??u t? - ??nh c? Ireland

 ??u t? – ??nh c? Ireland là ch??ng trình n?p h? s? l?y th? th??ng trú nhân Ireland – Stamp 4 dành cho các nhà ??u t? ngoài Liên minh châu Âu (EU) mu?n có quy?n c? trú lâu dài t?i Ireland cho c? gia ?ình. Thông qua ch??ng trình ??u t?, v?/ ch?ng cùng con cái còn ph? thu?c c?a nhà ??u t? s? ???c c?p quy?n c? trú dài h?n và ???c h??ng quy?n l?i sinh s?ng, giáo d?c và vi?c làm t?i Ireland nh? ng??i b?n x?.

L?i th? khi ??u t? ??nh c? Ireland

?i?u ki?n d? dàng

Không yêu c?u v?: ?? tu?i, trình ?? chuyên môn, s? h?u doanh nghi?p, trình ?? ti?ng Anh, không yêu c?u khám s?c kh?e

??u t? an toàn

Ch? chuy?n ti?n khi h? s? ???c ch?p thu?n

Quy trình nhanh chóng

Th?i gian x? lý h? s? ng?n, ch? t? 4 – 6 tháng

?I?U KI?N

Ch?ng minh s? h?u T?ng tài s?n t?i thi?u là 2 tri?u EUR

??u t? 1 tri?u EUR vào doanh nghi?p/ d? án th?a ?i?u ki?n

Lý l?ch t? pháp trong s?ch

Quy trình xét duy?t ch??ng trình ??nh c? ??u t? Ireland:

B??c 1: Xác nh?n k? ho?ch c? trú

B??c 2: Tham v?n lu?t s?

B??c 3: Ký th?a thu?n ??u t?

B??c 4: Lu?t s? chu?n b? tài li?u c?n thi?t và n?p h? s? lên c? quan di trú và nh?p t?ch Ireland (INIS)

B??c 5: Nh?n th? ch?p nh?n t? chính ph?, ký h?p ??ng ??u t? và chuy?n ti?n

B??c 6: Nhà ??u t? chu?n b? n?p h? s? xin visa

B??c 7: Nhà ??u t? s?p x?p t?i Ireland cùng gia ?ình, nh?n th? th??ng trú nhân Stamp 4.

B??c 8: Chuy?n ti?n ??u t?.

Định cư diện tay nghề

Quy?n l?i khi ??nh c? ??u t? Ireland:

Nhà ??u t? và c? gia ?ình s? ???c h??ng m?t s? quy?n l?i tiêu bi?u sau:

– Có visa th??ng trú nhân Ireland, có th? h?c t?p, làm vi?c và sinh s?ng trong EU mà không b? gi?i h?n.

– ???c h?c t?p, làm vi?c và sinh s?ng t?i Anh v?i th? t?c ??n gi?n.

– ???c phép ?i cùng gia ?ình là v?/ch?ng h?p pháp và các con ??n 18 tu?i, con t? 18-24 tu?i ph?i ??c thân và ph? thu?c v? tài chính.

– ???c h??ng quy?n l?i th??ng trú nhân Ireland, ???c h??ng các quy?n l?i v? b?o hi?m, y t?, giáo d?c, phúc l?i xã h?i và m?i quy?n khác nh? công dân Ireland, tr? quy?n b?u c?.

Tin T?c