Express Entry Q1 2020: Quý đầu tiên trong bối cảnh đại dịch Corona

BANNER CANADA VILLALAND

T?ng quan v? Express Entry và ho?t ??ng c?a Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh t? quý ??u tiên và cách Virus Corona ?ã làm thay ??i tình hình nh?p c? Canada

Nhi?u ?ng c? viên Express Entry ???c m?i ??ng ký th??ng trú trong quý ??u tiên c?a n?m 2020 so v?i cùng k? c?a hai n?m tr??c.

M?c dù virus Corona ?ang thay ??i b?i c?nh nh?p c?, nh?ng kh?i ??u có v? ?ây s? là m?t n?m ??nh cao v?i Express Entry. K? n?m 2020-2022 ???c công b? ch?a ??y m?t tu?n tr??c khi Canada b?t ??u th?c hi?n các bi?n pháp phòng ch?ng Virus Corona. M?c tiêu trong n?m nay ???c ??t ra là 341.000 ng??i nh?p c? m?i, trong ?ó 91.800 ng??i ???c ??t làm công nhân có tay ngh? cao c?a Liên bang và 67.800 s? ???c m?i thông qua các ch??ng trình ?? c? c?a t?nh.

Ch??ng trình Express Entry liên t?c ???c t? ch?c hai tu?n m?t l?n k? t? l?n ??u tiên c?a n?m vào ngày 08/01/2020. Sau khi chính ph? th?c hi?n các bi?n pháp ??c bi?t phòng ch?ng COVID-19, Canada ?ã t? ch?c ch??ng trình Express Entry vào ngày 18/03 ch? m?i các ?ng c? viên c?p t?nh. M?t ch??ng trình ??c bi?t khác ???c t? ch?c n?m ngày sau ?ó vào ngày 23/03, ch? m?i các ?ng c? viên t? ch??ng trình nh?p c? Canadian Experience Class.

IRCC ?ã công b? trên Twitter r?ng các vòng Express Entry v?n ?ang di?n ra và h? s? ch?p nh?n và x? lý các ??n ??ng ký. IRCC c?ng nói có th? h? s? không x? lý ??n ??ng ký c?a các ?ng c? viên trong ít nh?t sáu tháng.

Cho ??n nay, 22.600 ?ng viên chính trong nhóm Express Entry ?ã ???c phát th? m?i ??ng ký (ITAs). ??n th?i ?i?m này n?m 2019, Canada ?ã ban hành 21.200 ITA và n?m 2018 là 17, 500. Quý ??u tiên c?a n?m 2017 mang l?i nhi?u ITA h?n ? m?c 24.632.

Express-Entry-Q1-2020-Quy-dau-tien-trong-boi-canh-dai-dich-Corona

S? l??ng ITA ???c phát hành trong quý này t?ng 25,5% so v?i quý tr??c. Canada ?ã ban hành 18.000 ITA trong quý IV n?m 2019. M?t trong nh?ng ?i?m thu hút trong l?n ?ó là ch??ng trình Federal Skilled Trades ??a ra 500 l?i m?i ??n các ?ng c? viên có ?i?m s? CRS th?p t?i 357.

Tuy nhiên, Quý này, Canada ?ã t? ch?c ch??ng trình Express Entry l?n nh?t t? ??tr??c ??n nay vào ngày 19/02, m?i 4.500 ng??i n?p ??n xin th??ng trú.

Express Entry là tên c?a h? th?ng qu?n lý ?ng d?ng nh?p c? h?ng kinh t? Canada cho ba ch??ng trình liên bang: Ch??ng trình công nhân lành ngh? liên bang, Ch??ng trình giao d?ch tay ngh? liên bang và L?p h?c kinh nghi?m Canada.

H? s? ???c n?p vào nhóm Express Entry và ???c x?p h?ng theo các y?u t? v?n nhân l?c nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm vi?c, giáo d?c và trình ?? ngôn ng? chính th?c.

Các ?ng c? viên có ?i?m CRS cao nh?t sau ?ó ???c m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada thông qua các l?n Express Express th??ng xuyên.

M?t cách ?? các ?ng c? viên có th? c?i thi?n ?i?m CRS c?a h? là b?ng cách nh?n ???c m?t ?? c? c?p t?nh t? m?t t?nh ho?c lãnh th? c?a Canada.

Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh nâng cao

Các t?nh c?a Canada ?ã và ?ang s? d?ng các Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh nâng cao c?a h? ?? ?? c? các ?ng c? viên Express Entry cho th??ng trú nhân. H?u h?t t?t c? các t?nh và vùng lãnh th?, ngo?i tr? Quebec và Nunavut, ??u có các ch??ng trình nâng cao.

Các ch??ng trình nâng cao ho?t ??ng cùng v?i Express Entry. H? cho phép chính quy?n t?nh ?? c? các ?ng c? viên Express Entry, nh?ng ng??i h? tr? các m?c tiêu th? tr??ng lao ??ng và dân s? c?a h?. H? c?ng có m?t tiêu chu?n x? lý ng?n h?n các ch??ng trình c? s? c?a t?nh ho?t ??ng ??c l?p v?i Express Entry.

Express-Entry-Q1-2020-Quy-dau-tien-trong-boi-canh-dai-dich-Corona

Chính quy?n t?nh t? ch?c ch??ng trình cho ?ng c? viên c?p t?nh c?a riêng h?, n?i các ?ng c? viên Express Entry ???c m?i n?p ??n xin ?? c? c?p t?nh. N?u h? nh?n ???c ?? c?, h? s? ???c th??ng thêm 600 ?i?m CRS trong l?n Express Express liên bang ti?p theo.

Ontario ?ã t? ch?c ba l?n trong quý v?a qua thông qua hai lu?ng nh?p c?: Lu?ng ?u tiên v?n nhân l?c và lu?ng Công nhân lành ngh? nói ti?ng Pháp.

Lu?ng công nhân có tay ngh? nói ti?ng Pháp là ch??ng trình ?? c? ng??i nh?p c? Ontario (OINP) ??u tiên c?a n?m 2020. Vào ngày 09/01, Ontario ?ã m?i 242 ?ng viên nói ti?ng Pháp n?p ??n xin ?? c? c?p t?nh.

Ch??ng trình Human Capital Priorities ?ã m?i t?ng c?ng 1.440 ?ng c? viên Express Entry ?? ??ng ký ?? c? c?p t?nh. K?t qu? ngày 15/01 ?ã m?i 954 ?ng viên có kinh nghi?m làm vi?c t?i m?t trong 6 ngành ngh? ?? ?i?u ki?n trong ngành công ngh?. Vào ngày 13/02, ?ã m?i các ?ng viên trong 10 ngành ngh? nh? y tá, qu?n lý và k? toán trong s? nh?ng ngành khác.

Ch??ng trình ?? c? ng??i nh?p c? c?a t?nh Alberta (AINP) ?ã t? ch?c n?m l?n trong quý này thông qua ch??ng trình nh?p c?nh c?a Alberta Express. Ba trong s? nh?ng ?ng c? viên ???c m?i có ?i?m CRS th?p t?i 300 và hai ng??i còn l?i yêu c?u CRS ít nh?t 350. Lu?ng t?ng c??ng c?a Alberta ?ã g?i 751 l?i m?i trong n?m nay.

Các t?nh nh? British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và Prince Edward Island c?ng ?ã công b? k?t qu? c?a các lu?ng phù h?p v?i ch??ng trình Express Entry c?a h?.

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *