t?ng quan d? án

C?ng ??ng Công Viên Liberty t?a l?c trong Thành ph? Cape Coral thu?c Florida
có di?n tích 24.1 m?u Anh và d? án có 320 c?n h? cao c?p và khu ?i?u d??ng
130 phòng. C?n h? cao c?p n?m trong 8 tòa nhà, m?i tòa cao 4 t?ng và t?ng khu
v?c xây d?ng là 404,232 m2, có h? b?i, trung tâm gi?i trí, phòng t?p th? d?c và
phòng gi?t ?i. có trung tâm ch?m sóc ng??i cao tu?i cao 2 t?ng và t?ng di?n tích
sàn là 119,842 m2 và ???c trang b? 2 trung tâm ?i?u d??ng, 4 trung tâm ?m
th?c, m?t s? phòng sinh ho?t, qu?y café, th? vi?n và r?p chi?u phim; khu v?c v?i
??a th? cao nh?t ???c thi?t k? t?ng quan có chi ti?t k? thu?t c?a tòa nhà và t?o
h??ng gió trong sân ?? môi tr??ng c?ng ??ng thoáng mát và tho?i mái.

v? trí d? án

Cape Coral là thành ph? xinh ??p n?m phía tây b? Florida, là thành ph? l?n nh?t
so v?i Tampa và Miami, ???c bi?t ??n nh? bãi bi?n dài và b?n du thuy?n s?m
u?t; ngoài ra còn có h?n 30 công viên gi?i trí và 7 sân golf có ??a ?i?m t?t nh?m
phuc v? du khách tham quan và t?p th? d?c.

??a ch? c? th? c?a d? án Công viên Liberty là 1321 NE ??i l? 24, Cape Coral, FL
33909, r?t g?n xa l? 78, giao thông thu?n tiên.

C? C?u V?n và Ngu?n Qu?

Ng??i l?p d? án này là Công ty Liberty Health Park, ?ã quy?t ??nh xây d?ng c?ng ??ng g?m nh?ng c?n h? và khu ?i?u d??ng cao c?p. T?ng v?n c?n có là $74.59 tri?u. Trung tâm Tài chính Hoa K? s? gom qu? EB-5 t? 41 nhà ??u t? là $20,5 tri?u trong ?ó m?i nhà ??u t? ??u t? $500,000.

Ngu?n Qu?

Tr? Giá (10K)

T? L?

Qu? EB-5

$2,050

27%

Qu? ngoài EB-5

$3,975

53%

Ti?n Vay PACE

$334

5%

Nhà Phát Tri?n

$1,100

15%

T?ng Chi Phí

$7,459

100%

l?i th? c?a d? án

  • Qu? EB-5 dùng cho vay thanh toán trong d? án t?i n?i th? ch?p ??u tiên, ?òi h?i giá tr? tài s?n c? ??nh c?a ch? d? án ph?i g?p m?y l?n s? ti?n vay ?? th? ch?p. Quy Ch? Cho Vay PACE quy ??nh rõ: N?u ng??i vay trì hoãn hay ng?ng tr? thu? tài s?n thì chính quy?n ??a ph??ng có quy?n m? phiên ??u giá pháp lý tài s?n c? ??nh c?a công ty. S? ti?n sau ??u giá s? ???c ?u tiên hoàn l?i kho?n vay ??u tiên cho nhà ??u t? EB. Do các phí s? d?ng trong công ty và lãi su?t cho vay PACE ?áng k? nên sau khi hoàn t?t d? án, d? án PACE th??ng ???c ??nh giá h?n g?p ?ôi chi phí xây d?ng.

T?ng phí xây d?ng là $74.59 tri?u mà qu? EB-5 c?p $20.5 tri?u, ch? chi?m 27% t?ng chi phí d? án; trong khi chi phí ?n ??nh t?i thi?u c?a d? án là $85.03 tri?u, cao g?p m?y l?n qu? EB-5.

D? án ??t t?i Cape Coral, Florida là b? phía tây ??o Florida và là thành ph? l?n nh?t gi?a Tampa và Miami, ???c ví nh? “??t Vàng B?n C?ng” và có ???ng th?y dài 640 km và là m?t trong nh?ng thành ph? có nhi?u kênh rach nh?t th? gi?i, là ?i?u thu hút hàng ch?c ngàn l??t du khách ??n m?i n?m, l?i ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng thành ph? ??p và phù h?p nh?t ?? ngh? h?u ? M?. Sau khi hoàn t?t d? án, dòng ti?n ?? ?? b?o ??m ho?t ??ng c?ng nh? l?i th? ??a lý là n?n t?ng v?ng ch?c cho giá tr? d? án.

D? án này t?o 700.33 vi?c làm, con s? quá ?? cho 41 nhà ??u t? EB-5. H?n n?a, c? 410 vi?c làm thu?c EB-5 là xây d?ng, ch?a k? công vi?c tr?c ti?p trong doanh nghi?p. Do ?ó, khi hoàn t?t xây d?ng, s? có phát sinh nhi?u vi?c làm, nhà ??u t? không c?n lo l?ng ? giai ?o?n I-829.

CÁC D? ÁN EB-5 KHÁC

TownePlace Suites by Marriott

Leny – 611 West 56th Street

73 Home2 Suites by Hilton, Tracy, CA

XEM TOÀN B?

TIN T?C LIÊN QUAN