GIỚI THIỆU PRINCE EDWARD ISLAND

ĐỊNH CƯ CANADA AIPP TẠI PRINCE EDWARD ISLAND

V? TRÍ ??A LÝ

Là m?t t?nh bang c?a vùng mi?n ?ông c?a Canada. ?ây là t?nh bang nh? nh?t c?a Canada và xanh nh?t
c?a Canada, thiên nhiên t??i ??p, không khí trong lành. N?i ?ây có nhi?u s?n l??ng tôm hùm, nên còn g?i là ??o tôm hùm.

KHÍ H?U – THIÊN NHIÊN

Th?i ti?t c?a hòn ??o này t??ng ??i d? ch?u h?n nhi?u bang khác ? Canada v?i mùa hè mát m? (nhi?t ?? t? 20°C ??n 30°C, khá d? ch?u ??i v?i ng??i Vi?t), mùa ?ông ?m h?n nh?ng n?i khác
do ?nh h??ng c?a dòng h?i l?u nóng.

GIÁO D?C PHÁT TRI?N

??o cung c?p m?t h? th?ng giáo d?c công hàng ??u cho c? dân c?a mình, b?t ??u t? ch??ng trình Giáo d?c ?u th? cho ??n h?t l?p 12. Có m?t ch??ng trình ?ào t?o ngh? toàn di?n giúp nh?ng ng??i sau trung h?c mu?n h?c ngh? và tìm vi?c làm.

TIÊU CHU?N S?NG

Ý th?c b?o v? môi tr??ng c?a ng??i dân n?i ?ây r?t cao. Chính quy?n ??o b?o v? ng??i tiêu dùng theo hình th?c ?i?u ch?nh m?t s? m?t hàng. Chi phí nhà ? và chi phí sinh ho?t ? ??o Prince Edward n?m ? m?c th?p nh?t Canada.

??o Hoàng t? Edward (ti?ng Anh: Prince Edward Island, vi?t t?t: PEI; ti?ng Pháp: l’Île-du-Prince-Édouard) là m?t t?nh bang c?a vùng mi?n ?ông c?a Canada. ?ây là t?nh bang nh? nh?t c?a Canada v? di?n tích và dân s?, ??o ???c ??t theo tên c?a Hoàng t? Edward Augustus – Công t??c c?a Kent và Strathearn c?a Anh.N?n kinh t? c?a t?nh bang Prince Edward Island (PEI) ???c chi ph?i b?i các ngành công nghi?p theo mùa v? c?a ngành nông nghi?p, du l?ch, và ngành th?y s?n. T?nh ít có ngành công nghi?p n?ng và s?n xu?t. M?c dù các m? khoáng s?n ch?a ???c tìm th?y, các th?m dò cho khí ??t t? nhiên ?ã d?n ??n s? phát hi?n c?a m?t s? l??ng không ti?t l? c?a khí t? nhiên.

Nông nghi?p chi?m ?u th? trong n?n kinh t? c?a t?nh bang PEI. Trong su?t th? k? 20, khoai tây ???c ch?n làm cây tr?ng ch? ??o, mang l?i m?t ph?n ba ngu?n thu chính c?a t?nh.Trong th?i gian g?n ?ây, s?n l??ng khoai tây c?a t?nh ??ng th? ba ? Canada, v?i s?n l??ng hàng n?m là 1300 tri?u kg. T??ng ???ng v?i s?n l??ng c?a bang Ohio kho?ng 6200 tri?u kg m?t n?m v?i s? dân cao h?n g?p 9,5 l?n so v?i PEI. Hi?n PEI là n?i s?n xu?t h?t gi?ng khoai tây chính và hi?n ?ang ???c xu?t kh?u ?i h?n 20 n??c trên th? gi?i.

Ngoài ra c?ng nh? các t?nh bang thu?c c?ng ??ng các t?nh duyên h?i Canada, n?n kinh t? t?nh bang c?ng d?a vào vi?c thu ho?ch thu? h?i s?n, ??c bi?t là ?ánh b?t tôm hùm, ?ánh b?t hàu và nuôi trai.

T?nh n?i li?n v?i t?nh bang New Brunswick b?ng c?u Confederation. Cây c?u ???c m? c?a vào ngày 01 tháng 6, n?m 1997, k?t n?i Borden-Carleton và Cape Jourimain và thay th? B?n phà Marine Atlantic. K? t? khi c?u Confederation ???c ??a vào l?u thông ?ã thúc ??y giao thông ?i l?i, giúp ngành du l?ch và kinh t? (d?a trên vi?c xu?t kh?u cá, nông s?n) c?a t?nh bang PEI ???c phát tri?n m?nh.

Chính quy?n PEI t?nh b?o v? ng??i tiêu dùng d??i nhi?u hình th?c nh?: quy ??nh các lo?i giá c? t? t?ng ti?n thuê c?n h? cho ??n các s?n ph?m d?u khí bao g?m khí ??t, d?u diesel, propane và d?u s??i ?m. Vi?c bán ?? u?ng có ga nh? bia và n??c gi?i khát trong lon nhôm ho?c chai nh?a, ?ã b? c?m vào n?m 1976 nh? là m?t bi?n pháp môi tr??ng ?? ?áp ?ng v?i m?i quan tâm c?a c?ng ??ng. Công ty bia và n??c gi?i khát s? d?ng chai th?y tinh REFILLABLE cho s?n ph?m c?a mình (khách hàng có th? ??i l?i t?i các c?a hàng và kho chai).

Hi?n nay, có kho?ng 15% ?i?n n?ng tiêu th? trên hòn ??o này ???c t?o ra t? n?ng l??ng tái t?o ( ?a ph?n là t? gió – phong ?i?n); chính quy?n t?nh ?ã ??t m?c tiêu n?ng l??ng tái t?o lên 30-50% ?i?n n?ng tiêu th? trong n?m 2015.

Nhi?t ?? mùa xuân t?i PEI mát m? cho ??n khi bi?n b?ng tan ch?y, th??ng là vào cu?i tháng 4. Mùa hè v?a ?m, không khó ch?u so v?i nhi?t ?? t?i ?a hàng ngày (th?nh tho?ng m?i ??t m?c cao nh?t là 30°C). Mùa thu r?t d? ch?u, m?c dù có th? có các c?n bão ho?t ??ng. T? Tháng M??i Hai-Tháng T?, thì P.E.I. th??ng có nhi?u m?a, tuy?t.

Giáo d?c phát tri?n

T?i Canada, t?t c? công dân và th??ng trú nhân d??i 20 tu?i ???c h??ng ch??ng trình giáo d?c mi?n phí cho ??n khi k?t thúc ch??ng trình ph? thông trung h?c thông qua h? th?ng tr??ng công l?p. ??o Prince Edward cung c?p m?t h? th?ng giáo d?c công hàng ??u cho c? dân c?a mình, b?t ??u t? ch??ng trình Giáo d?c ?u th? cho ??n h?t l?p 12.

Các truy?n th?ng v?n hoá c?a hòn ??o v? ngh? thu?t, âm nh?c và sáng t?o ??u ???c h? tr? thông qua h? th?ng giáo d?c công. Có m?t ch??ng trình ?ào t?o ngh? toàn di?n giúp nh?ng ng??i sau trung h?c mu?n h?c ngh? và tìm vi?c làm.

Nh?ng ?i?u thú v? v? ??o Prince Edward  

? Ý th?c b?o v? môi tr??ng c?a ng??i dân n?i ?ây r?t cao, các công trình công c?ng c?ng ???c gi? gìn c?n th?n.

?L? h?i Charlottetown là liên hoan ngh? thu?t ???c t? ch?c hàng n?m t?i trung tâm Ngh? thu?t Liên hi?p.

? Vi?c bán các lo?i ?? u?ng có ga nh? bia và n??c gi?i khát có v? bao bì là ch?t th?i không th? tái ch? ?ã b? c?m t? n?m 1976 cho ??n n?m 2008. ?ây là bi?n pháp b?o v? môi tr??ng tr??c nh?ng m?i quan ng?i c?a ng??i dân v? rác th?i.

? ??t ?? trên ??o Prince Edward là k?t qu? c?a s? tích t? các h?p ch?t s?t trong lòng ??t.

? Chính quy?n ??o b?o v? ng??i tiêu dùng theo hình th?c ?i?u ch?nh m?t s? m?t hàng,ví d?: giá cho thuê c?n h?, các s?n ph?m d?u khí bao g?m khí ??t, d?u diesel, propan và d?u s??i ?m.

? Thu? thu nh?p cá nhân c?a ??o cao h?n m?c trung bình c?a Canada là 18,37%. Thu? ???c áp d?ng cho h?u h?t hàng hoá và d?ch v?, tr? m?t s? lo?i qu?n áo, th?c ph?m và nhiên li?u s??i nhà. Thu? c?ng ???c áp d?ng cho Thu? Hàng Hóa và D?ch V? Liên Bang.

? ??o Prince Edward có dân s? khá th?a th?t và giá nhà r? nên r?t ???c ?a chu?ng.

? Chi phí nhà ? và chi phí sinh ho?t ? ??o Prince Edward n?m ? m?c th?p nh?t Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *