Khởi Nghiệp Canada – Lấy Thường Trú Nhân Vĩnh Viễn

Nh?m thu hút v?n ??u t? t? các doanh nhân n??c ngoài ?? phát tri?n kinh t? v?ng m?nh mà vài n?m tr? l?i ?ây chính ph? Canada ?ã ??a ra nhi?u chính sách, ch??ng trình ??nh c? theo di?n ??u t? ?? khuy?n khích doanh nhân qu?c t? tham gia, nh? v?y mà ?ã gi?i quy?t mong mu?n ???c ??nh c? Canada cho r?t nhi?u ng??i, tuy nhiên thay vì ph?i ch? ??i ?? chuy?n t? th??ng trú nhân t?m th?i sang th??ng trú nhân v?nh vi?n thì gi? ?ây các doanh nhân có th? tham gia ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n ?? có th? nhanh chóng ???c ??nh c? Canada và tr? thành th??ng trú nhân v?nh vi?n.

Lý do b?n nên tham gia ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n

kh?i nghi?p canada

– Th?i gian xét h? s? nhanh: N?u nh? các ch??ng trình ??nh c? theo di?n ??u t? b?n ph?i ch? ??i th?i gian xét duy?t là 12 tháng tr? lên thì ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n b?n ch? c?n ch? ??i th?i gian xét h? s? t? 8-9 tháng là có th? l?y ???c th? xanh, ???c th??ng trú v?nh vi?n t?i Canada.

– M?c thu? và chi phí kinh doanh th?p: Canada ???c t?p ?oàn ki?m toán hàng ??u th? gi?i ?ánh giá là m?t trong nh?ng qu?c gia có thu? su?t kinh doanh th?p nh?t trong kh?i các n??c công nghi?p phát tri?n hàng ??u th? gi?i.

– Môi tr??ng kinh doanh lý t??ng: Canada có v? trí ??a lý thu?n l?i, cùng ngu?n tài nguyên phong phú, l?i là m?t trong nh?ng qu?c gia có n?n khoa h?c công ngh? và k? thu?t phát tri?n nh?t th? gi?i, nh? v?y mà n?n kinh t? Canada ?ã v??n mình m?nh m? tr? thành n??c có tài chính t?t nh?t trong kh?i các n??c công nghi?p phát tri?n hàng ??u th? gi?i. Chính vì v?y mà t?p chí Forbes ?ã bình ch?n Canada là qu?c gia có môi tr??ng kinh doanh thu?n l?i nh?t trong nhóm các n?n kinh t? l?n.

– Ch?t l??ng s?ng hàng ??u: Canada là qu?c gia có n?n kinh t? n?i b?t, l?i có n?n giáo d?c hi?n ??i b?c nh?t, cùng các chính sách xã h?i, an sinh, qu?c phòng c?c t?t, t?o ?i?u ki?n tuy?t v?i cho các cá nhân hay doanh nghi?p có c? h?i phát tri?n toàn di?n.

?i?u ki?n khi tham gia ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n

kh?i nghi?p canada

Vi?c tham gia ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n, mang l?i nhi?u c? h?i phát tri?n n?ng l?c, s? nghi?p cho nhi?u cá nhân và doanh nghi?p, tuy nhiên nó c?ng có nh?ng quy ??nh, ?i?u ki?n riêng ?? xét duy?t.

– B?n ph?i cung c?p ???c gi?y ch?ng nh?n lý l?ch t? pháp c?a mình và các thành viên gia ?ình cùng nh?p c?, ?? ??m b?o không ti?n án ti?n s?, không thu?c vào các tr??ng h?p nghiêm c?m nh?p c?nh t?i Canada, ??ng th?i ph?i cung c?p gi?y ch?ng nh?n khám s?c kh?e ???c ?ánh giá t?t.

– Ph?i hoàn thành t?i thi?u 1 n?m h?c chuyên ngành t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng hay ngh?.

– Ph?i thành th?o ti?ng Anh ho?c Pháp và ph?i cung c?p ???c ch?ng ch? 1 trong hai th? ti?ng này v?i m?c ?? CLB5.

– Ph?i ch?ng minh b?n có ?? kh? n?ng v? tài chính, ?? ??m b?o cho cu?c s?ng ??nh c? c?a mình và ng??i thân t?i Canada.

– Ph?i ???c h? tr? t? m?t ch??ng trình hay t? ch?c kh?i nghi?p ???c ch? ??nh.

L?i ích khi tham gia ch??ng trình kh?i nghi?p t?i Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n

kh?i nghi?p canada

N?u h? s? c?a b?n ???c ch?p thu?n thì b?n và c? gia ?ình s? ???c c?p ngay Th??ng trú nhân v?nh vi?n. B?n s? có quy?n xin Chính ph? c?p qu?c t?ch Canada, nh? v?y b?n v?a có qu?c t?ch Canada l?i v?a có th? duy trì ???c qu?c t?ch tr??c ?ây c?a mình, t? ?ó b?n có th? tho?i mái ?i l?i và ? d??ng mà không c?n visa.

– B?n có th? l?a ch?n s?ng b?t c? t?nh bang nào c?a Canada mà b?n thích.

– L?i có th? t? m? doanh nghi?p riêng ho?c kinh doanh b?t c? gì b?n mu?n.

– Có c? h?i vi?c làm t?i b?t c? công ty nào c?a Canada.

– Gia ?ình b?n s? ???c h??ng t?t c? nh?ng ??c quy?n nh? m?t ng??i b?n ??a, t? giáo d?c, y t?, ??n các chính sách an sinh qu?c phòng.

– Có quy?n mua và s? h?u b?t ??ng s?n.

– ???c chính ph? tr? c?p thu? cho con cái trong tr??ng h?p con b?n d??i 18 tu?i và thu?c di?n thu nh?p th?p.

Kh?i nghi?p Canada – l?y th??ng trú nhân v?nh vi?n ?ã t?o ra c? h?i l?n cho r?t nhi?u doanh nghi?p có th? ???c ??nh c? v?nh vi?n nhanh chóng t?i Canada, l?i có th? phát tri?n h?t nh?ng n?ng l?c th?c s? c?a b?n thân, t? ?ó mang ??n nh?ng thành công và t??ng lai sáng l?n cho th? h? mai sau.

Công Ty ??nh C? Canada Villaland

Hotline: 091.6767.088 – 094.147.9988

Website: http://villaland.com.vn/

??a ch?: C?n 24OT03, T?ng 24, Toà Nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park,208 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *