Du học tiểu học ở Canada

Du h?c ti?u h?c ? Canada cung c?p cho các em n?n t?ng v?ng ch?c ?? tr? thành công dân toàn c?u. Nh? ch??ng trình giáo d?c ?a d?ng, ph??ng pháp gi?ng d?y linh ho?t và t?p trung vào tính cách, b?n thân h?c sinh, các em ???c phát huy t?i ?a ti?m n?ng, cá tính và tính sáng t?o, t? ?ó t?o b??c ??m v?ng ch?c cho t??ng lai sau này.

I. ??C ?I?M CÁC TR??NG TI?U H?C ? CANADA

Tr??c tiên, hãy cùng tìm hi?u ??c ?i?m các tr??ng ti?u h?c ? Canada

H? th?ng các tr??ng ti?u h?c Canada chia thành 2 nhóm là công l?p và t? th?c

Nhóm các tr??ng công l?p Canada:
???c tài tr? t? ngân sách nhà n??c và qu?n lí b?i chính ph? c?a t?nh bang. Các tr??ng ti?u h?c công l?p có ch??ng trình homestay dành cho du h?c sinh qu?c t?. Chi phí cho h?c sinh homestay r?i vào kho?ng 21.000 – 26.000 CAD/n?m.

Các tr??ng ti?u h?c t?i ?ây ??u coi tr?ng vi?c thu hút du h?c sinh vì các em s? là nhân t? góp ph?n làm ?a d?ng b?c tranh ?a v?n hóa t?i Canada, giúp cho h?c sinh b?n x? chu?n b? t?t cho m?t cu?c s?ng toàn c?u trong t??ng lai

Nhóm các tr??ng t? th?c Canada:
Ch??ng trình gi?ng d?y t?i các tr??ng t? th?c Canada có s? ch? ??ng và linh ho?t h?n so v?i các tr??ng công l?p, tuy nhiên ch?t l??ng và giáo trình v?n ph?i ???c phê duy?t b?i chính quy?n các t?nh bang.

?? tìm hi?u thông tin c? th? h?n v? các tr??ng, các b?c ph? huynh có th? liên h? v?i m?t s? hi?p h?i nh? Hi?p h?i các tr??ng n?i trú (Association of Boarding Schools) – là m?t nhóm thành viên c?a CAIS hay các hi?p h?i ??a ph??ng khác. Ho?c ??n gi?n h?n, b?n có th? liên h? trung tâm t? v?n OEC Toàn C?u, các t? v?n viên luôn s?n sàng h? tr? b?n.

II. ?U ?I?M C?A H? TH?NG TR??NG CÔNG L?P VÀ T? TH?C ? CANADA

?u ?i?m c?a các tr??ng công l?p Canada:
Ch?t l??ng giáo d?c v??t tr?i (có ??n 95% ph? huynh Canada cho con theo h?c t?i tr??ng công)

 • Là n?i quy t? sinh viên Canada và sinh viên qu?c t?
 • ???c công nh?n b?i chính quy?n t?nh
 • Ch??ng trình h?c ???c phê duy?t b?i chính quy?n t?nh bang
 • Các giáo viên ?ã ???c ki?m tra trình ?? b?i chính quy?n
 • Có các ch??ng trình h?c d?a theo tính ng??ng c?a h?c sinh nh? t?i t?nh Alberta, Saskatchewan và Ontario;
 • Có ch??ng trình giáo d?c chuyên môn, m? thu?t và th? thao
 • X?p h?ng cao trên th? gi?i v? các bài ki?m tra quy chu?n v? ti?ng Anh, toán và khoa h?c
 • H?c phí h?p d?n

?u ?i?m c?a các tr??ng t? th?c Canada:
Trong s? các tr??ng ti?u h?c Canada, các tr??ng t? th?c có m?c h?c phí cao h?n nh?ng bù l?i l?i có nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh?:

 • Có tr??ng dành riêng cho h?c sinh nam/h?c sinh n?
 • Có tr??ng dành riêng cho tôn giáo
 • Ch??ng trình gi?ng d?y theo chu?n c?a Anh, Pháp ho?c các tiêu chu?n qu?c t? khác
 • Có các tr??ng chuyên v? ngh? thu?t, th? thao…
 • L?p h?c nh? h?n v?i ngu?n tài li?u h?c t?p phong phú
 • C? s? v?t ch?t hi?n ??i, ?a d?ng ?áp ?ng m?i nhu c?u h?c t?p và gi?i trí c?a h?c sinh.
 • Du h?c Canada nói riêng và du h?c ti?u h?c ? Canada nói chung mang l?i cho h?c sinh nhi?u l?i th? to l?n, các b?n s? có c? h?i ti?p c?n v?i n?n giáo d?c tiên ti?n, ???c h??ng m?c h?c phí h?p d?n và ??c bi?t là c? h?i ???c làm vi?c và ??nh c? sau này.

Qua bài vi?t, hi v?ng các b?n ?ã có cái nhìn t?ng quan v? du h?c ti?u h?c ? Canada. Tuy nhiên nh? du h?c và ??nh c? l?i sau du h?c là m?i quan tâm c?a r?t nhi?u gia ?ình. Nh?ng ?? ???c ? l?i ??nh c? sau du h?c thì không ph?i là chuy?n d? dàng.

Ngoài ra bài toán v? chi phí gi?a ??nh c? ?? h?c t?p mi?n phí hay du h?c. Sau khi các con t?t nghi?p ??i h?c thì ph?i tìm ???c công vi?c t??ng ?ng v?i ngành ?ào t?o và ???c công ty b?o lãnh thì m?i có th? l?y PR. Sau 3 n?m có PR m?i có th? thì qu?c t?ch và có qu?c t?ch m?i có th? b?o lãnh b? m? sang ??nh c?.

?ây là m?t quá trình ??y r?i ro b?i th? tr??ng vi?c làm theo ngành ngh? t?i Canada luôn bi?n ??ng và con b?n ph?i th? hi?n ???c n?ng l?c ?? ?? công ty b?o lãnh l?y th? th??ng trú nhân.

Trong khi ?ó, v?i l?a ch?n ??u t? ??nh c? di?n start-up visa ho?c doanh nhân t?nh bang, tu? t?ng ch??ng trình mà b?n và c? gia ?ình có th? l?y PR ngay t? Vi?t Nam ho?c sau khi sang Canada trong th?i gian 3 – 4 n?m v?i m?c phí th?p h?n r?t nhi?u.

V?y nên, thay vì liên t?c rót ti?n cho con du h?c mà ch?a bi?t ch?c t??ng lai gia ?ình có ???c ??nh c? hay không thì cha m? hoàn toàn có th? ??u t? ??nh c? l?y th? th??ng trú nhân Canada cho c? gia ?ình v?i m?c phí kinh t? h?n r?t nhi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *