Hơn 200 Người Đăng Ký Thí Điểm Nhập Cư Đại Tây Dương Có Thể Được Thường Trú

Do nhu c?u s? d?ng ngu?n nhân l?c cao t?i Canada, ??c bi?t là khu v?c Atlantic – ?ây là khu v?c có di?n tích nh? nên ít thu hút ngu?n nhân l?c trong n??c c?ng nh? qu?c t?. Vì th? nên chính ph? liên bang ?ã m? m?t cu?c h?p gi?a các ban lãnh ??o chính tr? liên bang và t?nh t?i Newfoundland ?? ??a ra gi?i pháp phù h?p nh?m gi? chân và thu hút ngu?n l?c qu?c t?. Nh? th? mà ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng (AIPP) ???c ra ??i và ?i vào ho?t ??ng, m? ra c? h?i cho h?n 200 ng??i tham gia ??ng ký n?p ??n th??ng trú t?i Canada, ch??ng trình s? chính th?c kh?i ??ng nh?n ??n vào tháng ba.

??nh c? Canada

?? giúp ch??ng trình có s?c lan t?a r?ng rãi và t?o ?i?u ki?n cho ng??i dân có hi?u bi?t và d? dàng ??ng ký, n?p h? s? nhanh chóng ?ã có 400 nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh c?p phép ho?t ??ng tuy?n d?ng thông qua ch??ng trình AIPP.

Nh?ng s? li?u trên ???c ??a ra sau cu?c h?p t?i Steady Brook, Newfoundland. Không ch? v?y v?n ?? thúc ??y du l?ch t?i t?nh bang Atlantic Canada c?ng ???c các quan ch?c quan tâm và ??a vào th?o lu?n ?? tìm ra nh?ng sáng ki?n m?i giúp du l?ch phát tri?n m?nh m?.

Ch??ng trình ??nh c? di?n lao ??ng AIPP vùng Atlantic

Theo thông tin c?a c? quan di trú, t? n?n và qu?c t?ch Canada (IRCC) thông cáo thông qua ch??ng trình ??nh c? ??i Tây D??ng trong vòng 3 n?m ??u tiên, d? ki?n s? nh?n 2.000 ng??i m?i cùng v?i gia ?ình h? ??n làm vi?c và ??nh c? t?i ?ây. V?y ch??ng trình AIPP là gì? nó chính là ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh?, v?i s? h?p tác, liên k?t gi?a chính ph? liên bang và các t?nh New Brunswick, Nova Scotia, ??o Hoàng t? Edward (PEI), và Newfoundland và Labrador, trong ?ó ch??ng trình ???c chia thành 3 ch??ng trình nh? nh? sau:

??nh c? Canada

– Ch??ng trình lao ??ng tay ngh? cao ??i Tây D??ng (AHSP)

– Ch??ng trình lao ??ng tay ngh? b?c trung ??i Tây D??ng (AISP)

– Ch??ng trình lao ??ng sinh viên qu?c t? Atlantic (AIGP)

?? tr? thành ?ng viên ti?m n?ng b?n ph?i nh?n ???c gi?y m?i t? m?t nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh – ?ây là ?i?u ki?n ??u tiên, c?n thi?t ?? tham gia ch??ng trình AIPP . M?i t?nh s? ch?u trách nhi?m ch? ??nh s? d?ng lao ??ng. Khi tham gia ch??ng trình AIPP ng??i s? d?ng lao ??ng s? không c?n th?c hi?n ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng (LMIA) tr??c khi tuy?n d?ng thông qua AIPP mà tính n?ng khác c?a ch??ng trình s? ???c nhà tuy?n d?ng cam k?t h? tr? gi?i quy?t theo quy trình, giúp k?t n?i ?ng viên v?i t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán.

Ch??ng trình AIPP – h?p tác gi?a chính ph? liên bang và 4 t?nh bang khu v?c Atlantic ???c xem nh? m?t ?i?m sáng t?o ??u tiên mà c? quan di trú, t? n?n và qu?c t?ch Canada (IRCC) ??a ra. D? ki?n ch??ng trình s? ???c ??y nhanh ti?n ??, nh?m nhanh chóng c?i thi?n t? l? ngu?n l?c lao ??ng t?i khu v?c Atlantic (c?i thi?n kho?ng 60% ).

B?n ?ang mu?n tìm hi?u v? ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? c?a vùng Atlantic này thì liên h? ngay v?i chúng tôi – Công ty ??nh c? Canada Villaland m?t trong nh?ng ??n v? uy tín nh?t t?i Vi?t Nam chuyên cung c?p d?ch v? t? v?n và ??ng hành v?i khách hàng ??n t?n khi b?n nh?n ???c PR( th? th??ng trú nhân). B?n có th? liên h? thông qua các kênh Website, Fanpage, ho?c Hotline c?a chúng tôi!!!

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

ch??ng trình thí ?i?m ??i Tây D??ng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *