Làm thế nào để bạn có được quyền công dân nếu cha mẹ bạn là người Canada

Hãy n?p h? s? ??ng ký B?ng ch?ng công dân thành ph? (Proof of Citizenship) n?u b?n có cha m? là ng??i Canada ?? ???c tr? thành công dân Canada, m?c dù quy trình này không ph?i là hình th?c.

Trong th?i k? b?t ?n k? t? khi b?t ??u ??i d?ch Corona, các l? trình thu?n l?i mà nhanh chóng có th? có ???c quy?n công dân Canada.

M?c tiêu c?a nhi?u cá nhân trên th? gi?i là ??nh c? lâu dài t?i Canada. M?c dù ng??i Nh?p c?, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) ch?a ???c công b? b?t c? ?i?u gì v? hi?u ?ng này, v?i s? gián ?o?n gây ra b?i d?ch Corona, có th? vi?c x? lý các ??n xin th??ng trú s? b? gián ?o?n. Do ?ó, nên có các l?a ch?n thay th?.

M?t trong nh?ng cách th??ng xuyên và d? dàng nh?t ?? có qu?c t?ch Canada áp d?ng cho nh?ng cá nhân may m?n có ít nh?t m?t cha ho?c m? ng??i Canada. Trong nhi?u tr??ng h?p, nh?ng cá nhân nh? v?y có th? ?ã là công dân Canada ch? ??n gi?n là nh? qu?c t?ch cha m? c?a h? nh?ng h? l?i không bi?t v? ?i?u này.

Quy trình có th? giúp ng??i n?p ??n d? dàng

Khi ???c công nh?n và ?? ?i?u ki?n nh?n các quy?n l?i công dân, ???c th?c hi?n thông qua m?t ?ng d?ng có tên là Proof of Citizenship. Trong ??n này, cá nhân ph?i ch?ng minh r?ng mình có cha m? là công dân Canada. ?i?u này có ngh?a là ngay c? khi h? ???c sinh ra bên ngoài Canada và ch?a bao gi? ??t chân ??n Canada, cá nhân ?ó có th? tr? thành công dân Canada. Trong các tr??ng h?p nh? v?y, quá trình có ???c th??ng trú nhân, th??ng là ?i?u ki?n tiên quy?t cho quy?n công dân và có th? ??t ra nhi?u thách th?c.

Quá trình này cung c?p m?t l? trình thu?n l?i và nhanh chóng thông qua ?ó m?t cá nhân ???c h??ng quy?n l?i khi có ???c qu?c t?ch Canada. ?ây không ph?i là m?t tình tr?ng ???c c?p nh? và do ?ó, nh?ng tr??ng h?p này th??ng ???c xem xét k? l??ng ph?i ??m b?o ?? ?i?u ki?n và ph?i cung c?p ??y ?? tài li?u c?n thi?t.

Các y?u t? ?? tr? thành công dân Canada

Có cha m? là công dân Canada không ??m b?o r?ng m?t cá nhân s? hoàn toàn ?? ?i?u ki?n ?? ??ng ký B?ng ch?ng công dân vì các y?u t? nh? quá trình nh?p qu?c t?ch c?ng nh? khi cha m? tr? thành công dân Canada ?óng vai trò trong xác ??nh ?? ?i?u ki?n cho h? s? ??ng ký c?a b?n hay không.

Vì quy trình n?p ??n có th? có v?n ?? n?u không n?p gi?y t? phù h?p, công dân Canada th??ng ???c ph?c v? t?t nh?t b?ng cách tìm ki?m h??ng d?n chuyên nghi?p trong b?i c?nh c?a ?ng d?ng này. IRCC v?n ch?a công b? b?t k? s? gián ?o?n nào trong quá trình x? lý các ?ng d?ng này. Do ?ó, các ?ng viên ?? ?i?u ki?n ???c khuy?n khích b?t ??u quá trình càng s?m càng t?t.

M?o ?? n?p ??n thành công

Xác nh?n ?? ?i?u ki?n: Nh? ?ã l?u ý ? trên, có nhi?u s?c thái vì nó liên quan ??n vi?c ai ?? ?i?u ki?n là công dân Canada và ai ph?i theo ?u?i các l?a ch?n khác. Xác ??nh d?t khoát r?ng ng??i n?p ??n ?? ?i?u ki?n ch?ng minh quy?n công dân là ?i?u c?n thi?t và có th? tránh ???c nh?ng hy v?ng sai l?m, lãng phí th?i gian và phí n?p ??n.

Có ???c tài li?u chính xác: Thu th?p và g?i tài li?u chính xác, ? ??nh d?ng phù h?p là ?i?u t?i quan tr?ng ??i v?i b?t k? ch??ng trình nào c?a Canada. Có nhi?u tài li?u có th? ch?ng th?c b?ng ch?ng ?? ?i?u ki?n cho quy trình c? th? này nh?ng IRCC cung c?p h??ng d?n cho các tài li?u c? th? ???c yêu c?u. Nh?ng h??ng d?n này ph?i ???c tuân theo ?? ??m b?o vi?c ?ang ký thành công. Các tài li?u chính bao g?m gi?y khai sinh và b?ng ch?ng ch?ng minh r?ng m?t trong hai cha m? là công dân Canada t?i th?i ?i?m ng??i n?p ??n khai sinh.

?? trình h? s? ??ng ký theo cách chính xác: Các ?ng d?ng khác nhau cung c?p cho các ph??ng th?c n?p khác nhau mà ng??i n?p ??n ph?i tuân th? n?u quy trình ???c th?c hi?n. M?t s? ?ng d?ng có th? ???c g?i t?i biên gi?i, trong khi nh?ng ?ng d?ng khác ph?i ???c g?i tr?c tuy?n ho?c qua th?. Bi?t làm th? nào và n?i ?? g?i ?ng d?ng c?a b?n là chìa khóa ?? ??m b?o quá trình ch?y tr?n tru.

N?u ng??i n?p ??n có b?t k? nghi ng? nào liên quan ??n ??n ??ng ký, b?n nên tham kh?o ý ki?n ??lu?t s? di trú Canada có trình ?? và n?ng l?c ?? ??m b?o r?ng quy trình này di?n ra suôn s? và không có v?n ?? nh?t có th?.

Lam-the-nao-de-ban-co-duoc-quyen-cong-dan-neu-cha-me-ban-la-nguoi-canada

 

Stephen Sherman là m?t lu?t s? nh?p c? Canada t?i Công ty lu?t Di trú Campbell, Cohen ? Montreal. Ông chuyên h? tr? công dân n??c ngoài làm vi?c h?p pháp t?i Canada và gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n s? b?t minh hình s? ??i v?i Canada.

 

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *