GIỚI THIỆU VỀ NOVA SCOTIA

tỉnh bang new brunswick

V? TRÍ ??A LÝ

Là t?nh bang n?m ? c?c ?ông, thu?c khu v?c ??i Tây D??ng c?a Canada. G?n ?ây t?nh bang này ?ã và
?ang tr? thành m?t l?c l??ng kinh t? quan tr?ng c?a Canada t? s? bùng n? n?ng l??ng và tài nguyên
thiên nhiên.

TIÊU CHU?N S?NG

Chi phí nhà ? và s??i ?m, c?ng nh? chi phí sinh ho?t nói chung, thu?c lo?i th?p nh?t ? Canada. V?i vi?c làm trong l?nh v?c công nghi?p hi?n ??i c?a
t?nh, ng??i ta có th? s?ng m?t l?i s?ng tho?i mái v?i m?c s?ng cao.

KHÍ H?U

T?nh này ???c chia thành sáu lo?i khí h?u, nh?ng trong ?i?u ki?n r?ng h?n Newfound and ???c coi là khí h?u l?c ??a ?m.

GIÁO D?C

Là t?nh cung c?p m?t h? th?ng giáo d?c công c?ng tuy?t v?i cho các l?p M?u giáo ??n 12. H?c phí trung bình x?p h?ng th?p th? hai trong c? n??c v?i h?n $ 2.600/n?m. Ngoài ra còn có m?t s? tr??ng Cao ??ng
ngh? nghi?p do chính ph? ?i?u hành.

Nhân c? h?i này ?? tìm hi?u v? t?nh Nova Scotia c?a Canada.

Nova Scotia là m?t trong b?n t?nh ??i Tây D??ng c?a Canada và có g?n 1 tri?u ng??i. N?m trên b? bi?n phía ?ông c?a Canada, Nova Scotia bao g?m h?n 3.800 hòn ??o ven bi?n ngoài lãnh th? ??i l?c. Halifax, v?i dân s? h?n 400.000 ng??i, là thành ph? l?n nh?t c?a Nova Scotia và là th? ?ô chính tr? c?a Nova Scotia . ?ây c?ng là m?t trong nh?ng c?ng bi?n l?n c?a Canada và là c?a ngõ chính c?a ??i Tây D??ng.

Trong su?t th?i gian khi ?a s? ng??i ??n Canada b?ng thuy?n, B?n tàu Halifax 21 c?a Halifax là n?i mà g?n nh? t?t c? nh?ng ng??i nh?p c? ??n Canada ??u tiên ch?n ??n, làm cho n?i ?ây tr? thành m?t m?c quan tr?ng ??i v?i vi?c nh?p c? c?a Canada. Nova Scotia c?ng là n?i có c?ng ??ng ng??i Canada g?c Canada lâu ??i nh?t.

Trên trang này, b?n s? tìm th?y thông tin v? :

t?nh bang nova scotia

Nova Scotia có m?t n?n kinh t? r?t ?a d?ng bao g?m các ngành công nghi?p tr?ng ?i?m trong l?nh v?c d?ch v?, s?n xu?t và khai thác m?. Theo truy?n th?ng, nhi?u ng??i dân Nova Scotic ?ã ki?m s?ng t? nh?ng kho cá c?a Scotian Shelf. Th?t không may, tài nguyên cá ?ã tr? nên nguy c?p trong nh?ng n?m g?n ?ây, ?nh h??ng l?n ??n ngành công nghi?p ?ánh cá. G?n ?ây, n?n kinh t? Nova Scotia ?ã ?a d?ng hóa thành công, và v?i vi?c ?ào t?o l?i nhi?u ng??i ?ã m?t vi?c làm v?i s? suy gi?m c?a ngành th?y s?n ?ã tìm ???c vi?c làm m?i trong các ngành phát tri?n c?a Nova Scotia. Vào tháng 9 n?m 2006, s? bùng n? vi?c làm này ?ã khi?n t? l? th?t nghi?p trong t?nh xu?ng d??i m?c trung bình c?a Canada l?n ??u tiên trong l?ch s? c?a t?nh bang. Halifax, là m?t trung tâm ?ô th? l?n, là n?i có nhi?u ngành công nghi?p và ngh? nghi?p và n?n kinh t? c?a nó là trung tâm c?a ??i Tây D??ng t?i Canada.

Nova Scotia có m?t ngành lâm nghi?p phát tri?n cao c?ng nh? m?t l?nh v?c nông nghi?p th??ng m?i chuyên ngành cao. Ngành khai thác m? b? chi ph?i b?i s?n xu?t than. T?nh Nova Scotia g?n ?ây ?ã b?t ??u ???c h??ng l?i t? vi?c th?m dò r?ng rãi d?u khí ngoài kh?i ?ã ???c th?c hi?n trong th?p k? qua.

K? t? khi s?n xu?t d?u th??ng m?i ??u tiên b?t ??u g?n ??o Sable vào n?m 1991, doanh thu t? d?u khí ?ã t?ng ?áng k?, thúc ??y s? chuy?n ??i n?n kinh t? c?a Nova Scotia.

Du l?ch c?ng là m?t l?nh v?c quan tr?ng trong n?n kinh t? c?a t?nh. G?n hai tri?u du khách ??n Nova Scotia m?i n?m, nhi?u trong s? ?ó ??n t? khách du l?ch n??c ngoài.

t?nh bang nova scotia

Thu nh?p trung bình c?a Nova Scotia ???c x?p h?ng cao nh?t v? m?t hàng h?i. Thu nh?p trung bình c?a gia ?ình cho Nova Scotia là $ 67,910. ??i v?i khu v?c Halifax, thu nh?p gia ?ình trung bình cao h?n m?t chút, ? m?c 80.490 ?ô la, cao h?n m?c trung bình c?a Canada.

Chi phí sinh ho?t ? Nova Scotia là khá h?p lý, th?p h?n m?c trung bình c?a Canada. K?t h?p v?i m?c l??ng trung bình tho?i mái trong t?nh, ng??i dân Nova Scoti có th? ?? tiêu chu?n s?ng cao. Thu? thu nh?p cá nhân c?a t?nh là kho?ng 15,8%.

t?nh bang nova scotia

M?t trong nh?ng y?u t? chính c?a chi phí sinh ho?t th?p c?a Nova Scotia là nhà ? giá c? ph?i ch?ng. Giá trung bình ?? mua nhà ? Halifaxdi?n tích ch? là $ 281,000, trong khi m?t ngôi nhà có kích th??c t??ng t? ? m?t s? thành ph? l?n khác c?a Canada có th? ???c d? ki?n ??s? có giá g?p ?ôi s? ti?n ?ó. Nhà ? phù h?p và giá c? ph?i ch?ng có s?n. T? l? ph?n tr?m trung bình c?a thu nh?p h? gia ?ình chi?m b?i chi phí s? h?u là m?t trong nh?ng m?c th?p nh?t trong c? n??c và thay ??i t? 21-32%, tùy thu?c vào lo?i nhà liên quan.

t?nh bang nova scotia

T?t c? ng??i Canada d??i 20 tu?i ???c h??ng giáo d?c mi?n phí cho ??n h?t tr??ng trung h?c do chính quy?n t?nh c?p. Chính ph? Nova Scotia cung c?p tr??ng h?c mi?n phí t? m?u giáo ??n l?p 12, có s?n b?ng c? ti?ng Anh và ti?ng Pháp. Nh? v?i th?m quy?n khác ? Canada, t?t c? các giáo viên trong h? th?ng giáo d?c công l?p c?a Nova Scotia ??u có b?ng ??i h?c c?ng nh? ?ào t?o giáo viên tiên ti?n và tuân theo m?t ch??ng trình gi?ng d?y theo quy ??nh c?p t?nh.

Nova Scotia có m?t h? th?ng giáo d?c sau trung h?c toàn di?n bao g?m các tr??ng ??i h?c, tr??ng cao ??ng k? thu?t và các ch??ng trình h?c ngh?. H?c phí ??i h?c c?a Nova Scotia là cao nh?t ? b?t k? t?nh nào, v?i m?c trung bình kho?ng $ 5.500.

Các c? s? giáo d?c sau trung h?c c?a Nova Scotia cung c?p ??y ?? các ch??ng trình thông qua 11 tr??ng ??i h?c và 13 tr??ng cao ??ng chuyên nghi?p. Trong s? ?ó có ??i h?c Dalhousie (l?n nh?t), ??i h?c King’s College, ??i h?c Saint Mary, ??i h?c Mount Saint Vincent và Cao ??ng Ngh? thu?t và Thi?t k? Nova Scotia, t?t c? ? Halifax; và ??i h?c Sainte-Anne (Pháp ng?) và ??i h?c Cape Breton ? Sydney.

t?nh bang nova scotia

Theo Lu?t Canada, t?t c? các t?nh và vùng lãnh th? ph?i cung c?p d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e ph? c?p, ???c tài tr? công khai cho t?t c? công dân và c? dân h?p pháp c?a Canada. Nói cách khác, h?u h?t các d?ch v? y t? c? b?n ? Canada ??u ???c cung c?p mi?n phí tr?c ti?p cho b?nh nhân. M?t s? quy trình nào ?ó không ???c coi là c?n thi?t (ch?ng h?n nh? ph?u thu?t th?m m? t? ch?n và m?t s? quy trình ch?m sóc nha khoa, ch?ng h?n) th??ng không ???c ?? c?p,nh?ng danh sách các d?ch v? ???c thanh toán thay ??i công khai t? t?nh này sang t?nh khác.

Gi?ng nh? t?t c? các t?nh khác ? Canada, Nova Scotia cung c?p m?t ch??ng trình d?ch v? y t? công c?ng tài tr?. Ch??ng trình Nova Scotia b?o hi?m các c? dân ?? ?i?u ki?n c?a Nova Scotia cho t?t c? các d?ch v? c?a bác s? theo yêu c?u y t? ???c cung c?p t?i v?n phòng c?a bác s?, t?i nhà ho?c trong b?nh vi?n.

t?nh bang nova scotia

L?ch s? c?a Nova Scotia kéo dài h?n 11.000 n?m tr??c s? xu?t hi?n c?a nh?ng c? dân b?n ??a g?c c?a khu v?c. M?t s? h?u du? c?a nh?ng ng??i này s? tr? thành Mi’kmaq First Nation, ng??i v?n ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong ??i s?ng Nova Scotian. Nh?ng ng??i châu Âu ??u tiên ??n Nova Scotia là nh?ng ng??i Viking, ???c cho là ?ã ??n th?m vào kho?ng n?m 990. Không ai có th? tr? l?i cho ??n kho?ng 500 n?m sau v?i s? xu?t hi?n c?a nhà thám hi?m ng??i Ý n?i ti?ng John Cabot, ng??i ?ã ??n Cabe Breton n?m 1497. Châu Âu vi?c gi?i quy?t Nova Scotia s? b?t ??u kho?ng 100 n?m sau ?ó v?i m?t khu ??nh c? c?a Pháp t?i Port Royale.

T? nh?ng ngày ??u tiên tr??c khi thành l?p Canada nh? m?t ??t n??c, Nova Scotia là m?t ?i?m ??n ?? nh?p c? t? nhi?u n?i khác nhau. Vào th?i ?i?m Nova Scotia gia nh?p New Brunswick, Ontario và Quebec ?? thành l?p Dominion of Canada n?m 1867, t?nh này là n?i sinh s?ng c?a m?t s? c?ng ??ng v?n hóa khác nhau. Xu h??ng này s? ti?p t?c trong su?t nhi?u th? k? khi nhi?u ng??i m?i ??n ?ã ch?n ? l?i khu v?c Halifax sau khi h? ??n Canada.

M?t ph?n thú v? c?a l?ch s? Nova Scotia là vai trò mà c? dân c?a nó ?ã ch?i sau h?u qu? c?a hai bi k?ch l?n. Khi con tàu huy?n tho?i tàu Titanic chìm trên chuy?n ?i ??u tiên vào n?m 1912, m?t s? tàu t? c?ng Halifax s? d?n ???ng trong các n? l?c c?u h?.

M?t l?n n?a vào cu?i ngày 9/11, c? dân Halifax s? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ?ng phó v?i th?m k?ch, vì nhi?u máy bay trên không ?ã không th? h? cánh t?i Hoa K? tìm th?y chính mình t?i Sân bay Qu?c t? Halifax. Theo phong cách Nova Scotian th?c s?, ng??i dân Halifax ?ã m? nhà cho nh?ng hành khách b? m?c k?t, cung c?p th?c ?n, ?? dùng và s? tho?i mái.

t?nh bang nova scotia

Nova Scotia n?i ti?ng vì có m?t n?n v?n hóa thân thi?n và thân thi?n, ?ó là s? h?p nh?t c?a nhi?u c?ng ??ng v?n hóa g?i là t?nh nhà c?a h?. ??c bi?t m?t s? nhóm lâu ??i ?ã ?? l?i d?u ?n không th? xóa nhòa v? v?n hóa Nova Scotian bao g?m Scotland, Pháp, Gaelic, Mi’kmaq và African-Nova Scotian. K?t qu? là m?t h?n h?p rõ ràng là Nova Scotian.

Nova Scotia c?ng là n?i có các thành ph? hi?n ??i h? tr? các c?ng ??ng ngh? thu?t nh?n nh?p. M?t s? pha tr?n ??c ?áo c?a âm nh?c Celtic có ngu?n g?c trong t?nh v?i nh?ng ng??i bi?u di?n n?i ti?ng nh? Natalie McMaster và gia ?ình Rankin. Halifax là n?i có m?t sân kh?u âm nh?c và nhà hát hi?n ??i phát tri?n m?nh, s?n xu?t nhi?u hành vi ?ã tr? nên khá ph? bi?n trên toàn Canada và qu?c t?.

t?nh bang nova scotia

Dân s? c?a Nova Scotia g?n 1 tri?u ng??i ?ã tr? thành m?t trong nh?ng t?nh nh? nh?t c?a Canada v? dân s?. Tuy nhiên, do di?n tích ??t nh? h?n, t?nh này th?c s? có m?t ?? dân s? cao th? hai c?a b?t k? t?nh nào c?a Canada, ch? v??t qua ??o Prince Edward. M?t t? l? l?n ng??i dân Nova Scoti ch?n s?ng ? th? ?ô Halifax và các vùng ngo?i ô xung quanh.

Tên Nova Scotia xu?t phát t? ti?ng Latinh, có ngh?a là “New Scotland”. Không có gì ng?c nhiên khi dân t?c thi?u s? l?n nh?tnhóm ???c tìm th?y trong t?nh là ng??i Scotland, v?i nhi?u c? dân c?a t?nh xác ??nh di s?n Scotland. T?nh này c?ng là n?i sinh s?ng c?a các c?ng ??ng ng??i Ailen, Pháp, ? r?p, ??c, Hà Lan và Trung Qu?c. V?i s? t?ng tr??ng dân s? t? nhiên c?a Nova Scotia v? s? suy gi?m, t?nh có th? mong ??i ph?n l?n t?ng tr??ng trong t??ng lai c?a nó s? ???c h?ch toán b?i nh?p c?.

.

t?nh bang nova scotia

 

Di trú là trung tâm c?a quá kh? c?a Nova Scotia, hi?n t?i và t??ng lai c?a nó. G?n 2.500 ng??i nh?p c? ??nh c? ? Nova Scotia m?i n?m, m?t con s? mà t?nh ?ang h??ng ??n t?ng trong t??ng lai. Nova Scotia giúp thu hút nh?ng ng??i nh?p c? có k? n?ng mu?n ?n ??nh trong t?nh b?ng cách t?ng t?c các ?ng d?ng c?a h? thông qua  Ch??ng trình ?? c? Nova Scotia .

Ch??ng trình c?a t?nh có m?t s? dòng su?i, bao g?m công nhân lành ngh?, nh?ng ng??i mu?n làm vi?c trong m?t gia ?ình kinh doanh và nh?ng ng??i có quan h? ch?t ch? v?i m?t c?ng ??ng ? Nova Scotia. G?n ?ây, t?nh c?ng ?ã b?t ??u n? l?c m?nh m? ?? khuy?n khích sinh viên qu?c t? t?t nghi?p t? các tr??ng ??i h?c c?a t?nh ?? ? và làm vi?c t?i Nova Scotia .

t?nh bang nova scotia

Chính ph? Canada làm vi?c trên m?t h? th?ng liên bang, v?i s? ki?m soát m?t s? v?n ?? thu?c v? chính quy?n qu?c gia ? Ottawa, và nh?ng ng??i khác d??i quy?n ki?m soát c?a chính quy?n t?nh bang.

T?nh Nova Scotia có qu?c h?i ???c b?u ch?n m?t cách dân ch? (???c g?i là H?i ??ng L?p pháp Nova Scotia) ???c tìm th?y ? th? ph? c?a t?nhc?a Halifax. Trong t?ng s? 52 ??i di?n ???c b?u ?? ph?c v? l?i ích c?a các khu v?c ??a lý c? th?. Chính ph? hi?n t?i c?a t?nh ???c lãnh ??o b?i ??ng T? do Nova Scotia, ??ng ??u là Th? t??ng Stephen McNeil, ng??i ?ã tuyên th? nh?m ch?c vào tháng 10 n?m 2013.

t?nh bang nova scotia

Halifax

Halifax không ch? là th? ?ô c?a Nova Scotia; nó ho?t ??ng nh? trung tâm kinh t? c?a ??i Tây D??ng Canada. Dân s? c?a Halifax là h?n 400.000 ng??i. Thành ph? t? lâu ?ã là m?t trong nh?ng c?ng quan tr?ng nh?t c?a Canada, ??c bi?t là ??i v?i nh?ng ng??i nh?p c? m?i. Pier 21 c?a Halifax, ?ã t?ng là ?i?m vào chính c?a nh?ng ng??i m?i ??n Canada, hi?n ?ã ???c chuy?n ??i thành m?t b?o tàng nh?p c?.

Là m?t th? ph? c?a t?nh, chính quy?n các c?p là m?t ng??i s? d?ng lao ??ng quan tr?ng trong khu v?c Halifax. Cùng v?i các v?n phòng c?a Chính ph? Nova Scotia, Halifax c?ng là n?i có các ho?t ??ng trung tâm c?a B? Qu?c phòng Canada. M?t ch? nhân l?n khác trong thành ph? là c?ng Halifax, m?t trong nh?ng c?ng quan tr?ng nh?t ? B?c M?. Gi?ng nh? b?t k? thành ph? l?n hi?n ??i nào, Halifax là n?i có m?t ngành d?ch v? phát tri?n m?nh và nhi?u công ty t? nhân. V?i s? t?ng tr??ng c?a s?n xu?t d?u khí ngoài kh?i, l?nh v?c này ?ang tr? thành m?t ng??i s? d?ng ngày càng quan tr?ng ? Nova Scotia.

Halifax là m?t trung tâm h?c t?p và v?n hóa. Thành ph? này có m?t s? l??ng l?n các h?c vi?n h?u trung h?c, ?áng chú ý nh?t là ??i h?c Dalhousie và ??i h?c Saint Mary. C?ng ??ng có m?t c?nh ngh? thu?t nh?n nh?p, m?t trong ?ó t?o ra m?t s? nh?c s? hàng ??u c?a Canada. Halifax c?ng ?ã phát tri?n nh?ng n?m g?n ?ây nh? là m?t trung tâm s?n xu?t phim.


tin t?c liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *