Visa 186: ??nh c? Úc di?n tay ngh? doanh nghi?p vùng mi?n ch? ??nh

Visa tay ngh? doanh nghi?p ch? ??nh – Visa 186 (Employer Nomination Scheme) là visa c?p cho các cá nhân n??c ngoài di?n tay ngh? có ch? ??nh b?i ng??i s? d?ng lao ??ng t?i Úc. Visa này mang l?i cho ng??i ???c c?p th??ng trú nhân t?i Úc và có c? h?i xin nh?p qu?c t?ch Úc

YÊU C?U

 • Ngành ngh? n?m trong danh sách MLTSSL và STSOL
 • V??t qua bài ?ánh giá n?ng l?c (Skills Assessment)
 • Có h?p ??ng lao ??ng t? công ty b?o lãnh t?i Úc
 • Ti?ng anh: IELTS t?i thi?u 6.0 m?i k? n?ng
 • S?c kh?e t?t, lý l?ch t? pháp t?t

Visa Úc 187 – Nh?p c? ch? ??nh t?i vùng th?a dân c? (Th??ng trú t?i Australia)

?ây là di?n visa th??ng trú dành cho ng??i lao ??ng có tay ngh? mong mu?n làm vi?c t?i các vùng th?a dân c? c?a Úc.

?ng viên ch? ???c n?p ??n xin visa 187 trong tr??ng h?p v? trí công vi?c ?ng viên ???c ch? ??nh n?m ? vùng th?a dân c? c?a Úc. Doanh nghi?p b?o lãnh c?ng c?n ph?i có ho?t ??ng kinh doanh tr?c ti?p và th??ng xuyên t?i ?ây. Các vùng th?a dân c? là các vùng n?m ngoài các thành ph? l?n sau: Brisbane, Gold Coast, Sydney, Newcastle, Wollongong và Melbourne.

 

Yêu C?u

 • Ngành ngh? n?m trong danh sách MLTSSL và STSO
 • V??t qua bài ?ánh giá n?ng l?c (Skills Assessment)
 • Có h?p ??ng lao ??ng t? công ty b?o lãnh t?i Úc
 • Ti?ng anh: IELTS t?i thi?u 6.0 m?i k? n?ng
 • S?c kh?e t?t, lý l?ch t? pháp t?t
 

L?i ích khi ??ng kí ch??ng trình 186 - 187

 • ???c ??nh c? v?nh vi?n ? Úc, ???c b?o lãnh c? gia ?ình sang Úc, ???c phép n?p ??n xin qu?c t?ch…
 • B?n và gia ?ình s? ???c nh?ng quy?n l?i sau khi ??ng kí ch??ng trình tay ngh? 186 – 187
 • ???c ??nh c? v?nh vi?n ? Úc
 • ???c b?o lãnh c? gia ?ình sang Úc
 • ???c phép n?p ??n xin qu?c t?ch

Tin T?c – S? Ki?n ??i S?ng Úc