Hiệp Định Toàn Diện Và Tiến Bộ Về Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Cptpp) Có Hiệu Lực Tại Việt Nam

Theo thông t?n xã Vi?t Nam ??a tin: Hi?p ??nh toàn di?n và ti?n b? v? quan h? ??i tác xuyên Thái Bình D??ng (CPTPP) có hi?u l?c t?i Vi?t Nam vào ngày 14 tháng 1, sau khi thông báo cho các ??i tác tr??c 60 ngày, d? ki?n ??s? m? ra nhi?u c? h?i cho n??c này t?ng c??ng Xu?t kh?u, nh?ng thách th?c c?ng s? r?t nhi?u.

CPTPP chính th?c có hi?u l?c vào ngày 30 tháng 12 n?m 2018 t?i sáu qu?c gia khác sau quá trình xem xét. Th?a thu?n th??ng m?i g?m 11 thành viên ???c ký k?t b?i Úc, Brunei, Canada, Chile, Nh?t B?n, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vi?t Nam t?i Santiago vào tháng 3 n?m 2018.

Hi?p ??nh th??ng m?i t?o ra m?t th? tr??ng th??ng m?i t? do v?i dân s? kho?ng 500 tri?u ng??i và t?ng s?n ph?m qu?c n?i (GDP) h?n 13,5 nghìn t? USD, chi?m 13% GDP toàn c?u.

CPTPP bao g?m các quy ??nh ??u t? và d?ch v? cho nhi?u l?nh v?c, d?n d?n bãi b? 98% thu? quan ??i v?i các s?n ph?m nông nghi?p và công nghi?p, gi?m b?t các quy ??nh ??u t? và t?ng c??ng b?o v? s? h?u trí tu?.

Chuyên gia kinh t? Lê ??ng Doanh, thành viên c?a ?y ban Chính sách Phát tri?n Liên H?p Qu?c cho bi?t vi?c ký k?t CPTPP là m?t b??c ti?n m?i c?a Vi?t Nam trong quá trình h?i nh?p qu?c t?, t?o c? h?i ?a ph??ng hóa quan h? kinh t? và th??ng m?i, tránh r?i ro do vi?c thi?t l?p quan h? v?i m?t s? th? tr??ng l?n.

Ông gi?i thích r?ng các ??i tác CPTPP khác s? bãi b? kho?ng 78% -95% dòng thu? ??i v?i hàng hóa thông th??ng c?a Vi?t Nam trong vòng n?m ??n m??i n?m t?i. Khi k?t thúc th?i h?n gi?m thu?, h? s? lo?i b? 98% -100% dòng thu?.

Trong khi ?ó, Vi?t Nam s? lo?i b? 65,8% dòng thu? cho ??i tác và ??n n?m th? 11, 97,8% s? ???c c?t gi?m.

CPTPP cho phép Vi?t Nam thi?t l?p quan h? th??ng m?i t? do v?i nhi?u ??i tác xa h?n và là ??ng l?c ?? các doanh nghi?p Vi?t Nam thâm nh?p th? tr??ng m?i.

 

Ngoài ra, vi?c ?i?u ch?nh và b? sung các s?n ph?m xu?t kh?u giúp các thành viên CPTPP ít c?nh tranh v?i nhau. Do ?ó, hi?p ??nh th??ng m?i d? ki?n ??s? m? ra c? h?i cho các m?t hàng xu?t kh?u chính c?a Vi?t Nam nh? d?t may, giày dép, ?? g? và h?i s?n ?? thâm nh?p vào các th? tr??ng m?i c?a Canada, Mexico và Peru.

Tr?n Qu?c Khánh-Th? tr??ng B? Công th??ng tin r?ng CPTPP s? t?o ra nhi?u c? h?i cho các công ty g? ??a ph??ng ?? thúc ??y xu?t kh?u, bao g?m g? dán, t?m g?, khung tranh, khung c?a và ??c bi?t là ?? n?i th?t trong nhà. Thu? nh?p kh?u c?a các s?n ph?m này hi?n ?ã ???c bãi b? (tr??c ?ây t? 6% ??n 9,5%)

Thu? xu?t kh?u ??i v?i các s?n ph?m d?t may Vi?t Nam sang các th? tr??ng không qua hi?p ??nh th??ng m?i t? do (FTA) là trên 10%. Khi CPTPP có hi?u l?c, nh?ng s?n ph?m ?áp ?ng các tiêu chí k? thu?t chung s? ???c h??ng m?c thu? su?t b?ng không. Do ?ó, giá các s?n ph?m c?a Vi?t Nam s? tr? nên c?nh tranh h?n, ông Ph?m Xuân H?ng, Ch? t?ch Hi?p h?i D?t may D?t may HCM cho bi?t.

Vi?c gi?m thu? c?ng là m?t y?u t? chính s? thúc ??y các nhà ??u t? trong và ngoài n??c phát tri?n các ngành công nghi?p nguyên li?u và h? tr? t?i Vi?t Nam. Các kho?n ??u t? c?a h? s? giúp thi?t l?p các liên k?t trong chu?i d?t may theo cách hi?u qu? h?n, thúc ??y s? phát tri?n b?n v?ng c?a ngành.

H?n n?a, nh? có t? cách thành viên CPTPP, các nhà s?n xu?t d?t may Vi?t Nam s? tìm hi?u thêm v? các th? tr??ng m?i ? Nam M? và ??y m?nh xu?t kh?u ? ?ó.

Thách th?c phía tr??c

Tuy nhiên, theo bà Tr?n Th? Thanh Huy?n, m?t quan ch?c c?a V? H?p tác Qu?c t? thu?c B? Tài chính, tuyên b? r?ng các tiêu chí ??t ra ?? có ???c các ?u ?ãi thu? ???c li?t kê trong các FTA không ??n gi?n, ??c bi?t là v?i m?t FTA m?i và toàn di?n nh? CPTPP. Hàng hóa Vi?t Nam ph?i ?áp ?ng các tiêu chu?n nghiêm ng?t và ??i m?t v?i nhi?u rào c?n k? thu?t.

 

Ông Ph?m Xuân H?ng c?a Hi?p h?i D?t may TP HCM nh?n xét r?ng các tiêu chí k? thu?t không ph?i là v?n ?? l?n ??i v?i các công ty d?t may Vi?t Nam. Tuy nhiên, m?t thách th?c khó kh?n là khi các quy ??nh v? ngu?n g?c s?i, ?òi h?i các quy trình kéo s?i, d?t và nhu?m v?i ???c th?c hi?n vào th? tr??ng CPTPP

Các công ty Vi?t Nam hi?n nh?p kh?u h?n 60% nguyên li?u t? ngoài khu v?c CPTPP, ông l?u ý thêm r?ng vi?c tìm ki?m ngu?n nguyên li?u m?i không ??n gi?n ??i v?i ngành d?t may ??a ph??ng.

Ông ch? ra r?ng CPTPP có th? ???c coi là m?t y?u t? thu hút ??u t? n??c ngoài cho ngành công nghi?p s?n xu?t nguyên li?u. Tuy nhiên, n?u s? d?ng các k? thu?t l?c h?u, ngành công nghi?p s? g?p r?i ro l?n v? ô nhi?m môi tr??ng. Các doanh nghi?p ??a ph??ng nên trình bày các ch??ng trình và k? ho?ch th?c thi ?? c?i thi?n n?ng l?c s?n xu?t ?? t?n d?ng các ?u ?ãi thu? quan t? các FTA hi?n t?i và t??ng lai.

Các chuyên gia c?ng khuy?n ngh? các công ty nên c?i thi?n n?ng l?c qu?n tr? và thay ??i ph??ng th?c s?n xu?t ?? c?i thi?n giá tr? gia t?ng c?a s?n ph?m. Ngoài ra, h? nên nâng c?p công ngh? ?? t?ng n?ng su?t và ?áp ?ng các tiêu chu?n môi tr??ng.

Ngu?n: Canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *