Du học sinh học online đủ điều kiện tham gia PGWP?

Khóa h?c online s? không ?? ?i?u ki?n cho sinh viên t?t nghi?p qu?c t? tìm ki?m kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada.

Du h?c sinh b?t ??u ch??ng trình h?c t?i Canada trong nh?ng tu?n t?i s? không b? ph?t vì tham gia khóa h?c online, n?u h? xin Gi?y phép làm vi?c sau khi t?t nghi?p (PGWP).

PGWP cho phép du h?c sinh làm vi?c t?i Canada t?i ?a 3 n?m. ?ó là m?t cách ?? có ???c kinh nghi?m làm vi?c t?i n??c này, ???c ?ánh giá cao trong các ch??ng trình nh?p c? h?ng kinh t? d?n ??n th??ng trú.

Nghiên c?u c?a Chính ph? cho th?y nh?ng ng??i có kinh nghi?m tr??c khi tr? thành th??ng trú nhân có xu h??ng hòa nh?p nhanh chóng vào th? tr??ng lao ??ng. Nh? v?y, nhi?u ch??ng trình nh?p c? c?a Canada có h?n 80 ch??ng trình nh?p c? h?ng kinh t? th??ng cho các ?ng viên có kinh nghi?m thêm ?i?m, ho?c ???c dành riêng cho du h?c sinh.

Trong tr??ng h?p bình th??ng, du h?c sinh ph?i h?c toàn th?i gian ? Canada ít nh?t 8 tháng ?? ?? ?i?u ki?n nh?n PGWP. H?c online có th? không ?? ?i?u ki?n nh?n PGWP.

Du-hoc-sinh-hoc-online-du-dieu-kien-tham-gia-PGWP

C?i cách t?m th?i này làm cho chính sách nh?p c? c?a Canada linh ho?t h?n và tránh làm gián ?o?n k? ho?ch c?a khách nh?p c? trong ??i d?ch COVID-19.

Nhi?u khóa h?c ?ã bu?c ph?i chuy?n sang online, IRCC cho phép du h?c sinh ??ng ký các khóa h?c này ?? ?i?u ki?n nh?n PGWP.

?i?u này c?ng bao g?m nh?ng sinh viên có gi?y phép h?c t?p, ho?c ?ã ???c phê duy?t cho m?t ch??ng trình tháng 5 ho?c tháng 6, nh?ng nh?ng ng??i không th? ?i du l?ch ??n Canada trong b?i c?nh h?n ch? ?i l?i.

Du h?c sinh trong tình tr?ng khó kh?n này có th? b?t ??u các l?p h?c khi ? ngoài Canada và có th? hoàn thành m?t n?a ch??ng trình khi ? n??c ngoài n?u không th? ??n Canada s?m h?n.

Các du h?c sinh ?ã ???c ch?p thu?n c?p gi?y phép du h?c sau ngày 18/03 hi?n không ???c mi?n tr? l?nh c?m du l?ch Canada, d? ki?n ??s? di?n ra cho ??n ngày 30/06.

C?i cách t?m th?i c?a IRCC s? ???c chào ?ón b?i nhi?u du h?c sinh mu?n chuy?n sang th??ng trú.

Theo kh?o sát c?a C?c Giáo d?c Qu?c t? Canada, 60% du h?c sinh Canada có mong mu?n này. Có ???c PGWP là m?t b??c ??m quan tr?ng ??i v?i nh?ng sinh viên này vì nó cho h? ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình nh?p c? h?ng kinh t?.

N?m 2018, 1/4 trong s? g?n 90.000 ng??i nh?n ???c l?i m?i ??ng ký theo Express Entry là c?u du h?c sinh.

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *