Gia hạn thời gian lưu trú tại Canada vì dịch COVID-19

M?c dù vi?c s? h?u gi?y phép ho?c th? th?c Canada là m?c tiêu c?a vô s? ng??i n??c ngoài trên toàn th? gi?i, nh?ng gi?y phép này v?n ph?i c?n gia h?n sau m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh. ?i?u này ?ã gây ra lo?t các v?n ?? mà qu?c gia khác không ph?i ??i m?t do quy trình khác nhau.

S? gia h?n này ???c ch?ng minh là ph?c t?p h?n nhi?u so v?i nghiêm c?m du l?ch, ?óng c?a biên gi?i và th?c hi?n h?n ch? ?? phòng ch?ng lây nhi?m vi rút corona (COVID-19).

Gia h?n gi?y phép h?c t?p

?? gia h?n gi?y phép h?c t?p, sinh viên ph?i ??a ra ???c lý do t?i sao chính ph? ph?i gia h?n quy?n ?? ti?p t?c h?c t?p t?i Canada. ?i?u này có th? khó th?c hi?n n?u không ph?i là sinh viên toàn th?i gian và nh?ng ng??i có mong mu?n thay ??i ch??ng trình ho?c tr??ng h?c. Vi?c gia h?n ph?i phù h?p v?i k? ho?ch h?c t?p c?a h?c sinh và cu?i cùng phù h?p v?i nguy?n v?ng ngh? nghi?p c?a h?c sinh.

Gia h?n gi?y phép làm vi?c

Vi?c gia h?n gi?y phép lao ??ng phát sinh r?t nhi?u v?n ?? vì chúng yêu c?u Gi?y phép thuê lao ??ng n??c ngoài (LMIA). Nhi?u ng??i s? d?ng lao ??ng và công dân n??c ngoài tin r?ng quy trình này ph?i ???c hoàn thành ch? m?t l?n, nh? là m?t ?i?u ki?n tiên quy?t cho ??n xin gi?y phép lao ??ng trong l?n ??u tiên.

Tuy nhiên, ?nh h??ng c?a các qu?c gia khác ??i v?i l?c l??ng lao ??ng Canada ph?i ???c ?ánh giá l?i khi xin gia h?n. ??i v?i gi?y phép làm vi?c ??c bi?t không yêu c?u LMIA ho?c ???c t?o ?i?u ki?n cung c?p LMIA thì ph?i ch?ng minh ???c ng??i lao ??ng phù h?p v?i l?nh v?c ?ã khai báo ban ??u.

Gia h?n thi th?c du l?ch

So v?i sinh viên và ng??i lao ??ng, khách du l?ch có ít th?i gian nh?t ?? ??ng ký gia h?n vì h? ch? ???c l?u trú t?i ?a 6 tháng t?i Canada.

Lý do mu?n gia h?n th?i gian l?u trú t?i Canada ph?i ???c nêu rõ. Chính ph? liên bang c?nh giác v?i nh?ng ng??i c? g?ng s?ng ? Canada v?nh vi?n b?ng th? th?c t?m th?i. Trách nhi?m thu?c v? ???ng ??n ?? gi?i thích phù h?p cho vi?c gia h?n và ch?ng minh r?ng h? th?c s? s? tr? v? nhà khi k?t thúc th?i gian ? Canada.

Tình tr?ng ch?

B?t k? nh?ng nghi v?n, khái ni?m v? tình tr?ng ch? có th? ?óng m?t vai trò quan tr?ng ??i v?i vi?c gia h?n ? l?i Canada.

Tình tr?ng ch? ?? c?p ??n các tình hu?ng trong ?ó ??n xin gia h?n tình tr?ng ???c n?p trong khi gi?y phép ho?c th? th?c c?a m?t ng??i n??c ngoài v?n còn hi?u l?c. Trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y, công dân n??c ngoài có th? ? l?i Canada cho ??n khi có quy?t ??nh gia h?n m?c dù ?ã v??t ra ngoài khung th?i gian cho phép c?a l?n tr??c.

Trong th?i gian này, các ?i?u ki?n v? tình tr?ng c?a h? là ch? ?? các ??c quy?n mà nó dành cho v?n gi? nguyên, th?m chí là m? r?ng th?i h?n s? d?ng. ?i?u này có ngh?a là m?t công nhân có th? ti?p t?c làm vi?c, m?t sinh viên có th? ti?p t?c h?c và m?t khách du l?ch có th? ti?p t?c ?i l?i t?i Canada.

M?t c?nh báo quan tr?ng ??i v?i nguyên t?c này và nó ???c áp d?ng cho các công dân n??c ngoài xu?t và nh?p c?nh tr? l?i vào Canada khi h? v?n ?ang ? trong tình tr?ng ch?. N?u m?t công dân n??c ngoài làm nh? v?y, b?t k? lý do kh?i hành, tình tr?ng ch? nói chung s? b? m?t và quy?n nh?p c?nh tr? l?i hoàn toàn ph? n??c vào nhân viên ? c?a kh?u.

Mong ??i x? lý ch?m tr? trong giai ?o?n ??i d?ch Corona

M?c dù IRCC ?ã h??ng d?n ???ng ??n nên n?p ??n xin gia h?n t?m trú trong 30 ngày tr??c khi tình tr?ng c?a b?n h?t h?n, nh?ng ?ó không ph?i là nguyên t?c b?t bu?c. Tuy nhiên, do có nhi?u câu h?i có th? phát sinh liên quan ??n vi?c gia h?n tình tr?ng ? Canada, các ???ng ??n nên th?c hi?n gia h?n ngay khi có ý ??nh tr??c khi h?t h?n.

?i?u này ??c bi?t quan tr?ng v?i di?n bi?n hi?n t?i c?a ??i d?ch COVID-19. Vì không ch?c ch?n vi?c x? lý th? th?c s? b? ?nh h??ng nh? th? nào b?i ??i d?ch b?t ng? này. S? r?t khôn ngoan khi b?t ??u chu?n b? gia h?n càng s?m càng t?t ?? tính ??n s? ch?m tr? có th? x?y ra.

Gia h?n t?m trú thông qua “Flagpoling” – hi?n không th? áp d?ng cho m?t s? ???ng ??n do ??i d?ch vi rút corona

??i v?i các yêu c?u gia h?n ???c th?c hi?n, m?t ng??i ? Canada th??ng có th? ??ng ký tr?c tuy?n ho?c ??n biên gi?i Canada ?? th?c hi?n t?i c?a kh?u.

Quá trình th? hai ???c g?i là Flagpoling. Nó liên quan ??n qu?c gia n??c ngoài ch? ??n gi?n là vào Hoa K? và sau ?ó ngay l?p t?c tr? l?i Canada ?? g?i yêu c?u gia h?n t?i c?a kh?u Canada.

?ây là cách nhanh nh?t ?? yêu c?u gia h?n ???c ch?p thu?n vì n?u gia h?n ???c phê duy?t, th? th?c ho?c gi?y phép m?i ???c c?p ngay t?c thì và ???ng ??n có th? quay l?i Canada ngay l?p t?c v?i gi?y phép và th? th?c có th?i h?n m?i.

M?c dù ?ây cách nhanh nh?t ?? gia h?n nh?ng nó có th? không phù h?p v?i t?t c? ng??i n??c ngoài. Ví d?: ng??i xin c? trú t?m th?i (Temporary Resident Visa), ng??i xin gia h?n th? th?c du l?ch ho?c thay ??i t? khách du l?ch sang tình tr?ng ng??i lao ??ng s? không ???c cho phép th?c hi?n.

T??ng t?, công dân n??c ngoài mu?n gia h?n gi?y phép h?c t?p không th? th?c hi?n cách flagpoling này, ch? có công dân Hoa K? m?i ???c cho phép.

Cu?i cùng, flagpoling liên quan ??n vi?c nh?p c?nh vào Hoa K?, b?t k? ng??i n??c ngoài nào không ???c phép nh?p c?nh Hoa K? ??u không s? d?ng ???c cách này.

Do s? xu?t hi?n c?a vi rút Corona, chính ph? Canada ?ã ?óng c?a biên gi?i ngo?i tr? công dân và th??ng trú nhân Canada, ?i?u ?ó có ngh?a là danh sách flagpoling s? ???c m? r?ng ?áng k?.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *