Có nhi?u con ???ng giúp b?n bi?n gi?c m? ??nh c? M? tr? thành hi?n th?c. Tuy nhiên, v?i m?i m?t ?i?n ??nh c? s? luôn ?i kèm v?i nh?ng ?i?u ki?n, quy ??nh cách th?c khác nhau. Do ?ó, b?n c?n ph?i n?m rõ và l?a ch?n ?âu là ch??ng trình phù h?p nh?t v?i nhu c?u kh? n?ng c?a mình. Hi?n này, ch??ng trình EB5 ?ang ???c xem là con ???ng giúp các cá nhân có th? ??nh c? t?i M? m?t cách nhanh chóng mang l?i hi?u qu? cao.

??u T? ??nh C? M? Di?n EB5 là gì?

??nh c? ??u t? USA EB-5 (vi?t t?t c?a Employment Base Fifth) là ch??ng trình xin th? xanh USA an toàn và nhanh nh?t dành cho ng??i n??c ngoài ??n USA theo hình th?c ??u t?, phù h?p cho nh?ng ng??i thành ??t, mong mu?n duy trì công vi?c kinh doanh ? Vi?t Nam và phát tri?n kinh doanh trên t?m qu?c t?.

Ch??ng trình ???c Chính ph? USA kh?i x??ng t? n?m 1990 và ?ã giúp c?i thi?n nhi?u ??a ph??ng ? USA n?i có t? l? th?t nghi?p cao ho?c kinh t? ch?m phát tri?n.

N?m 2003, Chính ph? USA cho phép các d? án n?m trong khu v?c khuy?n khích ??u t? (Regional Centers) thu hút v?n ??u t? t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, trong ?ó có Vi?t Nam.

M?i n?m, Chính ph? USA c?p 10.000 visa theo di?n EB-5, trong ?ó có 3.000 visa theo di?n ??u t? u? thác thông qua Regional Centers (v?n ??u t? 500 ngàn USD/su?t) và s? còn l?i dành cho t? ??u t? (01 tri?u USD/su?t) vào USA.

??c bi?t, v?i di?n ??u t? ?y thác, nhà ??u t? s? ???c hoàn l?i v?n ??u t? b?ng ti?n m?t ho?c b?ng c? phi?u, ??ng th?i ???c h??ng lãi su?t hàng n?m.

Th?i gian ch?p nh?n ??n EB-5 và c?p th? xanh US cho nhà ??u t?: t? 1,5- 2 n?m.

Sau 02 n?m có th? xanh có ?i?u ki?n, lu?t s? ImmiCa s? giúp nhà ??u t? làm ??n n?p lên S? di trú USA xin xóa ?i?u ki?n ?? ???c c?p th? xanh USA v?nh vi?n. ??ng th?i tham gia kì xét tuy?n ?? ???c nh?p qu?c t?ch M?.

??nh c? M? di?n EB 5 không yêu c?u v? b?ng c?p, trình ??  hay kinh nghi?m qu?n lý vì nhà ??u t? s? không tr?c ti?p ??ng ra kinh doanh. Do ?ó, ch??ng trình EB5 phù h?p v?i m?i ??i t??ng mi?n là h? ??m b?o ???c ngu?n tài chính.

?i?u ki?n c?a ch??ng trình ??u t? ??nh c? EB5

C?ng gi?ng nh? các ch??ng trình ??nh c? khác , ?? h? s? ??nh c? ???c ch?p thu?n, nhà ??u t? ph?i ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n sau:

 • Cá nhân ph?i ??u t? 1,000,000 USD và ??m b?o t?o 10 vi?c làm tr?c ti?p và gián ti?p cho th??ng trú nhân ho?c công nhân M?.
 • Ho?c là ??u t? 500,000 USD kèm theo 10 vi?c làm t??ng ?ng vào khu v?c có t? l? th?t nghi?p cao h?n 150% c?a t? l? th?t nghi?p chung c?a c? n??c ho?c n?i ??u t? là vùng ít dân.
 • Ch?ng minh ???c ngu?n g?c h?p pháp c?a s? ti?n ??u t? b?ng nhi?u hình th?c khác nhau : thu nh?p t? l?i nhu?n doanh nghi?p, thu nh?p cá nhân, ???c cho( t?ng) ho?c ???c th?a k?, ti?n t? ngu?n bán, th? ch?p b?t ??ng s?n.
 • D? án ???c l?a ch?n ??u t? ph?i h?p pháp và ?áp ?ng ?úng theo quy ??nh c?a chính ph? M?.

M?t b? ??nh c? theo ch??ng trình EB5 s? giúp cho nhà ??u t? bao g?m v? ch?ng và con cái ( k? c? con nuôi) d??i 21 tu?i và còn ??c thân  nh?n ???c th? xanh M? có ?i?u ki?n trong th?i h?n 2 n?m. Sau khi h?t h?n th? xanh này, nhà ??u t? ph?i làm h? s? ?? ???c xét c?p th? xanh M? v?nh vi?n.

??i v?i các tr??ng h?p nhà ??u t? có con cái trên 21 tu?i tr? lên thì h? có th? ??ng ??n ?? làm 1 b? EB5  riêng dành  cho con cái c?a mình ho?c sau khi nhà ??u t? ?ã có th? xanh theo di?n EB5 thì có th? làm h? s? b?o lãnh con cái sang cùng.

Th?i gian trung bình t? lúc nh?n và x? lý h? x? cho ??n khi nhà ??u t? nh?n ???c th? xanh s? giao ??ng t? 18 – 24 tháng.

L? ý quan tr?ng khi tham gia ??nh c? theo di?n EB5 là các nhà ??u t? ph?i tìm hi?u k? càng và ??y ?? các thông tin v? ch? d? án ??u t? là ai (hay t? ch?c nào ).

 • Ch??ng trình ??nh c? ??u t? M? EB-5 (vi?t t?t c?a Employment Base Fifth) là ch??ng trình xin th? xanh M? an toàn và nhanh nh?t dành cho ng??i n??c ngoài ??n USA theo hình th?c ??u t?
 • Ch??ng trình ???c Chính ph? USA kh?i x??ng t? n?m 1990 và ?ã giúp c?i thi?n nhi?u ??a ph??ng ? USA n?i có t? l? th?t nghi?p cao ho?c kinh t? ch?m phát tri?n. N?m 2003, Chính ph? USA cho phép các d? án n?m trong khu v?c khuy?n khích ??u t? (Regional Centers) thu hút v?n ??u t? t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, trong ?ó có Vi?t Nam.
 • M?i n?m, Chính ph? USA c?p 10.000 visa theo di?n EB-5, trong ?ó có 3.000 visa theo di?n ??u t? u? thác thông qua Regional Centers (v?n ??u t? 500 ngàn USD/su?t) và s? còn l?i dành cho t? ??u t? (01 tri?u USD/su?t) vào USA.
 • ??c bi?t, v?i di?n ??u t? ?y thác, nhà ??u t? s? ???c hoàn l?i v?n ??u t? b?ng ti?n m?t ho?c b?ng c? phi?u, ??ng th?i ???c h??ng lãi su?t hàng n?m.
 • Th?i gian ch?p nh?n ??n EB-5 và c?p th? xanh US cho nhà ??u t?: t? 1,5- 2 n?m.
 • Sau 02 n?m có th? xanh có ?i?u ki?n, lu?t s? ImmiCa s? giúp nhà ??u t? làm ??n n?p lên S? di trú USA xin xóa ?i?u ki?n ?? ???c c?p th? xanh USA v?nh vi?n.

NH?NG L?I ÍCH C?A CH??NG TRÌNH ??NH C? ??U T? USA EB-5

 1. Th?i gian xét duy?t nhanh: So v?i ch??ng trình ?oàn t? gia ?ình, thu?n l?i l?n nh?t c?a ch??ng trình EB-5 là th?i gian xét duy?n nhanh, ch? m?t t? 18-24 tháng ?? nh?n ???c th? th??ng trú nhân cho c? gia ?ình (Th? Xanh có ?i?u ki?n)
 2. Không yêu c?u kh? n?ng ti?ng Anh, kinh nghi?m kinh doanh, trình ?? h?c v?n
 3. Không yêu c?u ti?n hành kinh doanh: Nhà ??u t? không c?n kinh doanh ?? duy trì quy?n th??ng trú nhân.
 4. T? do c? trú b?t k? n?i nào ? Hoa K?: Nhà ??u t? & gia ?ình có th? t? do s?ng và/ho?c ho?t ??ng kinh doanh ? b?t c? n?i nào trên ??t USA.
 5. H?c mi?n phí t?i h? th?ng tr??ng công l?p: tr? em ???c h?c mi?n phí t?i h? th?ng tr??ng công mi?n phí cho ??n b?c trung h?c.
 6. Ra vào USA không c?n Visa: nhà ??u t? không c?n ph?i xin visa khi ra vào USA k? t? khi nh?n ???c Th? xanh có ?i?u ki?n.

Tin T?c