GI?I THI?U

Nh?c ??n Úc là các b?n ngh? ??n 1 x? s? thanh bình, chan hòa v?i thiên nhiên, ??t ?ai r?ng rãi và trù phú. Chúng tôi xin cung c?p thêm 1 s? thông tin c? b?n v? qu?c gia này ?? các b?n có thêm lý do ?? ch?n n??c Úc làm n?i sinh s?ng, h?c t?p và làm vi?c.

Úc là m?t qu?c gia ?áng ??nh c? vì nh?ng ?i?m n?i tr?i sau:

  • N??c Úc là m?t trong nh?ng n?i sinh s?ng t?t nh?t trên th? gi?i v?i n?n kinh t? ??ng th? 12, ch? s? phát tri?n con ng??i x?p th? 2 toàn c?u.
  • Ch? cách Vi?t Nam kho?ng 8-9 gi? bay, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c di chuy?n.
  • Th?i ti?t khí h?u ôn hòa quanh n?m, nhi?t ?? dao ??ng t? 15-25 ?? C thích h?p v?i ng??i Vi?t Nam.
  • Múi gi? ch? chênh l?ch 3 ti?ng so v?i Vi?t Nam khi?n cho vi?c ?i?u hành doanh nghi?p t? xa khá d? dàng.
  • Có chính sách an sinh xã h?i r?t t?t nh? ch?m sóc s?c kh?e và giáo d?c mi?n phí.

Th? PR – th? Permanent Resident (th? th??ng trú nhân) chính là m?c ?ích cu?i cùng c?a quá trinh hoàn t?t th? t?c nh?p c? Úc. Khi ?ã c?m ???c trong tay t?m th? này thì h?n 90% là b?n ?ã hoàn thành vi?c di trú và lúc này tr? quy?n b?u c?, b?n ???c h??ng ??y ?? quy?n l?i khác nh? công dân Úc. Các quy?n l?i b?n ???c h??ng vô cùng ?a d?ng: t? chính sách ch?m sóc s?c kh?e mi?n phí c?a chính ph?, ??n vi?c mua nhà nh?n các ?u ?ã v? giáo d?c…. Quá h?p d?n ?úng không nào?

Theo chính sách ??nh c? ?ang hi?n hành t?i Úc, ??i v?i các cá nhân ?áp ?ng ?? 2 ?i?u ki?n:

  • th? PR 1 n?m
  • Sinh s?ng h?p pháp t?i Úc liên t?c 4 n?m g?n nh?t

B?n s? có quy?n ??ng ký ?? nh?p t?ch ?? chính th?c tr? thành công dân Úc, sau khi nh?p t?ch thành công b?n s? ???c h??ng ??y ?? m?i quy?n bình ??ng nh? ng??i b?n x?.

 

NH?NG L?I ÍCH KHI ??NH C? T?I ÚC

 

 Công dân Úc ???c b?o v? ? b?t k? n?i nào trên th? gi?i
D? dàng du l?ch, công tác, giao th??ng trên toàn c?u v?i 168 n??c mi?n Visa cho công dân Úc.
Nh?n ???c các lo?i tr? c?p nh? tr? c?p th?t nghi?p, tàn t?t, ng??i già, h?u trí, sinh s?n, giáo d?c, nhà ?
Duy trì 2 qu?c t?ch.
???c ?i v? Vi?t Nam b?t c? lúc nào
??nh c? t?i Úc cho c? gia ?ình (bao g?m v?/ch?ng, con cái và nh?ng ng??i ph? thu?c h?p l?).
???c ch?m sóc s?c kh?e theo Ch??ng trình b?o hi?m s?c kh?e qu?c gia (Medicare) cho c? gia ?ình.
Ng??i ?i kèm có quy?n h?c t?p và làm vi?c
Con cái ???c h?c t?p trong môi tr??ng giáo d?c hi?n ??i hàng ??u th? gi?i và h??ng ch? ?? t??ng ???ng tr? em b?n x?.
Có quy?n theo h?c t?i b?t k? t? ch?c giáo d?c nào
B?o lãnh nh?ng ng??i thân khác khi ?ã sinh s?ng ???c m?t th?i gian nh?t ??nh t?i Úc.
Làm vi?c, h?c t?p, ??nh c? Úc v?nh vi?n.

ch??ng trình ??nh c? úc

Visa 186: ??nh c? Úc di?n tay ngh?

??u t? ??nh c? Úc –

Visa 188

Nhập cư canada villaland

VISA 189 – ??NH C? ÚC THEO DI?N TAY NGH? ??C L?P

CÂU H?I TH??NG G?P

Các lo?i visa ??nh c? Úc?

??nh c? Úc là mong mu?n và nhu c?u c?a ?a s? ng??i dân trên th? gi?i, nh?ng ng??i mong mu?n ???c s?ng, h?c t?p và làm vi?c ? m?t môi tr??ng t?t ??p h?n. ?? ?áp ?ng nhu c?u ?ó, chính ph? Úc ?ã ??a ra nhi?u lo?i visa phù h?p v?i nhi?u ?i?u ki?n khác nhau c?a m?i ??i t??ng…

Di?n ??nh c? nào phù h?p v?i ng??i Vi?t nh?t?

Tùy vào ?i?u ki?n, hoàn c?nh, kh? n?ng ch?ng minh tài chính (báo cáo thu?), trình ?? ti?ng Anh (tr? di?n visa 132)… c?a t?ng khách hàng mà chúng tôi s? t? v?n l? trình ??nh c? Úc phù h?p nh?t.

Sau bao lâu s? có PR (th??ng trú nhân) Úc?

Tùy t?ng di?n visa ??nh c? Úc khách hàng th?c hi?n mà th?i gian ?? ???c c?p PR t? 2 – 4 n?m, riêng di?n visa 132 s? s?m vào th??ng trú h?n trong kho?ng 9 – 12 tháng.

Kh? n?ng ??nh c? thành công là bao nhiêu?

T?t c? h? s? c?a khách hàng s? ???c ??i ng? lu?t s? th?m ??nh k? càng ?? ??m b?o kh? n?ng ??nh c? thành công ? m?c cao nh?t.

?? t?ng kh? n?ng thành công, chúng tôi ?? ngh? và yêu c?u khách hàng kê khai thông tin m?t cách trung th?c, s?n sàng h?p tác v?i chúng tôi trong quá trình B? Di trú Úc xét duy?t h? s?.

??t h?n t? v?n cùng VILLALAND

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tin T?c – S? Ki?n ??i S?ng Úc