Đời Sống Sinh Viên Quốc Tế: Khám Phá Cơ Hội Tại Canada

500.000 sinh viên qu?c t? ??n Canada m?i n?m ?? theo h?c ??i h?c nh?ng ??i h?c ch? là m?t ph?n nh? trong s? hàng ngàn ng??i nh?p c? Canada v?i mong mu?n h?c t?i các tr??ng ti?u h?c ho?c trung h?c, tham gia các ch??ng trình trao ??i ho?c theo h?c tr??ng ngôn ng?. ?i?u ?ó cho th?y r?ng Canada là m?t n?i lý t??ng dành cho h?c sinh-sinh viên theo h?c

Hãy khám phá nh?ng c?p b?c giáo d?c t?i Canada và nh?ng sinh viên qu?c t? khác ngh? gì v? Canada, ??ng th?i h?c h?i t? tr??ng h?c và t? cách sinh viên s?ng, h?c t?p và làm vi?c t?i ?ây.

Môi tr??ng h?c t?p t?i Canada

B?n s? nh? th? nào khi là m?t sinh viên qu?c t? ? Canada? L?p h?c Canada r?t ?a d?ng và ?a v?n hóa. B?n có th? h?c b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp (ho?c c? hai!) – 2 ngôn ng? chính th?c c?a Canada 

 

  • Môi tr??ng h?c t?p hòa nh?p, h? tr?

 

Canada ???c công nh?n là m?t qu?c gia ?a d?ng và toàn di?n. ?ây là nh?ng ph?m ch?t mà b?n s? th?y ???c ph?n ánh trong l?p h?c. Canada chào ?ón m?i ng??i thu?c m?i hoàn c?nh, tôn giáo, tín ng??ng, khuynh h??ng tình d?c và tài n?ng

Các tr??ng h?c c?a Canada, giáo d?c t? ti?u h?c ??n sau ??i h?c ??i v?i m?t s? ng??i, ?i?u ?ó có ngh?a là s? chú ý và d?y kèm thêm ?? giúp h? v??t qua các môn h?c khó. ??i v?i nh?ng ng??i khác, tr??ng h?c c?ng ???c hi?u là ch? ? ??c bi?t ?? qu?n lý m?t s? tình tr?ng ??c bi?t ho?c khuy?t t?t.

Các tr??ng h?c Canada ? t?t c? các c?p cung c?p d?ch v? t? v?n và ngh? nghi?p ?? giúp h??ng d?n các quy?t ??nh quan tr?ng và ??a h?c sinh vào con ???ng thành công.

 

  • S? an toàn, tôn tr?ng trong l?p h?c

 

Trên kh?p Canada,ban h?i ??ng tr??ng h?c, cao ??ng và ??i h?c cam k?t cung c?p cho sinh viên và giáo viên môi tr??ng an toàn ?? h?c t?p và làm vi?c. An toàn, b?o m?t và tôn tr?ng là nh?ng ??c ?i?m quan tr?ng c?a h? th?ng giáo d?c Canada.

  • Giá tr? Canada trong giáo d?c

 

Các l?p h?c Canada coi tr?ng t? do h?c thu?t, xu?t s?c và ??i m?i. Ch?t l??ng gi?ng d?y Canada ? t?t c? các c?p ??u mang ch?t l??ng cao. Là m?t sinh viên ? Canada, b?n s? ???c khuy?n khích ti?n hành nghiên c?u ban ??u và chia s? ý t??ng c?a b?n v? các v?n ?? quan tr?ng trong l?nh v?c nghiên c?u c?a b?n. B?n s?  làm vi?c c?ng tác v?i các sinh viên và giáo s? khác. T?t c? nh?ng ?i?u này mang ??n kh? n?ng vô t?n cho s? phát tri?n cá nhân và chuyên nghi?p c?a b?n, chu?n b? cho b?n n?i làm vi?c và s? nghi?p thành công.

  M?t ngày ?i?n hình trong l?p h?c Canada

Tìm hi?u m?t ngày bình th??ng nh? th? nào ??i v?i sinh viên qu?c t? t?i các tr??ng h?c, cao ??ng và ??i h?c Canada. Các l?p h?c ti?u h?c c?a chúng tôi làm phong phú ch??ng trình cho h?c sinh, trong khi các tr??ng trung h?c cung c?p các h?c thu?t nghiêm ng?t k?t h?p v?i các ch??ng trình ??c bi?t chu?n b? cho s? nghi?p t??ng lai c?a l?a tu?i thanh thi?u niên. T?i tr??ng cao ??ng và ??i h?c, sinh viên ???c h??ng l?i t? m?t n?n giáo d?c ??ng c?p th? gi?i v?i các giáo s?, nhà nghiên c?u và gi?ng viên n?i ti?ng ng??i Canada.

B?c ti?u h?c

Con b?n s? thích môi tr??ng l?p h?c t??ng tác và h? tr? dành cho h?c sinh ti?u h?c ? Canada. T? toán h?c ??n khoa h?c, ??c, ngôn ng?, ??a lý, l?ch s? và h?n th? n?a, giáo viên xu?t s?c trong vi?c t?o ra các bài h?c h?p d?n b?ng cách s? d?ng các k? thu?t m?i nh?t. Công ngh? này là ??nh cao v?i các l?p h?c cung c?p b?ng thông minh, máy tính và máy tính b?ng t??ng tác. Các môn h?c ? tr??ng ???c d?y nâng cao h?n và th??ng liên quan ??n các ch? ?? nh? robot, khoa h?c s?c kh?e ho?c công ngh? 3D.

Tr? em có nhi?u th?i gian cho ho?t ??ng th? ch?t trong l?p th? d?c và trong gi? ngh? gi?i lao. Trong su?t c? n?m, h? c?ng ???c tham gia các bu?i ?i ch?i mang tính giáo d?c ??n b?o tàng, trang tr?i xi-rô phong, bi?u di?n ngh? thu?t ho?c nhà hát, và nhi?u h?n n?a. Nhi?u tr??ng cung c?p các ho?t ??ng ngo?i khóa ngoài gi? h?c bình th??ng, bao g?m các câu l?c b?, âm nh?c, nhà hát và th? thao. Ngoài ra còn có c? h?i cho tr? em th? hi?n tài n?ng c?a mình t?i các h?i ch? khoa h?c, các cu?c thi âm nh?c, tranh lu?n và các s? ki?n ??c bi?t khác.

Trung h?c ph? thông

Cu?c s?ng trung h?c ? Canada mang ??n nh?ng c? h?i tuy?t v?i ?? con b?n h?c h?i, phát tri?n và tr? thành ng??i gi?i nh?t. ??i ng? giáo viên t?n tâm và thúc ??y ?? nâng cao kinh nghi?m h?c t?p c?a m?i h?c sinh. H? mang ??n nh?ng bài h?c s?ng ??ng v?i nh?ng cách ti?p c?n sáng t?o, công ngh? và c? h?i trong th?c t?. Ngoài toán h?c, khoa h?c, công ngh?, ngôn ng?, ngh? thu?t, ??a lý, l?ch s? và kinh t?, sinh viên ???c ti?p c?n v?i nhi?u khóa h?c có th? bao g?m robot, hàng không, toán tr??c ??i h?c, kinh doanh qu?c t?, nghiên c?u môi tr??ng và nhi?u h?n n?a.

Nhi?u tr??ng trung h?c cung c?p các ch??ng trình chuyên bi?t ?? chu?n b? cho s? nghi?p t??ng lai c?a h?c sinh: doanh nhân, k? thu?t, lu?t, các v?n ?? qu?c t?, khoa h?c s?c kh?e và giáo d?c ngo?i khóa. Có nh?ng ch??ng trình giáo d?c h?p tác cung c?p kinh nghi?m làm vi?c có giá tr?.

Vi?c h?c c?ng di?n ra bên ngoài l?p h?c, cho dù ?ó là m?t tu?n tham d? các l?p h?c ??i h?c ?? khám phá các l?a ch?n giáo d?c ??i h?c, tham quan b?o tàng khoa h?c và công ngh?, chuy?n tham quan phiêu l?u ngoài tr?i qua ?êm ho?c chuy?n ?i ??n Thành ph? Quebec ?? tr?i nghi?m v?n hóa Canada.

Cu?c s?ng sinh viên là m?t ph?n quan tr?ng khác c?a tr?i nghi?m trung h?c ? Canada. M?i tr??ng ??u có m?t lo?t các môn th? thao và câu l?c b? có s?n tr??c, trong và sau gi? h?c. Chúng th??ng bao g?m âm nh?c, nhà hát, các s? thích ??c bi?t (c? vua, toán h?c, ch?i game), các môn th? thao ??ng ??i và cá nhân, và h?i ??ng sinh viên.

??i h?c ho?c cao ??ng (ch?a t?t nghi?p)

Giáo d?c ??i h?c ? Canada bao g?m cao ??ng và ??i h?c. M?i sinh viên ???c cung c?p các c? h?i duy nh?t ?? h?c h?i và phát tri?n. ? tr??ng ??i h?c ho?c tr??ng d?y ngh?, m?i ngày h?c s? ???c l?p ??y b?ng vi?c h?c t?p trung vào s? nghi?p m?t cách r?t th?c t?. Ngoài vi?c tham d? các l?p h?c, ?i?u này có th? liên quan ??n vi?c quay và ch?nh s?a video c?a chính b?n trong vi?c phát sóng ho?c làm vi?c v?i b?nh nhân n?u b?n mu?n tr? thành m?t nhà v? sinh nha khoa. B?n có th? dành c? ngày ?? thi?t k? và xây d?ng t? b?p n?u ch? bi?n g? là l?a ch?n ngh? nghi?p c?a b?n. Nói tóm l?i, b?n s? có nhi?u c? h?i ?? rèn luy?n k? n?ng c?a mình trong môi tr??ng làm vi?c th?c t?.

T?i tr??ng ??i h?c , ngày c?a b?n s? bao g?m các bài gi?ng và phòng thí nghi?m, h??ng d?n ho?c h?i th?o. S? ?a d?ng này là nh?ng gì cu?c s?ng ??i h?c là t?t c?, mang ??n cho b?n s? k?t h?p gi?a vi?c h?c và làm s? giúp b?n chu?n b? cho s? nghi?p t??ng lai. Giáo s? và ng??i h??ng d?n c?a b?n s?p x?p gi? làm vi?c cho sinh viên, vì v?y b?n có th? g?p h? ?? th?o lu?n v? bài t?p ho?c câu h?i. M?i l?p c?ng có ít nh?t m?t gi?ng viên ho?c tr? lý phòng thí nghi?m, th??ng là m?t sinh viên t?t nghi?p trong l?nh v?c c?a b?n, ng??i c?ng s?n sàng h? tr? h?c t?p thêm cho sinh viên.

T?t nghi?p ho?c sau ??i h?c (b?ng th?c s? và ti?n s?)

Là m?t sinh viên t?t nghi?p ch??ng trình th?c s?, ti?n s? ho?c ti?n s? ? Canada, b?n s? tham d? các l?p h?c và dành nhi?u th?i gian ?? làm nghiên c?u ban ??u ho?c nghiên c?u th?c ??a cho d? án nghiên c?u, lu?n án ho?c lu?n án cu?i cùng c?a b?n. B?n s? phát tri?n m?nh d??i s? h??ng d?n chuyên môn c?a các giáo s?, nhà nghiên c?u và gi?ng viên n?i ti?ng c?a Canada. B?n c?ng có th? làm vi?c trong khuôn viên tr??ng nh? m?t tr? lý gi?ng d?y, nghiên c?u ho?c phòng thí nghi?m.

? m?i c?p ?? giáo d?c ??i h?c ? Canada, cu?c s?ng sinh viên là m?t ph?n r?t quan tr?ng trong tr?i nghi?m c?a b?n. Cu?c s?ng ??i h?c k?t n?i b?n v?i b?n bè và ??ng nghi?p, nh?ng ng??i có th? s? duy trì liên l?c có l?i trong su?t s? nghi?p c?a b?n. B?n có th? t?n h??ng m?t cu?c s?ng xã h?i vui v? và n?ng ??ng, cho dù ?ó là g?p g? b?n bè ?? u?ng cà phê, ?i ??n quán r??u ho?c câu l?c b?, tham quan thành ph? ngoài gi? h?c ho?c ?i du l?ch kh?p Canada trong th?i gian ngh? hè v?i b?n bè.

Ngu?n:  canada.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *