Job offer Express Entry – Làm thế nào mới được tính điểm định cư?

Job offer Express Entry

Job Offer có giá tr? là m?t trong nh?ng y?u t? c?ng ?i?m cao nh?t khi tính theo h? th?ng ch?m ?i?m CRS c?a Express Entry. V?y job offer nh? th? nào thì ???c coi là h?p l??

Theo cách th?c x?p h?ng h? s? Express Entry c?a Canada, job offer (t?m d?ch L?i m?i làm vi?c) chính là m?t trong nh?ng y?u t? có th? giúp cho ?ng viên t?i ?a hóa t?ng ?i?m profile c?a chính mình. Tuy nhiên, không ph?i job offer nào c?ng ???c coi là h?p l? ?? ???c tính ?i?m theo h? th?ng “Comprehensive Ranking System (CRS)”. Trong bài vi?t ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hi?u xem job offer nh? th? nào là ?? ?i?u ki?n nhé!

1. Job offer nh? th? nào ???c coi là h?p l??

?? ???c tính ?i?m theo h? th?ng CRS, job offer c?a b?n ph?i ???c ?ánh giá là “có giá tr?” (hay “valid”) ??i v?i ch??ng trình Express Entry. C? th?, “Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)” quy ??nh r?ng ?? ???c công nh?n theo quy ??nh c?a Express Entry, job offer c?n th?a mãn các ?i?u ki?n sau:

 • Ph?i là công vi?c full-time và không ph?i công vi?c mùa v?
 • Có th?i h?n t?i thi?u trong vòng 01 n?m
 • Job offer ph?i thu?c Skill Level 0, A, ho?c B, theo h? th?ng phân lo?i ngh? nghi?p “National Occupational Classification (NOC)”
 • ???c h? tr? b?i LMIA (Labour Market Impact Assessment) ho?c n?m trong di?n ???c mi?n tr? không c?n LMIA

?? nh?n ?i?m cho tiêu chí này, b?n c?n cung c?p m?t b?n sao c?a job offer vi?t tay, trong ?ó cung c?p thông tin bao quát v? v? trí công vi?c c?a b?n, nhi?m v?, m?c l??ng, ?i?u ki?n th?a thu?n gi?a hai bên khi tuy?n d?ng. ??ng th?i, b?n c?ng ph?i cung c?p ???c b?ng ch?ng v? LMIA ho?c vi?c ???c mi?n tr? LMIA.

2. Labour Market Impact Assessment là gì? T?i sao b?n l?i c?n LMIA ?? job offer ???c công nh?n h?p l??

“Labour Market Impact Assessment (LMIA)” là lo?i tài li?u mà nhà tuy?n d?ng ? Canada ph?i xin ???c khi có nhu c?u thuê lao ??ng n??c ngoài vào làm vi?c cho m?t v? trí tr?ng trong công ty. ?úng v?y, ch? có nhà tuy?n d?ng ? Canada m?i có th? apply xin LMIA, ng??i lao ??ng không th? t? apply ???c.

LMIA ?ánh giá nh?ng tác ??ng lên th? tr??ng lao ??ng c?a Canada n?u vi?c thuê lao ??ng n??c ngoài c?a doanh nghi?p ???c th?c hi?n. ?? apply, nhà tuy?n d?ng ? Canada ph?i cung c?p thông tin v? công ty / doanh nghi?p, ngành ngh? kinh doanh, v? trí công vi?c mà t? ch?c ?ang ??nh tuy?n lao ??ng n??c ngoài, và b?ng ch?ng v? vi?c doanh nghi?p ?ã t?ng t? ch?c tuy?n d?ng công dân Canada ho?c th??ng trú nhân vào v? trí này nh?ng không thành.

LMIAs ???c n?p lên “Employment and Social Development Canada (ESDC)”. ESDC lúc này s? xem xét t?t c? các LMIA ???c n?p ?? quy?t ??nh xem LMIA nào s? ???c thông qua (positive) và LMIA nào thì s? không (negative) (xét d?a trên tác ??ng nh? ?ã nêu ? trên).

 • Positive có ngh?a là vi?c thuê lao ??ng n??c ngoài ?ó s? có tác ??ng tích c?c lên l?c l??ng lao ??ng c?a Canada
 • Trong khi ?ó negative thì ng??c l?i, có tác ??ng tiêu c?c lên th? tr??ng lao ??ng c?a n??c này

Vì v?y, b?n c?n có job offer ???c h? tr? b?i m?t LMIA positive ?? ???c tính ?i?m vào h? s? Express Entry theo thang ?i?m CRS. Ch? có m?t tr??ng h?p ngo?i l? duy nh?t, ?ó là v? trí công vi?c này thu?c di?n mi?n tr? LMIA.

3. Mi?n tr? LMIA

Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, nhà tuy?n d?ng c?a Canada không c?n ph?i có LMIA m?i ???c thuê lao ??ng n??c ngoài vào làm. Mi?n tr? LMIA có th? thu?c vào 1 trong 3 tr??ng h?p sau:

 • Mi?n gi?m thông qua th?a thu?n th??ng m?i qu?c t?, ví d? nh? NAFTA,…
 • Mi?n gi?m thông qua th?a thu?n gi?a Chính ph? liên bang Canada và chính quy?n t?nh, và
 • Mi?n gi?m vì lí do “Canadian interests” (t?m d?ch là l?i ích c?a Canada), ví d? nh? chuy?n nh??ng trong n?i b? công ty,…

?? tìm hi?u thêm thông tin chi ti?t v? mi?n tr?, các b?n có th? tham kh?o thêm h??ng d?n, quy ??nh c?a IRCC v? danh sách các công vi?c nào thì s? không c?n có LMIA. N?u b?n mu?n nh?n ?i?m t? m?t job offer thu?c di?n này, b?n s? ph?i ch?ng minh r?ng h? s? hay công vi?c c?a b?n ??t ?? ?i?u ki?n ?? nh?n mi?n gi?m.

4. B?n s? ???c nh?n bao nhiêu ?i?m CRS n?u có job offer h?p l??

B?n c?n hi?u rõ v? H? th?ng ch?m ?i?m CRS ?? có ???c s? chu?n b? t?t nh?t

Theo ch??ng trình Express Entry, s? ?i?m CRS b?n nh?n t??ng ?ng v?i job offer t?i Canada h?p l? ph? thu?c vào mã NOC cho v? trí công vi?c c?a b?n. B?n có th? nh?n ???c 50 ho?c 200 ?i?m, còn tùy thu?c vào “Skill level” c?a v? trí này. Ch? nh?ng v? trí qu?n lý c?p cao m?i ???c th??ng s? ?i?m cao nh?t là 200 ?i?m. C? th?:

 • 200 ?i?m: ??i v?i các job offer v?i mã NOC code b?t ??u v?i “00”
 • 50 ?i?m: ??i v?i t?t c? các job offer khác có NOC skill level 0, A ho?c B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *