MARU ASSETS

??I TÁC C?A

VILLALAND

Gi?i thi?u

Maru Assets là công ty qu?n lý qu? ??u t? uy tín trong các ch??ng trình ??nh c? M? (EB-5, L1), ??nh c? Úc, ??u t? tài chính và b?t ??ng s?n th? gi?i.

T?ng quan v? Công ty

Maru Assets là công ty qu?n lý qu? ??u t? uy tín t?i M? và là ??n v? tiên phong trong ch??ng trình ??u t? ??nh c? M? EB-5 thông qua Trung tâm vùng.
Maru Assets  t?n d?ng giá tr? khác bi?t và v??t tr?i trong l?nh v?c tài chính c?a mình ?? phát tri?n s? m?nh k?t n?i v?n ??u t? vào các doanh nghi?p toàn c?u.

? ??n v? tài chính ?áng tin c?y:
Ni?m tin chính là n?n t?ng c?a Maru Assets, ?ánh giá cao và trân tr?ng s? h?p tác cùng các ??i tác ?áng tin c?y. Maru Assets t? tin tr? thành m?t ??n v? t? v?n tài chính uy tín và d?n ??u trên th? tr??ng, luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp tài chính rõ ràng, thi?t th?c, ?úng ??n cho khách hàng và ??i tác.

? D?ch v? t? v?n và ??u t? tài chính:
Giá tr? c?t lõi c?a Maru Assets ???c xây d?ng d?a trên các d?ch v? ??u t? tài chính và b?t ??ng s?n bao g?m t? v?n chi?n l??c tài chính nh? v?n vay và v?n c? ph?n cho các doanh nghi?p v?a và nh? trong n??c và qu?c t?.

GIÁ TR? MANG L?I

? ??i tác chi?n l??c:
Maru Assets xây d?ng m?i quan h? chi?n l??c v?i nhi?u nhà phát tri?n d? án, trung tâm vùng ? m?t s? thành ph? tr?ng ?i?m nh? Los Angeles, Atlanta, San Francisco, Hawaii, New York…

? D?ch v? ?a d?ng:
M?c tiêu c?a Maru Assets là xây d?ng m?i quan h? h?p tác b?n v?ng và cung c?p d?ch v? toàn di?n cho các doanh nghi?p. Các d?ch v? này s? giúp phát tri?n m?i quan h? h?p tác song ph??ng ch?t ch?.

? Cam k?t h?p tác lâu dài:
Maru Assets v?i ph??ng châm chú tr?ng m?i quan h? h?p tác lâu dài vì v?y vi?c gi? v?ng và phát tri?n các m?i quan h? h?p tác ???c ??t lên hàng ??u.

D?CH V?

1. Ch??ng trình EB-5
• T?n d?ng ngu?n v?n c? ph?n t? nhân truy?n th?ng v?i v?n EB-5 ?? nâng cao l?i nhu?n t?ng th?
• Tuân th? ch?ng khoán SEC
• Ph?n h?i th?i gian th?c v? th? tr??ng EB-5
• Tuân th? Ch??ng trình EB-5 c?a USCIS

2. ??u t? c? ph?n
• C?u trúc v?n
• ?ánh giá các c? h?i ??u t?
• Là ??i tác c?a các qu? ??u t? c? ph?n ? châu Á
• Qu? h?n h?p

3. Qu?n lý ??u t?
• Th?m ??nh d? án
• Tuân th? và ??m b?o s? minh b?ch
• ?ánh giá và báo cáo ??nh k?
• Giám sát d? án
• ?i?u h??ng và gi?m thi?u r?i ro

LU?T S? C?A MARU ASSETS

Ola Leon Rodriguez
Lu?t s?

Lu?t s? Leon Rodriguez là c?u Giám ??c t?i S? Nh?p T?ch và Di Trú Hoa K? (USCIS) nhi?m k? 2014 – 2017. Trong nhi?m k? ông gi? ch?c giám ??c t?i USCIS, ông ch? ??o th?c hi?n nh?ng chính sách v? di trú c?a chính quy?n Obama và qu?n lý h?n 19,000 nhân viên t?i kh?p 250 ??a ?i?m trên toàn c?u. Ông có h?n 25 n?m kinh nghi?m lu?t s? tranh t?ng, lu?t s? thành viên, và lãnh ??o c? quan chính ph?.

Ông hi?n ?ang là lu?t s? thành viên t?i công ty lu?t qu?c t? Seyfarth Shaw v?i h?n 850 lu?t s?. Ông Rodriguez ???c m?i làm di?n gi? t?i các di?n ?àn h?i th?o EB-5 t?m c? và là m?t chuyên gia hàng ??u v? các chính sách ??nh c? M? bao g?m EB-5.

CÁC D? ÁN C?A MARU ASSETS

D? ÁN LENNY