Express Entry là gì? Làm thế nào để Định cư Canada 2020 với Express Entry?

Express Entry là gì?

Express Entry là gì?

Express Entry (EE) là m?t h? th?ng tính ?i?m, và duy?t xét h? s? tr?c tuy?n c?a chính ph? Canada, h? th?ng này cho phép các ?ng viên có mong mu?n ??nh c? Canada theo di?n tay ngh? có th? t? ?ng tuy?n. Tùy vào th?i ?i?m và s? l??ng, h? s? s? ???c xét duy?t t? trên xu?ng, nh?ng ?ng viên ch?a ???c duy?t trong ??t này s? ???c duy?t ti?p vào ??t sau. Th?i gian ??i cho m?i b? h? s? là 1 n?m, các ?ng viên ph?i tái ?ng tuy?n.

V?y Express Entry ho?t ??ng nh? th? nào?

H? s? ?ng tuy?n c?a ?ng viên s? ???c h? th?ng x?p h?ng d?a trên 6 y?u t?:
 • Kh? n?ng ngôn ng? (Anh, Pháp V?n)
 • Trình ?? h?c v?n
 • Kinh nghi?m làm vi?c
 • Tu?i tác
 • ?ã có vi?c ch? s?n ? Canada ch?a
 • Kh? n?ng thích nghi (Trình ?? h?c v?n, ngôn ng? và kinh nghi?m c?a v? ho?c ch?ng c?a ?ng viên)

S? là m?t ?i?m c?ng l?n n?u nh? b?n ?ã t?ng hoàn thành các ch??ng trình Cao ??ng, ??i H?c (ho?c h?n) ? Canada ho?c n?u b?n nh?n ???c m?t ?? c? t? T?nh Bang.

Thông th??ng, các ?ng viên ??t ???c th? h?n cao s? ???c m?i ??ng ký th??ng trú (PR) v?i t? cách là ng??i ??nh c? Canada có tay ngh? theo 1 trong 3 ch??ng trình sau:
 • Ch??ng trình di?n tay ngh? liên bang (Federal Skilled Worker Program – FSWP): Là ch??ng trình nh?p c? di?n kinh t? c? b?n nh?t c?a Canada. ?ng viên ph?i có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m làm vi?c liên t?c, toàn th?i gian trong vòng 10 n?m g?n nh?t trong ngành ngh? liên quan t?i ngành ngh? ???c li?t kê trong Phân lo?i ngành ngh? qu?c gia (NOC) nhóm 0, A ho?c B. ?ng viên ph?i ?áp ?ng yêu c?u v? ti?ng Anh và ti?ng Pháp. Ngoài ra, ??i v?i các ?ng viên ? ngoài Canada, các v?n b?ng và ch?ng ch? h?c v?n ph?i ???c ?ánh giá thông qua H? th?ng ?ánh giá giáo d?c (ECA). H?n n?a, ?? ?áp ?ng ?i?u ki?n t?i thi?u c?a ch??ng trình FSWP v? công vi?c, ngôn ng? và h?c v?n, ?ng viên ph?i ?áp ?ng t?i thi?u 67 ?i?m.
 • Ch??ng trình di?n kinh nghi?m Canada (Canadian Experience Class – CEC): Là ch??ng trình t?o ?i?u ki?n cho sinh viên qu?c t? và ng??i lao ??ng n??c ngoài có kinh nghi?m t?i Canada có c? h?i tr? thành th??ng trú nhân. ?ng viên ph?i có t?i thi?u 1 n?m kinh nghi?m lao ??ng tay ngh?, chuyên môn, k? thu?t trong vòng 3 n?m g?n nh?t k? t? ngày n?p h? s?. ?ng viên c?ng ph?i ?áp ?ng yêu c?u v? ngôn ng?.
 • Ch??ng trình di?n tay ngh? (Federal Skilled Trades Class – FSTC): Là ch??ng trình dành cho các ?ng viên ?áp ?ng các yêu c?u c? b?n c?a di?n tay ngh? có c? h?i tr? thành th??ng trú nhân. ?ng viên ph?i có 2 n?m kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian trong 5 n?m g?n nh?t trong m?t s? l?nh v?c quy ??nh c?a di?n tay ngh? này. Ngoài ra, ?ng viên ph?i có m?t th?a thu?n công vi?c toàn th?i gian th?i h?n 1 n?m ho?c ch?ng ch? chuyên môn ???c c?p b?i c? quan chính th?c t?i Canada. H?n n?a, ?ng viên ph?i ?áp ?ng ?i?u ki?n v? trình ?? ngôn ng?.

N?u ?ng viên ?? ?i?u kiên ?? ?ng tuy?n 1 trong 3 ch??ng trình trên thì xin chào m?ng b?n ??n Express Entry Pool.

Express Entry là gì?-1

?ng viên ???c m?i xin PR t? Express Entry Pool

Express Entry Pool là cánh c?ng ti?p theo sau khi ??n ?ng tuy?n c?a ?ng viên ???c xét duy?t. Tuy nhiên, ?ây ch? là b??c ??u tiên ?? b?n có c? h?i ???c c?p PR, b?i vì ti?p theo, ?ng viên ph?i c?nh tranh tr?c ti?p v?i nh?ng ?ng viên khác c?ng qua ???c Pool. Lúc này, ??n ?ng tuy?n s? ?ánh giá qua H? th?ng x?p h?ng toàn di?n (CRS) bao g?m các tiêu chí:

 • Y?u t? chính / ngu?n nhân l?c
  • Tu?i tác
  • Trình ?? h?c v?n
  • M?c ?? thành th?o ngôn ng? chính th?c
  • Kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada
 • Y?u t? v? ch?ng ho?c ng??i ph?i ng?u
  • Trình ?? h?c v?n
  • M?c ?? thành th?o ngôn ng? chính th?c
  • Kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada 
 • Y?u t? chuy?n ??i k? n?ng
  • Trình ?? h?c v?n
  • Kinh nghi?m làm vi?c 
  • Gi?y ch?ng nh?n trình ?? chuyên môn (??i v?i nhóm ngành th?)
 • ?i?m c?ng thêm
  • Có anh, ch?, em s?ng ? Canada (công dân ho?c th??ng trú nhân)
  • K? n?ng ti?ng Pháp
  • Giáo d?c sau trung h?c ? Canada
  • Vi?c làm 
  • ?? c? t?nh bang

N?u b?n x?p h?ng cao, h? s? c?a b?n s? ???c ???c ch?n t? danh sách các ?ng viên. Sau ?ó, b?n s? nh?n ???c L?i m?i ??ng ký (ITA) ?? tr? thành th??ng trú nhân.

Express Entry có t?n phí không?

Vi?c t?o b? h? s? trên h? th?ng Express Entry là hoàn toàn mi?n phí. Tuy nhiên, ?ng viên có th? ph?i chi tr? ?? có ?? h? s? tr??c khi n?p vào h? th?ng Express Entry.

Chi phí có th? ph?i chi tr? tr??c khi n?p h? s? Express Entry bao g?m:

 • Bài ki?m tra ngôn ng? (Ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp) b?i m?t t? ch?c ki?m tra ngôn ng? ???c chính ph? Canada ch? ??nh.
 • ?ánh giá b?ng c?p.
 • Chi phí ?? biên d?ch tài li?u sang ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.
 • Thuê chuyên gia di trú (ví d? công ty lu?t)

Chi phí chính ph? ho?c chi phí khác sau khi nh?n ???c l?i m?i ??ng ký, bao g?m:

 • Chi phí chính ph? Canada ?? th?c hi?n quy trình xin th??ng trú.
 • Ki?m tra s?c kh?e.
 • Ki?m tra lý l?ch t? pháp.
 • Sinh tr?c h?c.

Chi phí xin th??ng trú cho Express Entry c?a chính ph? Canada:

N?p h? s? Phí x? lý h? s? ($550) và phí xin th??ng trú ($490), bao g?m c? ng??i ph?i ng?u ho?c ng??i s?ng chung h?p pháp$1.040
Phí x? lý h? s? ($550) và phí xin th??ng trú ($490), bao g?m c? ng??i ph?i ng?u ho?c ng??i s?ng chung h?p pháp$1.040
Bao g?m c? con cái ph? thu?c$150 (m?i ng??i)

??nh c? Canada ? th?i ?i?m hi?n ?ang là l?a ch?n hàng ??u cho các cá nhân ho?c gia ?ình ?ang mong mu?n có m?t cu?c s?ng m?i ? n??c ngoàiTuy nhiên, m?i cá nhân s? có nh?ng y?u t? phù h?p v?i t?ng ch??ng trình c? th?. N?u nh? b?n v?n còn ?ang phân vân ch?a tìm ra ???c câu tr? l?i, Villa Land s? tr? thành ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y c?a b?n và c? gia ?ình.

V? Villa Land – m?t trong nh?ng công ty ?i ??u v? l?nh v?c t? v?n và x? lý h? s? ??nh c? Canada t?i th? tr??ng Vi?t Nam. V?i m?c tiêu là ??ng hành cùng khách hàng ?? có cu?c s?ng ?n ??nh, phát tri?n t?i Canada, Villa Land ?ã v?ch ra s? m?nh cao c? c?a mình v?i châm ngôn “Ki?n t?o cu?c s?ng – Xây d?ng t??ng lai”. Chúng tôi ?ã và ?ang ??ng hành, giúp ?? nhi?u gia ?ình Vi?t Nam s? h?u th? th?c (Visa) ??nh c?, làm vi?c và h?c t?p t?i Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *