??nh c? Úc | Các Lo?i Visa ??nh C? Úc

?? xin ??nh c? vào Úc, b?n có th? tìm ki?m c? h?i thông qua nhi?u lo?i visa ??nh c? Úc khác nhau.

Hãy tìm hi?u nh?ng lo?i visa ??nh c? Úc phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a mình, chi ti?t nh? sau ?ây

Ch??ng trình ??nh c? Úc di?n tay ngh? 186-187

XEM CHI TI?T

Visa 186: ??nh c? Úc di?n tay ngh? doanh nghi?p vùng mi?n ch? ??nh

Visa tay ngh? doanh nghi?p ch? ??nh – Visa 186 (Employer Nomination Scheme) là visa c?p cho các cá nhân n??c ngoài di?n tay ngh? có ch? ??nh b?i ng??i s? d?ng lao ??ng t?i Úc. Visa này mang l?i cho ng??i ???c c?p th??ng trú nhân t?i Úc và có c? h?i xin nh?p qu?c t?ch Úc

VISA 189 – ??NH C? ÚC THEO DI?N TAY NGH? ??C L?P

Visa 189 – ??nh c? úc theo tay ngh? ??c l?p là visa th??ng trú dành cho nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? cao mu?n sang Úc sinh s?ng và làm vi?c theo thang ?i?m di trú

Nh?ng ng??i dùng visa 189 này s? không ???c b?o lãnh b?i ch? doanh nghi?p Úc, thành viên gia ?ình hay ???c Chính quy?n Ti?u bang/ Vùng lãnh th? ch? ??nh

 

Ch??ng trình ??nh c? Úc di?n tay ngh? 189-190

XEM CHI TI?T

Ch??ng trình ??nh c? Úc di?n ??u t? 188

XEM CHI TI?T

??u t? ??nh c? Úc – Visa 188 (Visa t?m trú 4 n?m 3 tháng) là gì

Ch??ng trình ??nh c? Úc theo di?n visa 188 – ??u t? và ??i m?i Kinh doanh h??ng ??n các doanh nhân và nhà ??u t? có ý ??nh kinh doanh ho?c ??u t? vào Trái phi?u bang t?i Úc

?? ??t l?ch h?n v?i ImmiCa, vui lòng ?i?n vào bi?u m?u phía d??i. N?i dung có d?u (*), c?m phi?n b?n nh?p ??y ??. Trân tr?ng !

[contact-form-7 404 "Not Found"]