??u t? EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng

Trong ch??ng trình ??u t? ??nh c? m? EB5, m?t Trung Tâm Vùng ???c ??nh ngh?a nh? b?t k? m?t t? ch?c kinh t?, công ho?c t?, tham gia vào vi?c thúc ??y t?ng tr??ng kinh t?, c?i thi?n n?ng su?t trong khu v?c, t?o vi?c làm và t?ng v?n ??u t? trong n??c.
Ch??ng trình di dân di?n ??u t? (“Ch??ng trình thí ?i?m”) ?ã ???c t?o ra b?i m?c 610 c?a Lu?t Công 102-395 (Ngày 6/10/1992) và ?ã ???c m? r?ng thông qua vào ngày 30 /9/2012. Yêu c?u th? th?c EB-5 cho m?t nhà ??u t? theo Ch??ng trình thí ?i?m c? b?n gi?ng ch??ng trình ??u t? ??nh c? m? theo di?n EB-5 chu?n, ngo?i tr? các Ch??ng trình thí ?i?m cung c?p cho các kho?n ??u t? liên k?t v?i m?t ??n v? kinh t? ???c bi?t ??n nh? là m?t  “Trung Tâm Vùng”. Các kho?n ??u t? ???c th?c hi?n thông qua các trung tâm n?m trong danh sách x?p h?ng trung tâm vùng có th? t?n d?ng l?i th? c?a vi?c m? r?ng h?n khái ni?m t?o vi?c làm bao g?m c? công vi?c “gián ti?p” và “tr?c ti?p”.

M?t Trung Tâm Vùng ???c ??nh ngh?a nh? b?t k? m?t t? ch?c kinh t?, công ho?c t?, tham gia vào vi?c thúc ??y t?ng tr??ng kinh t?, c?i thi?n n?ng su?t trong khu v?c, t?o vi?c làm và t?ng v?n ??u t? trong n??c. Các nhà qu?n lý m?t trung tâm vùng tìm ki?m “Trung Tâm Vùng” ???c ch? ??nh t? USCIS ph?i trình ?? xu?t, ???c h? tr? v? ph??ng di?n kinh t? ho?c trình bày b?ng các công c? th?ng kê d? báo h?p l?, cho th?y:

• Trung tâm khu v?c làm th? nào ?? có k? ho?ch t?p trung vào m?t khu v?c ??a lý trong ph?m vi Hoa K?. ?? xu?t này ph?i gi?i thích ???c r?ng trung tâm khu v?c s? thúc ??y t?ng tr??ng kinh t? trong khu v?c ?ó.

• Làm th? nào ki?m ch?ng ???c c? th? (b?ng cách s? d?ng mô hình kinh t? trong m?t s? tr??ng h?p), vi?c làm s? ???c t?o ra m?t cách tr?c ti?p ho?c gián ti?p thông qua v?n ??u t? ???c th?c hi?n theo ?úng k? ho?ch kinh doanh c?a các trung tâm khu v?c.

• S? ti?n, ngu?n v?n ?ã cam k?t v?i trung tâm khu v?c, nh?ng n? l?c th?c hi?n qu?ng cáo và vi?c lên k? ho?ch cho các d? án kinh doanh.

• Trung tâm khu v?c s? làm th? nào ?? tác ??ng m?t cách tích c?c vào n?n kinh t? khu v?c và qu?c gia.

Cách ?ánh giá Trung tâm vùng khi ??u t? EB-5

Hi?n t?i ?ã có h?n 900 Trung tâm vùng ???c USCIS chính th?c phê duy?t. M?t trong nh?ng v?n ?? khó kh?n mà các nhà ??u t? g?p ph?i là vi?c phân vân khi ??ng tr??c quá nhi?u s? l?a ch?n.

?? ch?n ???c m?t Trung tâm vùng phù h?p và mang l?i hi?u qu? cho vi?c ??u t?, cách t?t nh?t là ?ánh giá Trung tâm vùng ?ó d?a trên các tiêu chí h?p lý.

Tiêu chí 1: L?ch s? c?a Trung tâm vùng

Nh?ng d? án ?ã t?ng th?c hi?n trong quá kh? có th? ph?n nào ch?ng minh ???c n?ng l?c và kinh nghi?m c?a m?t Trung tâm vùng. ?i?u này có th? là m?t y?u t? tác ??ng ??n quá trình l?a ch?n và th?m ??nh ??i v?i t?ng d? án. 

Các nhà ??u t? có th? dùng các câu h?i sau ?? ?ánh giá m?t trung tâm vùng.

? Trung tâm vùng ?ã có h? s? ???c ch?p thu?n ??n I-526 và I-829 ch?a?

? Nhà ??u t? có ???c hoàn v?n sau khi d? án hoàn thành hay không?

? Trung tâm vùng có kinh nghi?m qu?n lý d? án trong l?nh v?c nào?

? Trung tâm vùng ?ã có kinh nghi?m qu?n lý d? án t??ng t? không?

? Danh ti?ng và kinh nghi?m c?a các nhà phát tri?n và ??i tác d? án?

? Trung tâm vùng có th??ng xuyên c?p nh?t tình tr?ng c?a d? án cho các nhà ??u t? hay không?

? Nhà ??u t? có t?ng ti?p xúc qua nh?ng ng??i ?ã t?ng là làm vi?c v?i nhà phát tri?n d? án hay ch?a?

Tiêu chí 2: Ph??ng pháp Trung tâm vùng t?o ra vi?c làm

? Trung tâm vùng s? d?ng mô hình kinh t? nào ?? tính toán s? l??ng vi?c làm trên m?i nhà ??u t??

? Trung tâm vùng có ph??ng án d? phòng ?? ??m b?o các nhà ??u t? ??u ?áp ?ng yêu c?u c?a S? Di trú hay không?

Tiêu chí 3: M?c ?? kh? thi c?a k? ho?ch kinh doanh

Các nhà ??u t? EB-5 th??ng ch?n các d? án EB-5 n?m trong l?nh v?c mà b?n thân quen thu?c. Do ?ó, n?u k? ho?ch kinh doanh c?a d? án trong m?t nhà ??u t? không kh? thi, thì c? quan USCIS c?ng có ?ánh giá t??ng t?. Vì v?y, nhà ??u t? c?n ?ánh giá ???c m?c ?? r?i ro và tính kh? thi c?a d? án mà Trung tâm vùng qu?n lý.

Ngoài vi?c t? ?ánh giá và th?m ??nh Trung tâm vùng, nhà ??u t? có th? tìm ??n s? t? v?n c?a các lu?t s? ho?c các ??n v? ??i lý b?t ??ng s?n uy tín. Nh?ng cá nhân và t? ch?c này có th? giúp các nhà ??u t? tìm ki?m, ?ánh giá và l?a ch?n m?t Trung tâm vùng phù h?p, t?ng m?c ?? thành công khi ??u t? vào ch??ng trình EB-5.

m?t s? trung tâm vùng n?i b?t

Tin T?c N?i B?t