Giải quyết đặc biệt cho những trường hợp xin thị thực Canada đang trong vùng dịch Corona (COVID-19)

S? Di Trú Canada ?ang n? l?c làm vi?c ?? h? tr? nh?ng ng??i xin th? th?c t? Trung Qu?c, Iran, Hàn Qu?c ?ang b? ?nh h??ng b?i s? h?n ch? du l?ch, d?ch v? b? t?m ng?ng do ?nh h??ng t? vi rút Corona (COVID-19).

Công dân c?a 3 qu?c gia này, nh?ng ng??i ?ã n?p ??n xin th? th?c Canada nh?ng không th? hoàn thành th? t?c do s? c? b?t kh? kháng ???c chính ph? Canada cho thêm th?i gian ?? hoàn thành các b??c c?n thi?t nh? là sinh tr?c vân tay ho?c cung c?p hình ?nh cho chính ph?.

B? Di Trú, T? N?n và Công Dân Canada (IRCC) m? r?ng bi?n pháp gi?i quy?t ??c bi?t cho công dân Trung Qu?c t? ngày 07/02/2020 và công dân Iran và Hàn Qu?c k? t? ngày 29/02/2020.

Website IRCC thông báo r?ng s? gi?i quy?t cho nh?ng tr??ng h?p nh? sau:

– Công dân Trung Qu?c, công dân Iran, công dân Hàn Qu?c;

– Nh?ng ng??i ?ang ? Trung Qu?c, Iran, Hàn Qu?c;

– Nh?ng ng??i b? ?nh h??ng b?i s? ?ình tr? c?a d?ch v?, s? h?n ch? du l?ch b?i d?ch COVID-19.

“S? ?ình tr?” ???c mô t? nh? sau:

– Trung tâm xin visa ?óng c?a;

– D?ch v? b? t?m ng?ng;

– H?n ch? trong vi?c ti?p c?n v?n phòng c?a chính ph? và các doanh nghi?p

– H?n ch? trong vi?c ti?p c?n v?i các trung tâm ki?m tra s?c kh?e ng??i nh?p c?.

IRCC c?ng s?n sàng giúp ?? nh?ng v?n ?? v? h? s? cho nh?ng th??ng trú nhân ?? tr? l?i Canada.

Ngoài ra, S? Di Trú ti?p t?c x? lý nh?ng h? s? ?ã n?p nh?ng ch?a x? lý cho các di?n Th? th?c du l?ch, Gi?y phép làm vi?c, Gi?y phép h?c t?p ho?c di?n th??ng trú nhân.

“Không có b?t c? h? s? nào b? ?óng ho?c t? ch?i vì cung c?p thi?u gi?y t?”, Website IRCC cho bi?t. “Chúng tôi s? b? sung thêm 90 ngày ?? các ???ng ??n có th? hoàn thành nh?ng b??c c?n thi?t. M?t khi b?n có th?, hãy hoàn thành h? s? s?m nh?t có th? ?? tránh s? ch?m tr? ngoài ý mu?n”.

90 ngày c?ng thêm có th? áp d?ng cho h?n ch?t nh?n k?t qu? sinh tr?c h?c. Dù nh?ng h??ng d?n tr??c ?ây b?t bu?c b?n ph?i hoàn thành ch? trong 30 ngày, IRCC cho phép 90 ngày c?ng thêm ??i v?i nh?ng ???ng ??n b? ?nh h??ng b?i s? ?ình tr? c?a d?ch v? và không có m?t s? h??ng d?n m?i nào.

Nh?ng h??ng d?n ??c bi?t d??i ?ây dành cho th??ng trú nhân, nh?ng ng??i ?ang tham gia ?? tr? thành th??ng trú nhân, ng??i ?ang xin gi?y phép làm vi?c ho?c gi?y phép h?c t?p ho?c ng??i ?ang ?ng tuy?n thành công dân Canada. H?u h?t các tr??ng h?p, ng??i ?ng tuy?n ph?i liên l?c v?i IRCC thông qua M?u ??ng ký trên Website.

?ng viên tr? thành th??ng trú nhân (Permamnent Resident Applicants)

Nh?ng ng??i ?ng tuy?n tr? thành th??ng trú nhân Canada thông qua h? th?ng Express Entry ph?i hoàn thành ??n ??ng ký trong vòng 60 ngày k? t? khi nh?n ???c l?i m?i tham gia (Invitation to Apply – ITA).

Tuy nhiên, IRCC ch? ch?p nh?n ng??i ?ng tuy?n không th? hoàn thành h? s? vì s? ch?m tr? gây ra b?i d?ch Covid-19. Ng??i ?ng tuy?n ph?i ?ính kèm m?t lá th? gi?i thích lý do m?t h? s? và h? s? s? t?m hoãn x? lý ??n khi có thông báo chính th?c.

Khi ng??i ?ng tuy?n ?ã b? sung ???c h? s? còn thi?u, h? có th? g?i cho IRCC thông qua M?u ??ng ký trên Website. V?i nh?ng ?ng viên mu?n rút l?i h? s? có th? dùng m?u t??ng t?. Vi?c hoàn ti?n có th? th?c hi?n cho vi?c rút h? s? sau 24 ti?ng ??ng ký.

?ng viên tr? thành công dân Canada

Dành cho nh?ng ?ng viên d? ?oán r?ng mình có th? v?ng m?t trong nh?ng ngày tham gia các s? ki?n ?? ?? ?i?u ki?n ?ng tuy?n tr? thành công dân Canada. H? ph?i liên h? v?i IRCC thông qua m?u ??ng ký tr?c tuy?n và gi?i thích lý do. Nh?ng s? ki?n bao g?m:

– Ngày ki?m tra ki?n th?c;

– Ngày thi l?i;

– Ngày ph?ng v?n

– Ngày h?i th?o

– L? nh?n qu?c t?ch.

?ng viên ph?i liên h? IRCC trong vòng 30 ngày tr??c cu?c g?p.

B?n ph?i n?p m?u ??ng ký tr?c tuy?n IRCC thông báo th?i gian tr? l?i t? nh?ng qu?c gia ?nh h??ng b?i Covid-19. B?n s? ???c cung c?p thêm 30 ngày ?? hoàn thi?n h? s? và 45 ngày ?? hoàn thành gi?y t? ki?m tra s?c kh?e.

?ng viên tr? thành công dân Canada v?n ph?i có m?t trên lãnh th? Canada ít nh?t 3 n?m trong 5 n?m th??ng trú ?? ?? ?i?u ki?n tr? thành công dân Canada. Nh?ng ngày có m?t trên nh?ng qu?c gia ?nh h??ng b?i d?ch Covid-19 v?n không ???c tính là ngày ? Canada.

H?n ch? di chuy?n ??n Canada sau khi ???c ch?p nh?n tr? thành th??ng trú nhân

Nh?ng tr??ng h?p ???c ch?p nh?n th??ng trú nhân nh?ng ch?a th? di chuy?n ??n Canada ?úng h?n có th? s? d?ng M?u ??ng ký c?a IRCC ?? gi?i thích tr??ng h?p c?a mình. M?t khi vi?c di chuy?n ??n Canada có th? th?c hi?n, h? ph?i thông báo cho IRCC và nh?n ???c h??ng d?n tái kh?i ??ng vi?c ?ng tuy?n tr? thành th??ng trú nhân Canada.

M?t h??ng d?n t??ng t? dành cho nh?ng tr??ng h?p th??ng trú nhân h?t h?n.

Ng??i lao ??ng t?m th?i, sinh viên qu?c t?, ng??i du l?ch không th? r?i Canada.

Ng??i n??c ngoài ?ang ? Canada b?ng th? th?c du l?ch có th? gia h?n th? th?c thông qua ??ng ký tr?c tuy?n.

Ng??i lao ??ng t?m th?i và sinh viên qu?c t? có hai l?a ch?n tùy thu?c vào hoàn c?nh c?a h?: Ng??i không còn làm vi?c ho?c h?c t?p có th? thay ??i thành th? th?c du l?ch trong th?i gian còn l?i c?a gi?y phép làm vi?c ho?c gi?y phép h?c t?p. M?t s? khác có th? gia h?n gi?y phép làm vi?c ho?c gi?y phép h?c t?p n?u h? phù h?p. Gi?y xin gia h?n ph?i ???c g?i kèm th? gi?i thích lý do ?? ngh? gia h?n.

Tr??ng h?p th? th?c du l?ch, gi?y phép làm vi?c, gi?y phép h?c t?p h?t h?n thì trong 90 ngày ??u tiên th? th?c v?n ???c gi? nguyên di?n nh? c?.

Tr??ng h?p th? th?c du l?ch, gi?y phép làm vi?c, gi?y phép h?c t?p h?t h?n quá 90 ngày thì th? th?c ???c chuy?n thành gi?y phép c? trú t?m th?i.

Ngu?n CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *