IOM, UNHCR đình chỉ việc tái định cư; Canada trả lại người di cư bất hợp pháp cho Hoa Kỳ

Các qu?c gia trên th? gi?i ?ã th?c hi?n các bi?n pháp quy?t li?t ?? ng?n ch?n s? lây lan c?a virus corona (COVID-19) nh? ??a ra các h?n ch? ?i l?i và th?t ch?t biên gi?i. Canada c?ng không ngo?i l?.

Tuy nhiên, công dân Canada, th??ng trú nhân, thành viên gia ?ình g?n c?a ng??i Canada và th??ng trú nhân, c?ng nh? ng??i có gi?y phép h?c t?p và làm vi?c v?n có th? quay l?i Canada. 

Tr??c nh?ng h?n ch? v? ?i l?i trên toàn th? gi?i, T? ch?c Di c? Qu?c t? (IOM) và C? quan T? n?n Liên H?p Qu?c (UNHCR) ?ã tuyên b? r?ng h? ?ang th?c hi?n các b??c ?? ?ình ch? vi?c tái ??nh c? cho ng??i t? n?n.

Các t? ch?c này lo ng?i r?ng n?u không có s? ?ình ch? c?a vi?c tái ??nh c?, ng??i t? n?n có th? có nguy c? b? ph?i nhi?m v?i virus corona.

UNHCR n?m ngoái ?ã h? tr? tái ??nh c? cho kho?ng 63.600 ng??i t? n?n, m?t ph?n l?n trong s? h? ??n t? Syria. Tái ??nh c? bao g?m chuy?n ng??i t? n?n t? m?t ti?u bang ?ã c?p cho h? t? n?n, ??n m?t ti?u bang th? ba gi?i quy?t v?n ?? c? trú v?nh vi?n.

Canada là m?t trong s? ít các qu?c gia cung c?p các gi?i pháp tái ??nh c? thông qua ch??ng trình UNHCR. Các qu?c gia khác bao g?m M?, ??c, Úc và Anh c?ng nh? các n??c B?c Âu. K? t? khi ông Donald Trump ???c b?u làm t?ng th?ng M? n?m 2016, Canada là qu?c gia s? m?t trong vi?c cung c?p n?i tái ??nh c? cho ng??i t? n?n.

“Tái ??nh c? cung c?p cho nh?ng ng??i t? n?n m?t con ???ng s?ng, và IOM và UNHCR s? ti?p t?c công vi?c c?a h? ? các qu?c gia ch?p nh?n ng??i t? n?n, ph?i h?p v?i t?t c? các ??i tác liên quan, ?? ??m b?o r?ng vi?c x? lý các tr??ng h?p tái ??nh c? không b? gián ?o?n”, C? quan t? n?n Liên H?p Qu?c ?? c?p trong b?n t??ng trình.

M?t video ???c ??ng trên Twitter b?i UNHCR Canada nói r?ng nh?ng ng??i t? n?n ch?y tr?n chi?n tranh v?n có th? ???c phép v??t biên, ngay c? khi các qu?c gia áp d?ng các bi?n pháp giúp ki?m soát s? lây lan c?a virus corona.

https://twitter.com/UNHCRCanada/status/1239906833827061760

M?c dù v?y, nhi?u qu?c gia ?ã t?m th?i ?ình ch? ng??i t? n?n và ng??i tái ??nh c?, theo UNHCR.

Do ?ó, UNHCR và IOM ?ang c? g?ng kêu g?i các qu?c gia cho phép nh?ng ng??i t? n?n ?ang g?p r?i ro nh?p c?nh vào, ??c bi?t ??i v?i m?t s? tr??ng h?p.

Cam k?t c?a Canada ??i v?i ng??i t? n?n

Canada g?n ?ây ?ã công b? K? ho?ch nh?p c? giai ?o?n 2020-2022, k? ho?ch cho phép h?n m?t tri?u ng??i nh?p c? vào Canada trong ba n?m t?i. Trong s? ?ó, có 154.600 là ng??i t? n?n. V?i thông báo này ???c ??a ra trong b?i c?nh ??i d?ch virus corona, nhi?u kh? n?ng các k? ho?ch s? thay ??i và Canada có th? v?n cam k?t ti?p nh?n thêm ng??i t? n?n, bao g?m c? ng??i t? n?n tái ??nh c?.

Nh?ng ng??i t? n?n không tái ??nh c? là nh?ng ng??i ch?a ???c c?p t? n?n cho m?t qu?c gia th? hai.

Tr??c ??i d?ch virus corona, IRCC ?ã ??a ra các bi?n pháp ??c bi?t. Nh?ng ng??i di c? và ng??i t? n?n v??t biên qua biên gi?i t? Hoa K? s? ???c tr? l?i, ngay c? khi yêu c?u t? n?n ???c ??a ra t?i c?a kh?u.

T?t c? các cu?c h?n v?i ng??i yêu c?u t? n?n ??u b? h?y cho ??n ngày 13/04/2020. B? Di trú, T? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) s? liên h? v?i ng??i yêu c?u ???c t? n?n v?i thông tin v? ngày h?n m?i. Ng??i xin t? n?n v?n có th? g?i yêu c?u t? n?n tr?c ti?p n?u h? không có m?t cu?c h?n theo l?ch trình.

M?t khi virus corona ?ã ???c ng?n ch?n, Canada có th? s? quay tr? l?i ?? chào ?ón m?t s? l??ng l?n ng??i t? n?n tái ??nh c? và tr? thành qu?c gia s? m?t toàn c?u v? v?n ?? này.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *