Kinh nghiệm định cư Canada

Kinh nghiệm định cư Canada

Hi?n t?i, chính ph? ?ã n? l?c m? r?ng các chính sách ??nh c? Canada h?p d?n cho nh?ng cá nhân hay gia ?ình có mong mu?n. Ngoài vi?c n?m các thông tin c? b?n thì s? chu?n b? cho b?n thân kinh nghi?m ??nh c? Canada c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng. Kinh nghi?m ??nh c? Canada không ch? là nh?ng tips làm sao ?? tìm hi?u th? tr??ng lao ??ng, l?a ch?n t?nh bang nào ?? có c? h?i ? l?i cao và hay xa h?n là có qu?c t?ch là nh?ng ?i?u mà ng??i ??nh c? Canada luôn quan tâm.

Chính sách ??nh c? Canada 2020 có gì m?i?

Gia t?ng ti?p nh?n s? l??ng ng??i nh?p c? m?i

Kinh nghi?m ??nh c? Canada

?ây là ?? xu?t ??t ???c s? ??ng tình c?a h?u h?t các c? quan lãnh ??o ? Canada, v?i tình hình dân s? ?ang b? già hóa, và tình tr?ng thi?u h?t nhân s? ? nhi?u l?nh v?c ?ang báo ??ng, vi?c ti?p t?c gia t?ng ti?p nh?n ng??i nh?p c? m?i hi?n ?ang là chính sách then ch?t. Con s? ???c d? ?oán s? t?ng h?n 350,000 ng??i m?i n?m tr??c 2021.

Th?c hi?n các ch??ng trình ?? c? c?p thành ph?

M?t ch??ng trình m?i là ?? c? c?p Thành ph? ?ã ???c ?? xu?t nh?m giúp cho các ??n v? hành chính nh? ?ang ph?i g?ng mình v?i tình tr?ng già hóa và thi?u h?t lao ??ng, do nh?ng ng??i nh?p c? th??ng có xu h??ng ?? vào nh?ng thành ph? l?n h?n. D? ki?n ch??ng trình này s? ti?p nh?n kho?ng 5,000 h? s? m?i n?m và ho?t ??ng song song v?i các ch??ng trình ?? c? c?p t?nh.

S? ??a ch??ng trình Nh?p c? thí ?i?m ??i Tây D??ng (AIPP) ho?t ??ng chính th?c

Ban ??u, ch??ng trình này ?ã ???c gi?i thi?u v?i t? cách m?t ch??ng trình thí ?i?m, nh?ng ? tuyên b? m?i nh?t c?a ??ng T? Do, AIPP ?ang ???c ?? xu?t ?? tr? thành ch??ng trình nh?p c? chính th?c c?a 2020.

Kinh nghi?m l?a ch?n t?nh bang áp d?ng AIPP ? Canada

??nh c? Canada theo ch??ng trình hi?n là mong mu?n c?a không ít cá nhân mu?n có cu?c s?ng ?n ??nh t?i m?t qu?c gia phát tri?n và có nhi?u ?i?u ki?n thu?n l?i. Tuy nhiên, vi?c thi?u kinh nghi?m ??nh c? Canada có th? gây ra nhi?u khó kh?n khi ??a ra ch?n l?a t?nh bang nào phù h?p v? ngành ngh? c?ng nh? ?? có c? h?i ??nh c? cao. D??i ?ây hãy cùng chúng tôi tìm hi?u m?t s? kinh nghi?m ??nh c? Canada ?? b?n và gia ?ình có ???c nh?ng quy?t ??nh ?úng ??n nh?t.

Kinh nghi?m ??nh c? Canada

New Brunswick

New Brunswick ti?p giáp v?i phía b?c c?a Quebec, ? phía ?ông c?a ??i Tây D??ng, ? phía nam c?a V?nh Fundy và phía tây c?a ti?u bang Maine c?a Hoa K?.

Các t?nh bang vùng ??i Tây D??ng c?a Canada có dân s? ít nh?t c? n??c v?i New Brunswick th?p th? ba v?i 780.000 ng??i (03/2020) v?i 107 ?ô th? l?n nh? chi?m 8,6% di?n tích t?nh bang nh?ng là n?i sinh s?ng c?a h?n 65.3% dân s? toàn t?nh. Ba trung tâm ?ô th? l?n t?p trung ? phía Nam bao g?m Greater Moncton (150.501 ng??i), Greater Saint John (126.202 ng??i) và Greater Fredericton (101.760 ng??i).

M?t s? l??ng l?n ng??i lao ??ng t?i New Brunswick ?ang làm vi?c trong ngành kinh t? s? khai c?a t?nh bang, ??c tính có h?n 13.000 ng??i lao ??ng làm vi?c trong các l?nh v?c nh? nông nghi?p, ?ánh b?t th?y s?n v?i giá tr? lên ??n 1 t? ?ô la.

Nova Scotia

Nova Scotia là ??a ?i?m tiêu bi?u cho nh?ng n?i có chi phí sinh ho?t th?p nh?ng ch?t l??ng cu?c s?ng cao t?i Canada. Lý do khi?n ?ây là n?i nhi?u công dân qu?c t? tìm là mu?n nâng cao tay ngh? và trình ?? ngo?i ng?. Xu?t phát ?i?m c?a h? th??ng là nh?ng sinh viên du h?c Canada 2019. Tuy nhiên, sau ?ó h?u h?t ??u n?y sinh ý mu?n tìm vi?c và ??nh c? lâu dài.

T?i Nova Scotia, công dân qu?c t? s? luôn ???c chào ?ón nh? th? ?ây là cu?c s?ng c?a b?n. ??a ph??ng này s? h?u m?t c?ng ??ng ?a v?n hóa vô cùng thân thi?n, b?n s? ???c ??m b?o m?t cu?c s?ng tho?i mái, vui v? và không lo v?n ?? xung ??t s?c t?c. ??c bi?t, Nova Scotia còn có m?t h? th?ng y t? toàn dân, ph?c v? d?a trên nhu c?u s?c kh?e c?a m?i ng??i ch? không ph?i là kh? n?ng chi tr?.

Prince Edward Island

Prince Edward Island là m?t hòn ??o t?a l?c trên v?nh St. Lawrence, phía tây c?a ??o Cape Breton, phía B?c c?a bán ??o Nova Scotia, phía ?ông c?a New Brunswick, phía nam giáp v?i d?i bi?n Northumberland Strait. Hòn ??o có 2 khu v?c ?ô th? l?n: Khu v?c xung quanh c?ng Charlottetown n?m ? trung tâm hòn ??o bao g?m c? th? ph? Charlottetown và vùng m?t th? tr?n ngo?i ô Cornwall và Stratford.

N?n kinh t? t?nh bang ch? y?u d?a vào các ngành mùa vù nh? nông nghi?p, ?ánh b?t th?y s?n và d?ch v? du l?ch. Prince Edward Island không phát tri?n m?nh trong các ngành công nghi?p n?ng và s?n xu?t.

Newfoundland and Labrador

Newfoundland và Labrador là t?nh c?c ?ông c?a Canada, n?m t?i góc ?ông b?c c?a B?c M?. Eo bi?n Belle Isle phân tách t?nh thành hai khu v?c ??a lý, Labrador là m?t lãnh th? l?n liên k?t v?i ??i l?c Canada, còn Newfoundland là m?t ??o t?i ??i Tây D??ng.

Các ngành d?ch v? chi?m t? tr?ng l?n nh?t trong GDP, ??c bi?t là d?ch v? tài chính, ch?m sóc y t? và hành chính công. Các ngành kinh t? quan tr?ng khác là khai m?, s?n xu?t d?u và ch? t?o. Ngành khai thác m? t?i Labrador phát tri?n m?nh v?i qu?ng s?t t?i Wabush, Labrador City, niken t?i Voisey’s Bay, m? ??ng, k?m, b?c và vàng t?i Duck Pond. D?u m? c?ng ?óng góp ph?n l?n vào doanh thu c?a t?nh v?i s?n l??ng cung c?p và d? tr? l?n d? ki?n lên ??n g?n 3 t? thùng.

Các ch??ng trình ?? c? nh?p c? T?nh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP) ch?p nh?n các ??n ??ng kí d??i sáu lo?i nh?p c?.

  • Newfoundland và Labrador Express Entry lao ??ng lành ngh?: Th? lo?i này ???c g?n v?i h? th?ng Express Entry liên bang . Nh?ng ng??i ?ã ???c ch?p nh?n vào nhóm Express Entry có th? ?? ?i?u ki?n cho con ???ng này. C?n có th? m?i làm vi?c
  • Di?n lao ??ng lành ngh?: Nh?ng ng??i nh?p c? có l?i m?i làm vi?c ???c ??m b?o ? T?nh bang Newfoundland và Labrador, ho?c ?ã làm vi?c ? t?nh v?i gi?y phép làm vi?c h?p l? c?ng có th? ?? ?i?u ki?n.
  • Nh?ng ng??i nh?p c? có th? m?i làm vi?c ???c ??m b?o ? Newfoundland và Labrador, ho?c ?ã làm vi?c ? t?nh v?i gi?y phép làm vi?c h?p l? c?ng có th? ?? ?i?u ki?n.
  • Di?n t?t nghi?p qu?c t?: Sinh viên t?t nghi?p g?n ?ây trên Gi?y phép làm vi?c sau ??i h?c có th? ?? ?i?u ki?n cho th? lo?i này. ?ng viên hi?n ?ang ???c tuy?n d?ng ho?c có m?t l?i m?i làm vi?c x?p hàng.
  • Di?n doanh nhân qu?c t?: Danh m?c này dành cho ng??i n??c ngoài mu?n thành l?p, cùng qu?n lý ho?c mua m?t doanh nghi?p ? Newfoundland và Labrador. Danh m?c Doanh nhân Qu?c t? s? ch?p nh?n th? Bày t? nguy?n v?ng t? ngày 9 tháng 8 ??n ngày 15 tháng 8 n?m 2019.
  • Doanh nhân t?t nghi?p qu?c t? : Sinh viên t?t nghi?p qu?c t? ?ã h?c ? Newfoundland và Labrador, và mu?n b?t ??u kinh doanh trong t?nh có th? ???c ch?p nh?n vào h?ng m?c này.
  • Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng: T?nh Newfoundland và Labrador là m?t trong nh?ng t?nh ??i Tây D??ng tham gia ch??ng trình này liên k?t v?i chính ph? liên bang. ?i?u này có ngh?a là cho phép công dân n??c ngoài làm vi?c trong các công vi?c ch?a ???c hoàn thành t?i ??a ph??ng. Chính ph? Canada g?n ?ây ?ã tuyên b? r?ng thí ?i?m s? ???c gia h?n ??n tháng 12 n?m 2021 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *