Gi?i thi?u t?nh bang

 • Di?n tích: 661.848 km²
 • Dân s?: 4.427.286 ng??i 
 • Th? ph?: Edmonton
 • Thành ph? l?n nh?t: Calgary
 • Di?n tích: 944.735 km²
 • Dân s?: 5.124.382 ng??i
 • Th? ph?: Victoria
 • Thành ph? l?n nh?t: Vancouver
 • Di?n tích: 649.950 km²
 • Dân s?: 1.379.129 ng??i 
 • Th? ph?: Winnipeg
 • Thành ph? l?n nh?t: Winnipeg
 • Di?n tích: 72.098 km²
 • Dân s?: 780.036 ng??i 
 • Th? ph?: Moncton
 • Thành ph? l?n nh?t: Saint John 
 • Di?n tích: 405.212 km²
 • Dân s?: 520.796 ng??i
 • Th? ph?: St. John’s
 • Thành ph? l?n nh?t: St. John’s
 • Di?n tích: 55.283 km²
 • Dân s?: 978.936 ng??i
 • Th? ph?: Halifax
 • Thành ph? l?n nh?t: Halifax
 • Di?n tích: 1.076.395 km²
 • Dân s?: 14.748.434 ng??i
 • Th? ph?: Toronto
 • Thành ph? l?n nh?t: Toronto
 • Di?n tích: 5.660 km²
 • Dân s?: 158.361 ng??i
 • Th? ph?: Chartlottetown
 • Thành ph? l?n nh?t: Chartlottetown
 • Di?n tích: 651.900 km²
 • Dân s?: 1.182.536 ng??i
 • Th? ph?: Regina
 • Thành ph? l?n nh?t: Saskatoon
 • Di?n tích: 1.346.106 km²
 • Dân s?: 44.892 ng??i 
 • Th? ph?: Yellowknife
 • Thành ph? l?n nh?t: Yellowknife
 • Di?n tích: 2.093.190 km²
 • Dân s?: 39.283 ng??i 
 • Th? ph?: Iqaluit
 • Thành ph? l?n nh?t: Iqaluit
 • Di?n tích: 482.443 km²
 • Dân s?: 41.054 ng??i
 • Th? ph?: Whitehorse
 • Thành ph? l?n nh?t: Whitehorse