KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH AIPP CANADA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TAY NGHỀ CANADA AIPP

B?n ph?i làm vi?c ít nh?t m?t n?m ( t?ng c?ng 1.560 gi? ho?c 30 gi? m?i tu?n ) trong vòng ba n?m qua. Nó có th? là toàn th?i gian, không liên t?c, ho?c bán th?i gian, mi?n là nó thêm lên ??n 1.560 gi?.

Công vi?c ph?i là:

  • trong m?t ngh? nghi?p (nh?ng có th? v?i các nhà tuy?n d?ng khác nhau)
  • tr? ti?n (th?c t?p tình nguy?n ho?c không l??ng)
  • ? lo?i k? n?ng / c?p 0, A, B ho?c C c?a Phân lo?i ngh? nghi?p qu?c gia (NOC)

Ki?m tra các yêu c?u ?? ??m b?o b?n ch?n ?úng công vi?c.

Kinh nghi?m có th? ??t ???c t? bên trong ho?c bên ngoài Canada.

Sinh viên t?t nghi?p qu?c t?

  • B?n không c?n b?t k? kinh nghi?m làm vi?c.

Ng??i lao ??ng ???c áp d?ng nh? m?t trong hai công nhân có tay ngh? cao ho?c trung lành ngh? công nhân . Các công nhân có tay ngh? cao c?n m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c ?? ??t ???c lo?i k? n?ng / trình ?? 0, A ho?c B. Nhân viên có trình ?? trung c?p c?n m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c ?? ??t trình ?? k? n?ng C. N?u b?n ?? ?i?u ki?n ??ng ký cho c? hai, áp d?ng nh? m?t công nhân có tay ngh? cao.

??t h?n t? v?n cùng VILLALAND

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *