CHI TI?T D? ÁN

 • Cao ?c c?n h?: 83 c?n h?
 • S? t?ng: 35 t?ng
 • Di?n tích ??t: 677 feet vuông (992 mét vuông)
 • Tr? giá ??t (vào tháng 9/ 2017): 900.000 ?ô la M?
 • Giá tr? d? án: 000.000 ?ô la M?
 • Thông tin khác: ??y ?? ti?n nghi

V? TRÍ D? ÁN

D? án t?a l?c t?i phía tây c?a khu v?c Midtown Manhattan – ???c bi?t ??n v?i tên Midtown West.

 • Cách 10 phút ?i b? ??n công viên Central Park (890 m)
 • Cách 20 phút ?i b? ??n qu?ng tr??ng Times Square (1,35 km)
 • Khu v?c này r?t ???c ?a chu?ng ??i v?i gi?i tài chính ph? Wall, gi?i v?n phòng và doanh nhân

611 WEST56TH STREET

 • CÔNG VIÊN CENTRAL PARK
 • QU?NG TR??NG TIMESSQUARE
 • KHU V?C MIDTOWN
 • TÒA NHÀ EMPIRE STATE
 • WALLSTREET
 • SOHO

CH? ??U T? GIÀU KINH NGHI?M

LENY USA có tr? s? t?i New York, là chi nhánh qu?c t? c?a t?p ?oàn LENY – t?p ?oàn ??u t? b?t ??ng s?n hàng ??u t?i Central Tel Aviv, Israel, d??i s? lãnh ??o c?a Rudy Gabsi.

Sumaida+Khurana ch? ??u t? giàu kinh nghi?m t?i New York, ???c sáng l?p b?i Saif Sumaida và Amit Khurana.

C? C?U TÀI CHÍNH

 1. H?n 95% các d? án EB-5 trên th? tr??ng hi?n nay ??u ???c ??m b?o b?ng “th? ch?p c? ph?n” cho ngu?n v?n EB-5
 2. “Th? ch?p c? ph?n” ngh?a là v?n EB-5 s? ???c ?u tiên hoàn tr? sau khi tr? v?n vay ngân hàng, nh?ng tr??c ch? ??u t? ii. Ph?n v?n c?a ch? ??u t? trong d? án càng nhi?u, th? hi?n tính ??m b?o c?a “th? ch?p c? ph?n”

D? án 611 West 56th Street có ph?n ‘th? ch?p c? ph?n” l?n, nên có th? ???c xem là m?t trong nh?ng d? án an toàn nh?t hi?n nay

 1. T? khi th? tr??ng Trung Qu?c ch?m l?i, các d? án g?i v?n EB-5 trên 20 tri?u ?ô (40 nhà ??u t?) s? ch?u r?i ro l?n v? vi?c thi?u v?n ??u t?, s? d?n t?i ch?m tr? ho?c d?ng thi công.

h?i th?o d? án leny

tin t?c d? án

CÁC D? ÁN EB5 KHÁC

TownePlace Suites by Marriott

73 Home2 Suites by Hilton, Tracy, CA

68 Liberty Park, Cape Coral Florida

LIÊN H? NGAY

[contact-form-7 404 "Not Found"]