n ???c nh?n vào làm hay không l?i là m?t v?n ?? khác, không có b?t k? c? s? nào có th? giúp b?n ch?c ch?n 100%. Nh?ng n?u b?n ch?a ??t ?i?m tích thì hãy tìm thuê m?t lu?t s? tìm cho b?n m?t job offer ?? d? dàng thông qua các chính sách c?a ??t n??c này.

4 N?m v?ng thông tin d?ch v?: 

C?n có s? tìm ki?m thông tin rõ ràng v? các ??n v? công ty d?ch v? ?? so sánh các gói h?p ??ng chênh l?ch nhau nh? th? nào k? c? trong quá trình liên h? qua internet v?i v?n phòng lu?t s? ? Canada, nh?ng l?i h?a ??m b?o c?a các công ty d?ch v? ??u không ?áng tin 100% b?i vi?c quy?t ??nh có ???c visa hay không ph?i tùy thu?c vào m?c ?? ?áp ?ng nh?ng tiêu chí mà b?n có.

5 M?t trong nh?ng lý do b?n không ???c c?p visa là: 

Trình ?? ti?ng anh không ??t yêu c?u, s?c kh?e không ?? tiêu chu?n, h? s? c?a b?n phát hi?n ???c d?u hi?u gian l?n, lý l?ch dính ??n t? pháp, …B?n c?ng không nên vì ??nh c? n??c ngoài mà bán nhà, chuy?n tr??ng h?c cho con, ??t nhi?u k? ho?ch sau khi ??nh c? n?u nh? ch?a c?m ???c visa trong tay.

6 Chu?n b? tâm lý s?ng ??t m?i: 

?i?u ki?n c?n và ?? khi b?t ??u ? m?t ??t n??c m?i ?ó là v?n ?? v?t ch?t và tinh th?n, nó s? làm thay ??i cu?c ??i b?n, b?n c?ng s? ph?i lâm vào c?nh không có thu nh?p ??n vài tháng th?m chí vài n?m n?u không tìm ???c công vi?c phù h?p ? ??t n??c này. Nên ch?a cho mình m?t con ???ng lui khi xác ??nh không ? ???c v?n có th? quay v? n??c sinh s?ng.

7 Nên thuê nhà tr??c khi sang: 

Khi m?i b?t ??u ??n ??t n??c này thì nên liên l?c nh?ng ng??i cùng ??t n??c mình ?? thuê nhà tr??c n?u có th? vì ? khách s?n t?i ?ây m?t r?t nhi?u ti?n, tr??ng h?p n?u b?n không quen ai thì có th? nh? v?n phòng lu?t s? ? Canada h? lo th? t?c t? thuê nhà, ?ón t? sân bay, h??ng d?n b?n xin vi?c,…th?i gian ??u s? rút ng?n ???c s? ti?n b?n ph?i tr?.

Nh?ng thông tin chia s? trên s? ph?n nào giúp ích ???c b?n trong quá trình ??nh c? Canada s?p t?i c?a b?n và gia ?ình. Hãy l?u ý nh?ng chi ti?t trên ?? rút ra kinh nghi?m bài h?c cho mình sau khi h?c t?p và làm vi?c t?i n??c b?n. N?u b?n còn th?c m?c v?n ?? gì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? gi?i quy?t c? th? h?n.