Gi?i thi?u ??t n??c Canada – Canada là qu?c gia l?n th? hai trên th? gi?i v?i lãnh th? tr?i dài t? ??i Tây D??ng ? phía ?ông sang Thái Bình D??ng ? phía tây; giáp B?c B?ng D??ng ? phía b?c; và phía Nam, giáp v?i Hoa K? b?ng m?t ???ng biên gi?i không b?o v? dài nh?t th? gi?i.

Nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? Canada

Th? ?ô: Ottawa

Dân s?: 37,6 tri?u ng??i (2020)

Di?n tích: 9,984,670km2

Ngôn ng? chính th?c: ti?ng Anh và ti?ng Pháp. G?n 60% dân Canada có ti?ng m? ?? là ti?ng Anh, 22% là ti?ng Pháp. ??i ?a s? ng??i nói ti?ng Pháp s?ng t?i t?nh bang Québec, sau ?ó là các t?nh bang Ontario, New Brunswick và Manitoba

Múi gi?: Canada là m?t qu?c gia có vùng lãnh th? r?ng l?n và do ?ó kéo theo vi?c ?ây là m?t ??t n??c có lãnh th? tr?i r?ng trên các múi gi?.Tiêu bi?u trong các t?nh bang ?ó là Th? ?ô c?a Canada– Ottawa c?ng nh? các thành ph? l?n khác là: Thành ph? Toronto, Thành ph? Québec và Montreal. Múi gi? Canada (GMT-5) ? nh?ng khu v?c này so v?i Vi?t Nam(GMT+7) (cách nhau 12 gi? ??ng h?)..

Canada là m?t trong nh?ng n??c có ??i s?ng t?t nh?t trên th? gi?i và c?ng là ?i?m ??n h?c t?p lý t??ng.

Toronto là thành ph? l?n nh?t c?a Canada và c?ng là th? ph? c?a t?nh Ontario. Không ch? n?i ti?ng là m?t trong nh?ng trung tâm th??ng m?i, tài chính và công nghi?p l?n nh?t th? gi?i, Toronto là thành ph? ?a v?n hóa, s?c t?c, ngh? thu?t và ???c xem là m?t trong nh?ng thành ph? an toàn nh?t B?c M?.

Vancouver thu?c British Columbia là m?t trong nh?ng thành ph? du l?ch n?i ti?ng trên th? gi?i, ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng n?i sinh s?ng yêu thích nh?t. V?i h?n 2 tri?u dân, thành ph? c?p 1 c?a Canada này luôn nh?n nh?p v?i nh?ng c? dân qu?c t? ??n th?m, h?c t?p và làm vi?c ngày m?t t?ng. Th?i ti?t d? ch?u, mùa ?ông vào kho?ng 8 ?? C, vào mùa hè kho?ng 23 ?? C.

H?p tác giáo d?c Vi?t Nam – Canada

Tri?n lãm giáo d?c Canada l?n th? 2 ???c t? ch?c t?i Hà N?i và TPHCM tháng 10 v?a qua ?ã ?ánh d?u b??c kh?i s?c trong quan h? h?p tác giáo d?c VN-Canada và t?o ra b??c ??t phá m?i trên con ???ng du h?c Canada c?a h?c sinh Vi?t Nam. Các b?n ?ang ??ng tr??c r?t nhi?u c? h?i h?c t?p t?i m?t n?n giáo d?c tiên ti?n và ??ng c?p trên th? gi?i.

Canada – Giáo d?c luôn là ?u tiên s? 1

Canada ???c Liên hi?p qu?c ?ánh giá là m?t trong nh?ng n??c có ch?t l??ng cu?c s?ng cao, luôn n?m trong top 4 qu?c gia có ch? s? phát tri?n con ng??i cao nh?t trên th? gi?i. Các thành ph? nh? Toronto, Vancouver và Montreal… luôn có m?t trong danh sách các thành ph? t?t nh?t th? gi?i. Bên c?nh nh?ng con s? ?n t??ng v? kinh t?, du l?ch… Canada còn có nh?ng con s? ?n t??ng v? ??u t? cho giáo d?c. Là n??c duy nh?t hi?n nay trong t? ch?c ph?t tri?n và h?p tác kinh t? (OECD) ??u t? 7,1% GDP cho h? th?ng giáo d?c ( các n??c khác cao nh?t ch? là kho?ng 6,1%), Canada luôn n? l?c ?? t?o nên m?t n?n giáo d?c tiên ti?n và ??ng c?p, không ch? ?? ph?c v? cho sinh viên trong n??c mà còn cho sinh viên trên toàn th? gi?i.

Nh?ng ??i m?i trong chính sách visa

T?ng lãnh s? quán Canada ?ang ph?i h?p cùng v?i các ??n v? giáo d?c n??c này phát ??ng nhi?u chi?n d?ch qu?ng ba, thu hút s? chú ý c?a sinh viên qu?c t? trong ?ó có sinh viên Vi?t Nam ??n Canada h?c t?p. B? ph?n di trú và th? th?c nh?p c?nh Canada t?i Vi?t Nam c?ng ?ang có nhi?u c?i ti?n trong vi?c x? lý th? th?c nh?p c?nh ?? quá trình c?p visa cho h?c sinh tr? nên thu?n l?i và nhanh chóng h?n.

Chi phí h?c t?p c?nh tranh

H?c sinh qu?c t? ???c h??ng n?n giáo d?c ch?t l??ng cao t?i Canada v?i chi phí r?t c?nh tranh so v?i các n??c nói ti?ng Anh khác. V?i m?c h?c phí ?u ?ãi ch? t? 5.500 CA$. V?i t?ng chi phí h?c t?p, sinh ho?t t?i Canada ch? b?ng 1 n?a so v?i M? và th?p h?n nhi?u so v?i Anh, Úc, New Zeland, Thu? S?.

C? h?i vi?c làm

Ngay trong quá trình h?c t?p, sinh viên ?ã ???c phép làm thêm 20h/tu?n v?i ??c tính thu nh?p t? 13.000 CA$/n?m. Không ch? t?o thêm thu nh?p, vi?c làm thêm s? là tr??ng h?c th? hai giúp các b?n hoàn thi?n kh? n?ng ngôn ng?, v?n s?ng và các k? n?ng làm vi?c khác. L?i th? này ?ã giúp h?n 90% sinh viên Vi?t Nam xin ???c vi?c làm ngay sau khi t?t nghi?p. Các công vi?c làm thêm t?i Canada mà sinh viên có th? là nh?: may, ?i, b?i bàn, làm móng, trông tr?…

C? h?i ??nh c?

T? ngày 31/04/2008, chính ph? Canada ?ã thông báo quy ??nh m?i giành cho t?t c? các du h?c sinh t?t nghi?p ??i h?c và sau ??i h?c ? 1 h?c vi?n ???c công nh?n t?i Canada s? ???c phép ? l?i làm vi?c trong vòng 3 n?m sau khi t?t nghi?p. V?i ?i?u lu?n m?i này, sinh viên qu?c t? ???c khuy?n khích ? l?i Canada làm vi?c trong t?t c? các ngành mà không b?t bu?c ph?i có th? ch?p làm vi?c t? công ty tuy?n d?ng. Nhi?u n?i t?i Canada, h?c sinh ???c hoàn l?i 60% h?c phí 2 n?m h?c khi xin ??nh c?. Chính sách này ?ã m? r?ng cánh c?a ??nh c? cho r?t nhi?u sinh viên ?ang và s? h?c t?p t?i Canada.

QS World University Rankings 2017 có t?ng s? 26 tr??ng ??i h?c Canada trong 800 tr??ng ??i h?c hàng ??u trên toàn th? gi?i. Trong s? này, ba tr??ng ??i h?c hàng ??u ? Canada ???c x?p h?ng trong top 50 th? gi?i, và h?n 10 trong top 250. Hãy cùng tìm hi?u thêm v? các tr??ng ??i h?c hàng ??u ? Canada n?m nay, ??c bi?t là các tr??ng TOP 10 Canada d? có th? l?a ch?n ?úng ??n và phù h?p nh?t.

1. University Of Toronto (th? 1 Canada, th? 22 th? gi?i)

X?p h?ng th? 22 trên th? gi?i, ??i h?c Toronto t?a l?c t?i thành ph? Toronto l?n nh?t Canada. N?i ?ây n?i ti?ng v? phê bình v?n h?c, truy?n thông và lý thuy?t, và m?t lo?t các sáng ki?n nghiên c?u, là n?i s?n sinh ra insulin và nghiên c?u t? bào.

???c thành l?p n?m 1827, là ??i h?c x?a nh?t, l?n nh?t c?a t?nh bang Ontario và là vi?n nghiên c?u công l?p hàng ??u ? Canada. Tr??ng còn d?n ??u th? gi?i v? nghiên c?u y sinh và s? h?u h? th?ng th? vi?n l?n th? ba ? B?c M?, ch? sau ??i h?c Harvard và ??i h?c Yale.

Có g?n 7.000 sinh viên qu?c t? theo h?c t?i tr??ng, chi?m kho?ng 10% t?ng s? sinh viên toàn tr??ng. Các sinh viên t?t nghi?p hi?n ?ang sinh s?ng, làm vi?c t?i h?n 160 qu?c gia.

2.University of British Columbia (th? 2 Canada, th? 36 th? gi?i)

N?m phía b? bi?n phía tây, ??i h?c British Columbia ??ng th? 36 trên th? gi?i và ? ?ó có g?n 60.000 sinh viên (g?n 12.000 ng??i trong s? ?ó là sinh viên qu?c t?) t?i c? s? c?a mình t?i Vancouver và Kelowna.

Tr??ng là vi?n ??i h?c l?n nh?t và n?i ti?ng ? thành ph? Vancouver, British Columbia, Canada. ?ây là m?t trong 50 vi?n ??i h?c ??ng ??u th? gi?i UBC thu hút các gi?ng viên và sinh viên xuâ?t s??c ??n t? h?n 150 qu?c gia công ta?c va? ho?c tâ?p ta?i 2 c? s?? cu?a tr???ng: c? s?? Vancouver n??m trên b? bi?n Thái Bình D??ng tuyê?t ?e?p c?a Canada, và c? s?? Okanagan to?a la?c ngay ta?i trung tâm ti?nh British Columbia. Tr???ng cung câ?p ca?c ch??ng tri?nh ?? bâ?c ?a?i ho?c, cao ho?c và các ch??ng trình chuyên sâu v??i h?n 17 khoa bô? môn và 15 tr???ng. UBC mang la?i ca?c b??ng câ?p ????c công nhâ?n trên toa?n thê? gi??i, bao gô?m ca?c chuyên nga?nh: khoa h?c xa? hô?i va? nhân v?n, ngh? thu?t th? giác va? biê?u diê?n, qua?n ly? va? th??ng m?i, khoa ho?c ma?y ti?nh va? công nghê?, khoa h?c v?t lý , khoa ho?c y tê? va? ???i sô?ng, khoa h?c tài nguyên, giáo d?c.

3 McGill University (th? 3 Canada, th? 42 th? gi?i)

Thành l?p n?m 1821, McGill n?m trong s? nh?ng tr??ng ??i h?c lâu ??i nh?t Canada và r?ng th? 2 th? gi?i.
McGill là tr??ng ??i h?c nghiên c?u công l?p t?i Montreal, Quebec,Canada. N?m 2011, ngôi tr??ng có g?n 200 n?m tu?i này ???c b?ng x?p h?ng uy tín QS World University Rankings x?p h?ng 3 t?i Canada và l?t vào Top 50 tr??ng hàng ??u th? gi?i (th? 42).

V?i 21 khoa và tr??ng tr?c thu?c, tr??ng ?H McGill ?ào t?o 34.000 sinh viên m?i khóa t? 150 qu?c gia, cho h?n 300 ngành, l?nh v?c: Khoa h?c Nông nghi?p- môi tr??ng, Ngh? thu?t, Giáo d?c, K? ngh?, Lu?t, qu?n lý, Y khoa, Âm nh?c Schulich, Nghiên c?u tôn giáo và Khoa h?c…Trong ?ó, ngành th? m?nh c?a tr??ng là Y và Lu?t. Hi?n ?ang có kho?ng 1/5 t?ng s? sinh viên c?a tr??ng là sinh viên qu?c t? ?ang theo h?c.

4. Université de Montréal (th? 4 Canada, th? 103 th? gi?i)

??i h?c Montreal là m?t trong nh?ng trung tâm nghiên c?u l?n c?a Canada, phân b? g?n 524 tri?u ?ô ?? nghiên c?u ti?n hành t?i h?n 150 trung tâm nghiên c?u nh? n?m 2011. Tr??ng ???c x?p h?ng 103 trên th? gi?i trong n?m nay và có m?t c?ng ??ng qu?c t? c?a h?n 7.000 sinh viên.

5. University of Alberta (th? 5 Canada, th? 107 th? gi?i)

X?p th? 107 trên th? gi?i trong b?ng x?p h?ng ??i h?c th? gi?i QS n?m nay cùng v?i các tr??ng ??i h?c Helsinki, ??i h?c Alberta là tr??ng ??ng ??u v? ngành kinh t? ? Alberta và ??c bi?t ???c bi?t ??n v?i các khóa h?c v? ngh? thu?t và nhân v?n h?c.

???c thành l?p t? n?m 1908, Tr??ng ??i H?c Alberta là m?t trong nh?ng Tr??ng ??i H?c uy tín hàng ??u t?i thành ph? Admonton thu?c t?nh bang Alberta. Tr??ng có nhi?u Khoa v?i nhi?u chuyên ngành ?ào t?o khác nhau. Tr??ng ??i H?c Alberta ch? cách biên gi?i n??c M? láng gi?ng 505 km.

Tr??ng có di?n tích r?t r?ng, g?m có 5 khu h?c xá khác nhau, ???c xây d?ng v?i c?u trúc hi?n ??i xen l?n nét c? kính và có g?n 400 ch??ng trình gi?ng d?y, 90 toà nhà nh?m ?áp ?ng ??y ?? yêu c?u h?c t?p cho h?n 37,000 sinh viên trong ?ó có 5,800 du h?c sinh t? h?n 119 qu?c gia trên th? gi?i.

6. McMaster University (th? 6 Canada, th? 113 th? gi?i)

N?m nay ??i h?c McMaster x?p h?ng 113 trên th? gi?i. Tr??ng n?m trên m?t khuôn viên 300 m?u t?i thành ph? Hamilton, Ontario, mà trong nh?ng n?m g?n ?ây ?ã thu hút ???c s? chú ý ??i v?i s? phát tri?n v? ngành ngh? thu?t.

7. University of Waterloo (th? 7 Canada, th? 173 th? gi?i)

Tr??ng là m?t thành viên c?a U15, m?t nhóm các tr??ng ??i h?c nghiên c?u chuyên sâu ? Canada, và có s? m?t khoa tâm lý ? Canada, d?a trên các trích d?n nghiên c?u.

8. University of Calgary ( th? 8 Canada, th? 195 th? gi?i)

X?p h?ng 195 trên th? gi?i, ??i h?c Calgary t?ng 5 b?c so v?i n?m ngoái. Tr??ng là n?i sinh c?a nh?ng phát minh quan tr?ng nh? các neurochip, và Th? t??ng Chính ph? hi?n t?i c?a Canada, Stephen Harper, trong s? các c?u sinh viên c?a mình.

9. Queen’s University ( Th? 9 Canada, 201-250 th? gi?i)

Còn ???c g?i là ??i h?c c?a Tây Ontario, ??i h?c Western ???c x?p h?ng 201-250 trên th? gi?i trong n?m nay và ??c bi?t n?i ti?ng v?i các khóa h?c y h?c, khoa h?c và kinh doanh c?a mình – v?i các khoa l?n nh?t v? các ngành khoa h?c xã h?i.

10. Western University ( Th? 9 Canada, 201-250 th? gi?i)

Có tr? s? t?i Kingston, Ontario, ??i h?c Queen, ???c x?p h?ng 201-250 trên th? gi?i trong n?m nay, và có c? s? kéo dài h?n 1.400 ha (3.500 m?u Anh) ??t ?ai trong Ontario. Queen là tr??ng ??i h?c ??u tiên ? phía tây c?a t?nh hàng h?i ph?i th?a nh?n ph? n?, và thành l?p chính ph? h?c sinh.

Các tr??ng còn l?i trong danh sách TOP các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng th? gi?i t?i Canada là: 

11.   Simon Fraser University – X?p 201-250 th? gi?i

12.   Dalhousie University- X?p 251-300 th? gi?i

13.   Laval University – X?p 251 – 300 th? gi?i

14.   University of Ottawa – X?p th? 251-300 th? gi?i

15.   University of Victoria – X?p 301-350 th? gi?i

16.   York University – X?p th? 301-350 th? gi?i

17.   University of Guelph- X?p th? 351-400 th? gi?i

18.   Uiniversity of Manitoba – X?p th? 401-500 th? gi?i

19.   University of Quebec Montreal – X?p th? 401-500 th? gi?i

20.   University of Saskachewan – X?p th? 401-500 th? gi?i

21.   Carleton University – X?p th? 501-600 th? gi?i

22.   Concordia University – X?p th? 501-600 th? gi?i

23.   Memorial University of Newfoundland – X?p th? 501-600 th? gi?i

24.   University of Regina – X?p th? 501-600 th? gi?i

25.   University of Sherbrooke – X?p th? 501-600 th? gi?i

26.   University of Windsor – X?p th? 601 – 800 th? gi?i

Khí h?u: Khí h?u t?i Canada c?ng có 4 mùa rõ r?t: Xuân, H?, Thu, ?ông

Mùa B?t ??u Nhi?t ?? trung bình Th?i ti?t chung
Mùa Xuân Tháng 3 12 ?? C Là mùa m?a ? ph?n l?n các khu v?c c?a Canada
Mùa H? Gi?a tháng 6 20 ?? C Là mùa có th?i ti?t ?m áp nh?t
Mùa Thu Tháng 9 10 ?? C- 12 ?? C Khí h?u mát m? và th??ng ???c g?i là mùa lá r?ng. ? mi?n B?c và mi?n núi, tuy?t có th? r?i vào tháng 10
Mùa ?ông Tháng 11 Th??ng d??i0 ?? C ? m?t s? n?i nhi?t ?? có th? xuông t?i -25oC. Tuy?t th??ng r?i t? tháng m??i hai ??n gi?a tháng ba

Khí h?u Canada khá ?a d?ng: nhi?t ?? và l??ng m?a bi?n thiên khá l?n theo t?ng mi?n và t?ng mùa. ?a ph?n lãnh th? Canada c?ng có 4 mùa rõ r?t. Nhi?t ?? và th?i ti?t trong m?i mùa c?a các mi?n c?ng có th? khác nhau, b?i di?n tích Canada là t??ng ??i r?ng.

Mùa xuân là mùa m?a ? ph?n l?n lãnh th? c?a Canada. Nhi?t ?? ban ngày t?ng ??u ??n nh?ng ban ?êm thì khá mát m?. Nhi?t ?? ban ngày bình quân c?a tháng ba, tháng t? và ??u tháng n?m là 12 C.

Mùa h? ? Canada chính th?c b?t ??u t? ngày 21 tháng 6. Trong mùa này, th?i ti?t ?m ? ph?n l?n lãnh th?. ? khu v?c Nam Canada, nhi?t ?? ban ngày th??ng cao h?n 20 C và ?ôi khi có th? cao h?n 30 C.

Mùa thu: b?t ??u t? tháng 9 hàng n?m, còn g?i là mùa lá r?ng. Th?i ti?t mát m? và lá c?a nhi?u lo?i cây ??i màu vàng ho?c ?? và r?ng d?n. Tr?i có th? m?a khá nhi?u vào mùa này. ? m?t s? vùng c?a Canada, nh?t là mi?n B?c và mi?n núi, tuy?t có th? s? b?t ??u r?i vào tháng 10. Nhi?t ?? ban ngày trung bình mùa này là kho?ng  10  C ??n 12 C.

Mùa ?ông: trong nh?ng tháng mùa ?ông, nhi?t ?? ? ph?n l?n các vùng ??t n??c th??ng th?p h?n 0 ?? C, th?m chí là c? ngày và ?êm. ? m?t s? n?i, nhi?t ?? gi?m theo chu k?, xu?ng th?p h?n -25  C, nh?ng ? b? bi?n phía tây, nhi?t ?? ít khi th?p h?n 0 ?? C. ? ph?n l?n Canada, tuy?t ph? t? tháng m??i hai t?i t?n gi?a tháng ba. ?ây là m?t ??c tr?ng khí h?u mà nhi?u ng??i s? khó thích nghi, song c?ng r?t ??c s?c và h?p d?n b?i ? Vi?t Nam không h? có tuy?t.

Thiên nhiên

??i v?i nhi?u ng??i dân Canada, thiên nhiên hoang dã th?c s? ? ngay bên ngoài ngôi nhà h?. v?i nh?ng ng??i s?ng ? nông thôn hay ngo?i ô thành ph? l?n, công viên ho?c r?ng ch? cách nhà h? m?t b??c chân. S? g?n g?i v?i thiên nhiên nh? v?y làm cho ng??i Canada thích vui ch?i bên ngoài.

Ng??i Canada thích tham gia ?? lo?i ho?t ??ng ngoài tr?i, tùy theo ??a lý t? nhiên c?a t?ng vùng. Nh?ng tháng hè, dân thành ph? th??ng hay v? nhà ngh? ? nông thôn, ??n công viên cây xanh ho?c nh?ng khu ngh? ven sông h? – nh?ng th? r?t s?n ? Canada. Lái canoo, chèo thuy?n, ?i b? và ?i dã ngo?i là nh?ng thú gi?i trí r?t thông d?ng.

Mùa xuân ? Toronto- Canada

?i s?n và câu cá c?ng là nh?ng môn gi?i trí ???c yêu thích. Ng??i Canada có th? ?i s?n hay ?i câu quanh n?m, ch? có ?i?u ph?i có gi?y phép. Ng??i ta có th? s?n nhi?u th?, t? nh?ng con chim nh? nh? gà gô và v?t tr?i cho ??n nh?ng con thú l?n nh? h??u, g?u, nai s?ng t?m. Có t?ng mùa cho t?ng lo?i thú s?n và có quy ??nh v? s? l??ng h?n ch? thú s?n ???c cho m?i ng??i. Canada có r?t nhi?u loài cá, trong ?ó có cá h?i tr?ng, cá h?i ?? và cá chó.

Tr??t tuy?t là môn mà lúc nào ng??i ta c?ng có th? ch?i. Mùa ?ông ? Canada kéo dài và có nhi?u tuy?t. Ng??i ta có th? tr??t tuy?t ? nh?ng tri?n ??i núi cao. Có nhi?u khu tr??t tuy?t ? Western Cordillera thu?c British Columbia và Alberta, cao nguyên Laurentian thu?c Thành ph? Québec là nh?ng n?i n?i ti?ng th? gi?i. Khu ngh? tr??t tuy?t l?ng danh Whister- Blackcomb thu?c British Columbia là n?i t? ch?c nhi?u s? ki?n c?a Olympic mùa ?ông n?m 2010.

Du l?ch

Canada là ??t n??c v?i di?n tích l?n th? 2 trên th? gi?i, c?ng là n?i r?t thu hút du khách b?i vô s? nh?ng ?i?m ??n tuy?t ??p, thiên nhiên hoang dã,

Công viên Tombstone: Công viên r?ng 2200 km2, m?t 90 phút ?? t?i n?u b?n ?i t? thành ph? Dawson, t?nh Yukon. T?i ?ây, b?n s? ???c chiêm ng??ng phong c?nh hùng v? t?o nên t? nh?ng ng?n núi hi?m tr?, b?ng giá quanh n?m, và nh?ng loài ??ng v?t hoang dã.

??o Hoàng t? Edward: ?ây là t?nh nh? nh?t c?a Canada. ??o Hoàng t? Edward ?ã s?m n?i ti?ng do xu?t hi?n trong cu?n ti?u thuy?t “Anne of green gables” n?m 1908, hi?n còn n?i ti?ng h?n khi có r?t nhi?u bãi bi?n ??p, h?i s?n t??i ngon, nh?ng ki?n trúc l?ch s?, và c? nh?ng vách ?á ?? hay ???c nh?c ??n trong cu?n ti?u thuy?t.

Làng chài Peggy’s Cove: Làng chài thu?c t?nh l? ven bi?n phía ?ông c?a Nova Scotia có phong c?nh thiên nhiên tuy?t ??p, h?i s?n t??i ngon, n?i ti?ng v?i ng?n h?i ??ng xây t? n?m 1915.

Bán ??o Avalon: Nh?ng núi b?ng trôi th??ng xuyên xu?t hi?n t?i t?nh Newfoundland và Labrador. Vào m?t ngày ??p tr?i b?n có th? d? dàng chiêm ng??ng nh?ng núi b?ng trôi 10.000 tu?i t? nhi?u ?i?m d?c theo b? bi?n phía b?c và phía ?ông c?a t?nh, trong ?ó có bán ??o Avalon. Th?i gian t?t nh?t ?? b?t g?p nh?ng núi b?ng trôi là vào mùa xuân và ??u mùa hè.

??o Fogo: ?ây là n?i tuy?t v?i ?? tr?i nghi?m cu?c s?ng c?a ng? dân ? khu v?c Newfoundlanh và Labrador . Hòn ??o có 11 c?ng ??ng c? dân.

Thác Niagara: ?ây là c?m thác bao g?m 3 ng?n thác khác nhau, n?m gi?a biên gi?i c?a Canada và M?. Thác Houseshoe (trong ?nh) là n?i ti?ng nh?t. B?n ch? c?n m?t 1 gi? ?i t? Toronto, Canada ?? chiêm ng??ng nh?ng ng?n thác này.

Các h? n??c ? Saskatchewan: T?i t?nh Sasketchewan có h?n 100.000 h? n??c. H? Otter (trong ?nh) là m?t ?i?m ??n tuy?t v?i ?? câu cá, c?m tr?i, chèo thuy?n, và ng?m c?nh hoàng hôn…

V??n Qu?c gia Jasper: Glacier Skywalk là m?t ??a danh n?i ti?ng ? trong V??n Qu?c gia Jasper, nhô ra 35 mét ngoài vách ?á trên dãy Sunwapta, v?i sàn b?ng kính trong su?t khi?n cho du khách t?i ?ây có th? d? dàng chiêm ng??ng nh?ng ng?n núi hùng v? xung quanh.

Nhà th? Notre Dame: N?m t?i Montreal, Nhà th? Notre Dame là m?t trong nh?ng nhà th? ??p nh?t c?a Canada. ???c hoàn thành vào n?m 1891, ??n n?m 1989 n?i ?ây ?ã tr? thành di tích l?ch s? qu?c gia, là n?i di?n ra nhi?u s? ki?n tr?ng ??i v? chính tr? và tôn giáo.

V??n Qu?c gia Sirmilik: N?m t?i vùng lãnh th? Nuvavut – C?c B?c c?a Canada, V??n Qu?c gia Sirmilik r?ng 22.000 km2 ???c t?o thành t? nh?ng dòng sông b?ng, núi non hùng v?, v?nh h?p và nhi?u thung l?ng. T? tháng 4 t?i tháng 6 là kho?ng th?i gian thích h?p ?? chiêm ng??ng núi b?ng.

Kênh Rideau: ?ây là con kênh l?ch s? ???c xây d?ng vào ??u th? k? 19, bao g?m h? th?ng h?, sông ngòi, kênh r?ch tr?i dài 202 km t? Kingston t?i Ottawa. Vào mùa ?ông, m?t ?o?n dài 7,8 km c?a kênh Rideau ?óng b?ng, nên ???c bi?n thành sân tr??t b?ng.

Yukon: Vùng lãnh th? nh? nh?t trong 3 lãnh th? liên bang c?a Canada là n?i tuy?t nh?t th? gi?i ?? ng?m c?c quang

Ph? c? Quebec: ???c xây d?ng vào ??u th? k? 17, di tích l?ch s? c?a thành ph? Quebec là Di s?n Th? gi?i ???c UNESCO công nh?n mang ??m d?u ?n th?i thu?c ??a. The Upper Town ???c xây d?ng trên vách ?á, bao g?m nhi?u nhà th?, tu vi?n, cung ?i?n (?nh).

Th? tr?n Whistle, British Columbia: ?ây là m?t th? tr?n ngh? d??ng tuy?t ??p n?m ? t?nh British Columbia c?a Canada. Ch? cách Vancouver 2 gi? xe ch?y, Whistle t?ng là n?i di?n ra các s? ki?n th? thao và gi?i trí quan tr?ng, nh? Th? v?n h?i Olympic Mùa ?ông Vancouver 2010.

Nh?ng vách ?á Hopewell ? v?nh Fundy: V?nh Fundy ? b? ??i Tây D??ng c?a Canada là n?i có th?y tri?u cao nh?t trên th? gi?i, t?o nên k? quan, v?i s? xói mòn c?a th?y tri?u, chìm trong n??c 2 l?n m?i ngày. Kho?ng cách gi?a th?y tri?u cao nh?t và th?p nh?t là 6 gi? 13 phút.

Th? tr?n Churchill, Manitoba: ???c bi?t ??n nh? là n?i t?p trung nhi?u g?u B?c C?c nh?t th? gi?i, du khách t?i ?ây có th? d? dàng b?t g?p chúng t? kho?ng cách g?n. Vào mùa thu, nh?ng con g?u t?p trung d?c theo bãi bi?n c?a v?nh Hudson, r?i b? môi tr??ng s?ng vào mùa hè ?? tìm ki?m th?c ?n.

V?n hóa

1. ??t n??c ?a v?n hóa: Canada là m?t n??c thu hút dân c? t? kh?p m?i n?i trên th? gi?i ??n sinh s?ng nhi?u nh?t. Do ?ó, Canada là m?t qu?c gia ?a v?n hóa.

2. Lá phong – Bi?u t??ng c?a Canada

T? ??u th? k? 18 lá phong ???c coi là bi?u t??ng c?a Canada – t??ng tr?ng cho s?c m?nh, v?n hóa và l?ch s? lâu ??i c?a qu?c gia này. Các bi?u t??ng khác c?a qu?c gia này c?ng khá n?i ti?ng là con h?i ly, con ng?ng Canada, v??ng mi?n, c?t g?…

3.  V?n hóa giao ti?p

Ng??i Canada r?t l?ch thi?p, tinh t? và nh? nhàng trong giao ti?p. Câu “xin l?i” và “c?m ?n” ???c s? d?ng khá th??ng xuyên. Ngoài ra, ng??i Canada có th? nhanh chóng g?i b?n b?ng tên thay vì g?i theo h?, ch?ng t? h? ?ã t?ng thêm ph?n c?i m? v?i b?n.

Nh?ng ch? ?? mà ng??i Canada thích ???c trò chuy?n là du l?ch, quê quán, n?i ?, công vi?c, v?n hóa ??a ph??ng c?a b?n,… M?t s? ch? ?? c?n tránh trong l?n ti?p xúc ??u tiên là v?n ?? ti?n b?c, l??ng và thu nh?p, tôn giáo tín ng??ng và chính tr?.

4.  V?n hóa ?m th?c

Canada khá n?i ti?ng v?i n?n ?m th?c ?a d?ng và ??c ?áo. Là ??t n??c c?a “lá phong ??”, n?i ?ây ???c thiên nhiên ban t?ng nhi?u l?i th?, nên có nh?ng món ?n ??c tr?ng liên quan ??n lá phong. N?u ??t chân ??n n?i này,b?n không th? không m?t l?n n?m th? nh?ng món ??c s?n nh?: Siro cây lá phong, r??u vang ?á, tôm hùm ?út lò c?a Prince Edvvard Island; món chân h?i c?u c?a Newfoundland; bánh ???ng cây phong c?a Quebec; phô mai và bagel ki?u truy?n th?ng c?a Oka; th?t bò Alberta; bánh Nanaimo và cá h?i n??ng trên t?m g? tuy?t tùng c?a British Columbia,…

5.  V?n hóa kinh doanh

Trong giao d?ch th??ng m?i, ??i tác ng??i Canada th??ng ?i th?ng vào ch? ?? chính sau ít phút trao ??i. Do v?y, b?n nên ch? ??ng, t? tin gi?i thi?u và kh?ng ??nh nh?ng th? m?nh c?a mình trong h?p tác kinh doanh v?i ??i tác ngay t? l?n g?p ??u tiên, ?ây là m?t nét kinh doanh ??c tr?ng trong v?n hóa Cananda

6.  V?n hóa ?ng x?

? Canada, b?n không ???c phép hút thu?c lá trong nhà hàng, v?n phòng, các c? s? công c?ng, Ai mu?n hút thu?c ph?i ra ngoài tr?i, b?t k? khi ?ó ?ang là mùa ?ông hay m?a gió.

??t n??c này c?ng có nh?ng quy ??nh r?t ng?t nghèo trong vi?c bán r??u và u?ng r??u r?t khác v?i Vi?t Nam. Vào b?a ?n tr?a, thông th??ng h? không u?ng ?? u?ng có c?n, b?a t?i nhi?u l?m c?ng ch? có m?t c?c r??u vang.

7.  Song ng?

Hai ngôn ng? ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t ? Canada là ti?ng Anh và ti?ng Pháp. G?n 60% ng??i dân c?a qu?c gia này s? d?ng ti?ng Anh là ti?ng m? ??. Ti?ng Pháp ???c s? d?ng b?i 22% dân s?. T?t c? các c?c và các v?n ki?n chính ph? ??u s? d?ng 2 lo?i ngôn ng? này.

8.  Th?a nh?n k?t hôn ??ng tính

Trong khi M? m?i công nh?n k?t hôn ??ng gi?i vào tháng 6 v?a qua thì Canada l?i th?a nh?n k?t hôn ??ng tính t? r?t lâu. Qu?c gia này có r?t nhi?u các chính sách xã h?i nh?m ??m b?o cu?c s?ng cho ng??i dân nh?: ch?m sóc s?c kh?e c?ng ??ng, chính sách thu? ?? phân lo?i giàu nghèo, c?m án t? hình, n? l?c m?nh m? ?? h?n ch? nghèo ?ói, ki?m soát ch?t ch? súng và v? khí…

9.  V?n hóa th? thao

Các môn th? thao ???c ?a chu?ng nh?t ? Canada là khúc côn c?u và Lacrosse (môn th? thao dùng v?t ?? b?t và ném bóng). Ngoài ra, còn có các môn th? thao khác là bóng ?á, tr??t tuy?t, bóng chày, gôn, bóng chuy?n…

10. V?n hóa l? h?i

L? h?i là m?t ph?n sinh ??ng c?a v?n hóa Canada. Các l? h?i ???c t? ch?c nhi?u nh?t vào mùa hè, b?t ??u b?ng ngày Victoria 24 tháng 5.

L? h?i Caribana là m?t trong nh?ng l? h?i v?n hóa l?n nh?t Canada ???c t? ch?c trong vòng 18 ngày vào m?i mùa hè. H?n n?a, ?i?u nh?y T’sasala truy?n th?ng chính là m?t trong nh?ng nét v?n hóa n?i ti?ng c?a Canada. T? nh?ng ??a tr? nh? c?ng ?ã ???c luy?n t?p và bi?u di?n ?i?u nh?y hoang dã này