Khí hậu ở Canada như thế nào? Có thực sự là khắc nghiệt?

Canada là qu?c gia l?n th? hai trên th? gi?i, v?i di?n tích h?n 10 tri?u km2 (t??ng ???ng 3,9 tri?u d?m vuông). ??t n??c này ti?p giáp v?i 3 ??i d??ng l?n là ??i Tây D??ng ? phía ?ông, Thái Bình D??ng ? phía Tây và B?c B?ng D??ng ? phía B?c v?i t?ng c?ng h?n 200.000 km ???ng b? bi?n. Canada có chung hai ???ng biên gi?i v?i Hoa K?, m?t ? phía Nam và m?t ? phía Tây B?c.

Do có di?n tích l?n nên t?i Canada xu?t hi?n r?t nhi?u lo?i hình c?nh quan khác nhau. T? nh?ng khu v?c núi cao ??n nh?ng th?o nguyên r?ng l?n, t? nh?ng vùng r?ng ôn ??i xanh t??i ??n nh?ng vùng b?ng giá v?nh c?u ? phía B?c. Ngoài ra, Canada c?ng là n?i có r?t nhi?u sông h? và h? th?ng kênh r?ch ch?ng ch?t.

Gi?ng nh? c?nh quan, khí h?u Canada c?ng ?a d?ng và khác bi?t gi?a các vùng mi?n trên c? n??c. T?i các ??ng b?ng ?ông dân c?, th?i ti?t có b?n mùa rõ r?t.

– Mùa hè kéo dài t? kho?ng tháng 6 ??n tháng 9, th?i ti?t ?m d?n theo th?i gian, n?n nhi?t ban ngày dao ??ng t? 200C ??n 300C, th?m chí cao h?n. Riêng mi?n nam Ontario và Quebec, khí h?u mùa hè có th? r?t ?m ??t.

– Mùa thu và mùa xuân là nh?ng mùa chuy?n ti?p trong n?m. Giai ?o?n này, th?i ti?t th??ng tr? nên l?nh ho?c ?m h?n bình th??ng, l??ng m?a t?ng lên rõ r?t.

– Mùa ?ông ? Canada th??ng r?t l?nh, nhi?t ?? luôn ? m?c d??i 00C. Kh?p n?i ??u có tuy?t bao ph? su?t t? tháng 12 ??n tháng 3, tháng 4. Ch? riêng khu v?c phía Tây Nam British Columbia (bao g?m c? thành ph? Victoria và Vancouver), dù ?ang trong mùa ?ông nh?ng nhi?t ?? v?n trên 00C và có m?a nhi?u h?n là tuy?t.

V?i nh?ng ng??i l?n ??u tiên ??n Canada, cái l?nh và tuy?t trong mùa ?ông có th? khi?n b?n c?m th?y khó thích nghi ngay ???c. Hãy chu?n b? s?n m?t chi?c áo ?m, ?ng, g?ng tay và m? ?? gi? ?m cho c? th?. ?? bi?t thêm thông tin v? ??a lý và khí h?u c?a Canada, hãy truy c?p b?n ?? tr?c tuy?n t?i ??a ch? http://atlas.nrcan.gc.ca. B?n c?ng có th? xem d? báo th?i ti?t cho t?t c? các thành ph? và th? tr?n ? Canada t?i ??a ch? www.weatheroffice.gc.ca.

S? l??c v? các thành ph?, t?nh bang và vùng mi?n

– Ottawa, th? ?ô c?a Canada, ??ng th?i là thành ph? l?n th? 4 c? n??c. Ottawa n?m trong thung l?ng sông Ottawa, khu v?c ng?n cách gi?a hai t?nh bang Ontario và Quebec.

– Ba thành ph? l?n nh?t Canada là Toronto (Ontario), Montréal (Quebec) và Vancouver (British Columbia). T?ng dân s? c?a các thành ph? này là h?n 10 tri?u ng??i (chi?m g?n 1/3 dân s? Canada).

– Canada có 10 t?nh bang và 3 vùng lãnh th?. Các t?nh bang và vùng lãnh th? này ???c chia thành 5 khu v?c khác nhau nh? sau:

Vùng mi?n T?nh/Lãnh th? Dân s? Th? ?ô
Các t?nh bang k? ??i Tây D??ng Newfoundland and Labrador 526.702 St. Jonh’s
Prince Edward Island 145.237 Charlottetown
Nova Scotia 940.789 Halifax
New Brunswich 756.050 Fredericton
Trung tâm Canada Quebec 8.155.334 Quebec city
Ontario 13.537.994 Toronto
??ng c? Canada Manitoba 1.265.015 Winnipeg
Saskatchewan 1.108.303 Regina
Alberta 4.025.074 Edmonton
B? Tây British Columbia 4.581.978 Victoria
Phía B?c Nunavut 35.591 Iqualuit
Northwest Territories 43.537 Yellowknife
Yukon Territory 36.700 Whitehorse

Dân s? Canada phân b? không ??ng ??u do các y?u t? liên quan ??n l?ch s?, khí h?u và s? phát tri?n kinh t?. ?a s? ng??i dân Canada s?ng ? mi?n Nam Ontario và Quebec, phía Tây Nam British Columbia và Alberta. Khu v?c phía B?c có m?t ?? dân s? r?t th?p do th?i ti?t quá kh?c nghi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *