??nh c? t?i M? theo di?n EB-3

??nh c? di?n EB-3 là ch??ng trình ??nh c? dành cho c? gia ?ình (v?, ch?ng, các con d??i 21 tu?i ch?a l?p gia ?ình) d?a trên s? b?o lãnh c?a m?t doanh nghi?p t?i M? (hay còn g?i là nhà tuy?n d?ng t?i M?)

Quy?n l?i

– Có vi?c làm ngay sau sang M?.

– Th? xanh s? ???c c?p sau 3 tháng khi b?n sang M?.

– Gia ?ình b?n s? nh?n ???c h?u h?t quy?n l?i nh? công dân M?.

– Th?i gian nh?n ???c công dân ng?n nh?t.

Yêu c?u

– Có s?c kh?e t?t

– Không ti?n án ti?n s?

– Trong ?? tu?i lao ??ng 18-50

– Ti?ng Anh giao ti?p

V? TRÍ ?I?U D??NG

Yêu c?u

 •     S? l??ng: 20 nam n?
 •     Tu?i: D??i 45
 •     Công vi?c: ph? tá y tá, bác s? M?.
 •     S?c kh?e t?t

    Ti?ng anh giao ti?p c? b?n ( có kh? n?ng ??c hi?u danh sách hàng hóa

L?i ích

 • – Nh?n ???c th? xanh c? gia ?ình
 • – L??ng: Lên ??n $25,000 /n?m (tr??c thu?)
 • – ???c ??nh c? c? gia ?ình và h??ng g?n nh? m?i quy?n l?i nh? công dân M?
 • – ???c s? h? tr? c?a các chuyên gia di trú hàng ??u c?a chúng tôi t? M?, Úc và Canada

B?n và gia ?ình b?n s? nh?n ???c nh?ng l?i ích khi tham gia vào ch??ng trình này:

 • Th? xanh s? ???c c?p sau 3 tháng k? t? khi b?n sang M?

 • Gia ?ình b?n s? nh?n ???c m?i quy?n l?i nh? công dân M?

 • L??ng lên ??n $24,000 / n?m (tr??c thu?)

 • T?ng ph?n quà tr? giá 3.000.000VND

?? ??t l?ch h?n v?i Villaland, vui lòng ?i?n vào bi?u m?u phía d??i. N?i dung có d?u (*), c?m phi?n b?n nh?p ??y ??. Trân tr?ng !

[contact-form-7 404 "Not Found"]