VILLALAND DI TRÚ ??NH C? CANADA

V?i ph??ng châm “ Khách hàng là ?u tiên hàng ??u”, và ??nh h??ng “Liên t?c tìm ki?m nh?ng ch??ng trình ??nh c? t?t nh?t nh?m ph?c v? khách hàng” công ty ?ã luôn n? l?c tìm ki?m ??i tác uy tín xây d?ng th??ng hi?u, ni?m tin v?i khách hàng v?i nh?ng s?n ph?m chúng tôi cung c?p.

??i tác làm vi?c tin t??ng: V?i nhi?u n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c di trú, Villaland t? hào là ??n v? h?p tác tr?c ti?p v?i các công ty và nhà tuy?n d?ng t?i Canada, ???c nh?ng ?u ?ãi t?t nh?t t? ??t n??c b?n.

??ng hành cùng b?n: Chúng tôi giúp b?n ??nh h??ng t? quá trình làm h? s? ??n khi b??c sang ??nh c? Canada sinh s?ng và làm vi?c ?n ?inh, lâu dài, có cu?c s?ng an c? t?i Canada.

Tìm tr??ng, môi tr??ng làm vi?c cho con b?n: ??n v?i chúng tôi m?i v?n ?? ??u ???c gi?i quy?t nhanh chóng, m?t môi tr??ng t?t nh?: tr??ng h?c, chính sách ?u ?ãi, ??nh c? lâu dài,… ??u s? ???c h? tr? t? các chuyên gia di trú c?a chúng tôi.

V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, có ki?n th?c chuyên môn cao và s? g?n k?t uy tín v?i các ??i tác, hãng lu?t uy tín, các chuyên gia và lu?t s? di trú giàu kinh nghi?m, chúng tôi ?ã ???c khách hàng tin t??ng và l?a ch?n trong vi?c t? v?n ??u t? ??nh c? t?i qu?c gia lá phong ?? Canada.

V?i h?n 3 n?m kinh nghi?m t?n tâm ph?c v? cho khách hàng Vi?t Nam ??nh c? t?i n??c ngoài, VILLALAND cam k?t tr? thành ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y v?i các nhà ??u t? trên ch?ng ???ng dài ??n v?i m?c tiêu mà quý khách hàng theo ?u?i.

Cong ty dinh cu villaland (2)
Cong ty dinh cu villaland (2)

V? CHÚNG TÔI

  • ?i ??u trong l?nh v?c di c? và ??nh c? Canada
  • Luôn n? l?c làm hài lòng khách hàng,cung c?p d?ch v? t? v?n và d?ch v? x? lý h? s? chính xác và chuyên nghi?p.
  • Ho?t ??ng chuyên bi?t v? ??nh c?, vi?c làm và h?c t?p ? Canada
  • Các chuyên gia v?i h?n 10 n?m kinh nghi?m t? v?n và x? lý h? s? Canada

S? M?NH VÀ TRÁCH NHI?M

  • Cung c?p d?ch v? nh?p c?, ??nh c? t?i Canada di?n tay ngh? AIPP.
  • Cung c?p thông tin m?i nh?t và chính xác cho khách hàng trên website Chính ph?.
  • T? v?n chi ti?t, c? th?, phù h?p cho t?ng h? s? gia ?ình khách hàng và ?áp ?ng cho t?ng khách hàng m?t.
  • C?p nh?p s? thay ??i lu?t nh?p c? m?t cách nhanh chóng và ?? xu?t ch??ng trình nh?p c? t?i ?u phù h?p.
  • Xây d?ng m?t m?ng l??i v?i các nhà tuy?n d?ng ??a ph??ng trong các l?nh v?c kinh doanh khác nhau cho lao ??ng Canada và nh?p c? thông qua vi?c làm.
Cong ty dinh cu villaland
Công ty Villaland

GIÁ TR? C?T LÕI

??o ??c Ngh? Nghi?p

=> Luôn coi l?i ích c?a khách hàng chính là l?i ích c?a công ty

B? Dày Kinh Nghi?m

=> Có h?n 3 n?m kinh nghi?m trong lãnh v?c ??nh c? Canada AIPP.

Chuyên Viên T? V?n

=> T?n tâm, chuyên nghi?p, chính xác, nhanh chóng.

VILLALAND –  ??NH C? CANADA

Là m?t trong nh?ng công ty ?i ??u v? l?nh v?c t? v?n ??nh c? Canada di?n lao ??ng tay ngh? và di?n AIPP t?i Vi?t Nam. Chúng tôi ?ã ??ng hành và giúp ?? gia ?ình Vi?t Nam s? h?u th? th?c ??nh c? Canada.