Hơn Nửa Triệu Người Canada Có Thể Làm Việc Trong Công Nghệ Sạch Vào Năm 2030

N?a tri?u ng??i dân Canada có th? s? ???c s? d?ng n?ng l??ng s?ch vào n?m 2030

Clean Energy Canada, m?t nhóm nghiên c?u công ngh? s?ch không thu?c ??ng phái có tr? s? t?i ??i h?c Simon Fraser ? BC, ?ã ban hành nghiên c?u, có tên The Fast Lane 

Trong báo cáo m?i, nhóm d? báo ngành công ngh? s?ch Canada s? t?ng tr??ng nhanh g?p b?n l?n so v?i trung bình công nghi?p trong 20 n?m t?i và t?o ra t?ng c?ng 160.000 vi?c làm m?i, ??a s? ng??i Canada làm vi?c trong ngành công ngh? s?ch lên 559.400.

V? c? b?n con s? ?ó s? t?ng thêm 110.000 vi?c làm, vì báo cáo c?ng d? ?oán kho?ng 50.000 vi?c làm nhiên li?u hóa th?ch s? b? m?t trong 10 n?m t?i vì các h?p ??ng  trong ngành v?i t?c ?? kho?ng 0,5% m?i n?m và chuy?n sang t? ??ng hóa.

?i?u ?ó ???c so sánh v?i nh?ng ?i?u nhóm ??a ra trong d? án t?ng tr??ng 3,5% m?i n?m trong l?nh v?c công ngh? s?ch.

Bà Merran Smith, giám ??c ?i?u hành c?a Clean Energy Canada cho bi?t.

Th? gi?i ?ang chuy?n sang s? d?ng n?ng l??ng s?ch, và chúng ta v?n có th? tr? thành m?t nhà lãnh ??o n?ng l??ng trong nh?ng th?p k? t?i, ?? làm ???c ?i?u ?ó, chúng ta c?n có chính sách khí h?u m?nh m? ?? h? tr? phát tri?n các công vi?c, kinh doanh, ??u t? n?ng l??ng s?ch.

Thay ??i khí h?u ?ã n?i lên nh? m?t trong ba m?i quan tâm hàng ??u c?a các c? tri Canada trong chi?n d?ch b?u c? liên bang ?ang di?n ra, theo cu?c th?m dò c?a Ipsos ???c th?c hi?n riêng cho Global News, và các cu?c bi?u tình r?m r? trên kh?p ??t n??c tu?n tr??c ?ã làm n?i b?t v?n ?? này.

Tuy nhiên, m?t n?a s? c? tri nói r?ng h? không mu?n tr? thêm b?t c? ?i?u gì ?? ??i phó v?i bi?n ??i khí h?u.

T?t c? b?n nhà lãnh ??o ??ng chính ?ã ?? xu?t các k? ho?ch khác nhau v? cách h? mu?n c? g?ng x? lý m?i ?e d?a.

Lãnh ??o ??ng T? do Justin Trudeau ?ã th?c thi thu? carbon trong su?t nhi?m v? c?a mình và h?a s? có hành ??ng m?nh m? ?? ??a Canada ??n m?c khí th?i th?p nh?t vào n?m 2050 ??ng th?i chi hàng t? ?ô la cho k? ho?ch tr?ng kho?ng hai t? cây xanh.

Ông c?ng ?ã cam k?t h?p pháp hóa m?t k? ho?ch v? cách h? tr? nh?ng ng??i lao ??ng s? b? ?nh h??ng b?i s? chuy?n ??i t? nhiên li?u hóa th?ch sang n?ng l??ng s?ch, m?t báo cáo c?a Clean Energy Canada c?ng ?ng h? các ngành công nghi?p chuy?n ??i.

Lãnh ??o ??ng b?o th? Andrew Scheer mu?n thoát kh?i thu? carbon và ?ã ?? xu?t yêu c?u các nhà phát th?i công nghi?p ??u t? m?t kho?n ti?n vào nghiên c?u và phát tri?n n?ng l??ng s?ch cho m?i t?n ô nhi?m mà h? th?i ra.

Nh?ng các nhà phê bình ?ã ??t câu h?i li?u ?i?u ?ó có ?? ?? gi?m l??ng khí th?i c?a Canada và ?? ?? gi? cho h? ?i ?úng h??ng ?? ?áp ?ng các m?c tiêu c?a Th?a thu?n Paris hay không.

Thông qua th?a thu?n ?ó, Canada cam k?t gi?m 30% l??ng khí th?i t? m?c n?m 2005 ??n n?m 2030.

Smith cho bi?t bà  hy v?ng m?c tiêu c?a báo cáo s? không làm gi?m ngành công nghi?p nhiên li?u hóa th?ch mà là cho th?y ti?m n?ng công nghi?p c?a m?t ngành ?ang phát tri?n nhanh chóng – và có ti?m n?ng phát tri?n h?n n?a.

Nhiên li?u hóa th?ch c?a Fossil s? không bi?n m?t sau m?t ?êm. Tuy nhiên, chúng ta c?n m?t chi?n l??c chuy?n ??i m?nh m? và rõ ràng cho nh?ng ng??i lao ??ng trong l?nh v?c nhiên li?u hóa th?ch. ??ng th?i Canada c?n ph?i gi? c? s? c?a các chính sách khí h?u mà chính ph? này ??a ra.

Th? gi?i ?ang chuy?n sang n?ng l??ng s?ch h?n và Canada không ki?m soát ???c ?i?u ?ó.

Ngu?n  canada.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *